Lízing le nem vonható áfa

Kérdés:

Egy gépkocsit nyílt végű pénz­ügyi lízing keretében szerez­tünk be. Az 50 százalékos áfelevonást alkalmazom, így a kezdőrészlet ­le nem vonható áfáját az eszköz bekerülési értékében aktiváltam. A le nem vonható, arányos áfát pedig egyéb ráfordításként számoltam el. Kérdésem, hogy helyes-e így az elszá­molás, továbbá a havi törlesztések le nem vonható áfáját szintén egyéb ráfordításként kell-e elszámolni?

Válasz:

A számvitelről szóló 2000. évi C. tör­vény (a továbbiakban: számviteli törvény) nem tesz különbséget a „zárt” és a „nyílt végű” pénzügyi lízing között.

A számviteli törvény 3. § (8) bekezdésének 13. pontja szerint pénzügyi lízing olyan szerződés alapján valósul meg, amely szerződés értelmében a lízingbe­adó a lízingbevevő igényei szerint be­szerzett és a lízingbeadó tulajdonát ké­pező eszközt lízingdíj ellenében, a szer­ződésben rögzített időtartamra a lízing­bevevő használatába, birtokába adja az­zal, hogy a lízingbevevőt terheli a hasz­nálatból következően minden költség és kockázat, a lízingbevevő jogosult a hasz­nok szedésére. A szerződés időtartamá­nak végén a lízingelt eszköz tulajdonjo­gát a lízingbevevő vagy az általa megje­lölt megszerzi (vagy megszerezheti) a ma­radványérték megfizetésével vagy anél­kül, illetve a lízingbevevőt elővételi jog illeti meg, a lízingbevevő azonban ezen jogairól a szerződés megszűnése előtt le is mondhat.

Az előbbi fogalomból következik, ha egy eszköz használatára úgy kötnek szer­ződést, hogy a használati idő végén a lízingbevevő vagy harmadik személy az eszköz tulajdonjogát megszerzi vagy megszerezheti, illetve elővásárlási jogot kötöttek ki a szerződésben, akkor pénz­ügyi lízing valósul meg. Ezt a minősítést nem befolyásolja, hogy a lízingbevevő a futamidő végén a tulajdonjog megszer­zéséért fizet-e vagy sem, a tulajdonjo­got a lízingbevevő vagy harmadik sze­mély ténylegesen megszerzi-e vagy sem (a futamidő végén az elővásárlási jogá­val él-e lízingbevevő/harmadik személy vagy sem).

A nyílt végű pénzügyi lízingszerző­dések a futamidő végén lehetőséget ad­nak a tulajdonjog megszerzésére akár a lízingbevevőnek vagy harmadik sze­mélynek, ezért a számviteli elszámolás­ban a pénzügyi lízing elszámolását kell alkalmazni.

Az áfatörvény előírása szerint nyílt végű lízingszerződések alapján szolgál­tatásnyújtás történik.

A pénzügyi lízing keretében beszer­zett eszközt a számviteli törvény 23. § (3) bekezdésének előírása szerint az esz­közök között ki kell mutatni. Amen­nyiben egy éven túl szolgálja az eszköz a vállalkozási tevékenységet, akkor a számviteli törvény 26. § (1) bekezdése szerint a tárgyi eszközök között kell ki­mutatni az egyéb hosszú lejáratú köte­lezettségekkel szemben [számviteli tör­vény 42. § (5) bekezdése].

A tárgyi eszköz bruttó értékét a szám­viteli törvény 47. §-ában meghatározottak szerint kell megállapítani. A számviteli törvény 47. § (1) bekezdésének és a (2) bekezdés b) pontjának az előírása alap­ján az eszköz beszerzéséhez közvetlenül hozzárendelhető, az üzembe helyezésig felmerült, tételesen le nem vonható áfát a tárgyi eszköz bruttó értékében aktiválni kell, azaz az üzembe helyezés időpont­jáig felmerült törlesztőrészletek tételesen le nem vonható áfáját aktiválni kell, ami adott esetben az áfa tv. szerinti 50 száza­lékos diktált le nem vonható hányad is lehet. Fontos, hogy azt az idősza­kot terhelő kamatráfordítást is aktiválni kell a bruttó értékben.

Ugyanakkor az üzembe helyezés után felmerült törlesztőrészletek le nem von­ható áfáját a számviteli törvény 81. § (2) bekezdés e) pontjának az előírása alap­ján egyéb ráfordításként kell elszámolni, tekintettel arra, hogy az eszköz bekerü­lési értékét az üzembe helyezéskor kel­lett megállapítani, az addig felmerült té­telek alapján.

Ha a használati idő végén a lízingbe­vevő a maradványérték megfizetésével tulajdonjogot szerez az eszközön, a lí­zingbeadó által számlázott maradvány­értéket a hozzá kapcsolódó le nem von­ható áfával együtt a futamidő végén rá kell aktiválni a korábban lízingbe vett tár­gyi eszköz bruttó értékére, mert a szám­viteli elszámolás szempontjából beruhá­zás valósul meg.

DT