A Projekt 2022.09.01-2027.12.31 között valósul meg - A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. és a VOP_PLUSZ-4.3.1-22-2022-00001 „Pályázói- és kedvezményezetti kapacitásfejlesztés feladatainak támogatása” projekt bemutatása -

A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft (a továbbiakban: Társaság, SZPI)  a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium háttérintézményeként évtizedes szakmai múlttal  rendelkezik hazai és európai uniós fejlesztési programok területén.  

Az SZPI országos hálózatán keresztül 2011 óta, jelenleg a VOP_PLUSZ-4.3.1-22-2022-00001  projekt (továbbiakban: Projekt) keretében nyújt térítésmentes, könnyen elérhető, személyesen  vagy online módon igénybe vehető, rugalmas és naprakész tanácsadói szolgáltatást a pályázni  kívánó vagy már nyertes projekttel rendelkező ügyfelek részére.

A képzett tanácsadói hálózat széleskörű tapasztalata segíti ügyfeleinket a projektöltet kidolgozásától,  a pályázat benyújtásán és a nyertes projekt szakmai és pénzügyi megvalósításán keresztül a  projektzáráson át, egészen a projekt fenntartási időszakának végéig.  

Szolgáltatásainkat ügyfeleink igénybe vehetik a GINOP Plusz, EFOP Plusz, KEHOP Plusz, DIMOP  Plusz, TOP Plusz és IKOP Plusz operatív programokban megjelent felhívásokkal kapcsolatban, de  tanácsadóink segítik a 2014-2020-as időszakban nyertes projektek szabályos és sikeres lezárását is. Tanácsadóink nem végeznek projektmenedzsment feladatokat, hanem a projekt tervezőinek,  megvalósítóinak, lebonyolítóinak munkáját kiegészítve, helyben segítik a sikeres pályázást, valamint  a hatékony és szabályos projektmegvalósítást. Az országos irodahálózatban dolgozó tanácsadók  egyedi igényekhez igazodva –személyesen a projektgazda székhelyén, a térségi irodáinkban, illetve  online módon, ezen kívül saját szervezésű tájékoztató szakmai rendezvényeken – nyújtják  tanácsadási szolgáltatásaikat. A felmerülő igények szerint akár napi szinten, folyamatában tudják  támogatni a projektek előrehaladását, valamint a felmerülő problémák kezelését. 

Az SZPI szolgáltatásai mindenki számára könnyen és ingyenesen elérhetők, legyen az  magánszemély, önkormányzat, egyházi, civil, állami szervezet, gazdasági társaság, vagy egyéb  szervezet az ország bármely területén. Tanácsadóink személyesen, telefonon vagy online módon  állnak az ügyfelek rendelkezésére.  

Szolgáltatásaink kiemelten: 

- pályázatfigyelés, fejlesztési igényhez a megfelelő pályázatok feltérképezése, tájékoztatás - EPTK felület gyakorlati használatában való segítségnyújtás 

- pályázat összeállításában és benyújtásában való segítségnyújtás 

- nyertes projekt lebonyolításában (pl. kifizetési kérelem, szerződésmódosítás, szakmai  beszámoló összeállításában) való segítségnyújtás 

- helyszíni ellenőrzésekre való felkészítés  

- szabályos projektadminisztráció támogatása 

- tájékoztató és szakmai fórumok, rendezvények lebonyolítása 

- naprakész gyakorlati információk átadása

Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. 1053 Budapest, Szép u. 2. IV. em. E-mail: info@szpi.hu 

Web: www.szpi.hu 

- kapcsolatépítés elősegítése networking rendezvények által (tapasztalatcsere, jó gyakorlatok  megosztása, partnerkeresés) 

- coworking terek működtetése a kijelölt irodákban (ügyfelek számára IT infrastruktúra és igény  esetén tanácsadói segítség és támogatás biztosítása az európai uniós pályázatokhoz) - hírlevélszolgáltatás 

- rövid, gyakorlatorientált képzések potenciális pályázók és kedvezményezettek részére  

Az SZPI projektjének célja, hogy a Partnerségi Megállapodásban meghatározott fejlesztési célok  2
 

elérését támogassa és segítse, a társadalmi és gazdasági szereplők fejlesztési forrásokhoz jutását,  illetve azok hatékony felhasználását előmozdítsa a kohéziós politika (ESZA+, ERFA, KA, IÁA)  felhívásai (továbbiakban: európai uniós pályázatok) kapcsán. 

Kiemelt célkitűzés - amely számos projekttevékenység összehangolt működésével valósulhat meg - a hazánkba érkező fejlesztési források minél hatékonyabb, eredményes és szabályos felhasználása,  minél több lehetséges pályázó és kedvezményezett elérése, a pályázók és kedvezményezettek  kapacitásainak, a helyi projektek előkészítésének és sikeres megvalósításának támogatása, amely  hozzájárul a területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, a pályázók tervezett fejlesztéseinek kibontakoztatásához. 

A Projekt 2022.09.01-2027.12.31 között valósul meg. Az SZPI a fővárosban és a vármegyékben – országos lefedettséggel – térségi irodákat működtet, melyek munkatársai gondoskodnak a Társaság feladatainak területi szinten történő ellátásáról. A térségi irodahálózat – négy adminisztratív térségbe  szervezetten (Északkelet-magyarországi Térség, Északnyugat-magyarországi Térség, Közép- és Dél dunántúli Térség, Közép- és Délkelet magyarországi Térség) – 2023 novemberében 43 irodával és  közel 100 fős tanácsadói állománnyal működik. A térségi irodák tanácsadói látják el helyi szinten a  tájékoztatással, tanácsadással és a projekthez kapcsolódó egyéb szakmai tevékenységekkel  összefüggő feladatokat. A projekt feladatai között szerepel az iroda- és tanácsadói hálózat bővítése. 

A Projekt közvetlen célcsoportja széles körű, heterogén összetételű mind jogi státuszát, mind  pályázati ismereteit, tapasztalatait, mind kapacitását illetően. A projektben nyújtott térítésmentes  szolgáltatások bárki számára elérhetők, az ügyfelek között bármilyen szervezet előfordulhat a kohéziós  politika (ESZA+, ERFA, KA, IÁA) felhívásai esetében. A magánszemélyektől, a mikro-, kis- és  középvállalatokon, civil és egyházi szervezeteken át az önkormányzati fenntartású vagy állami  intézményekig, önkormányzatokig, mindenki igénybe veheti a tanácsadói szolgáltatásokat az ország  fejlett, és kevésbé fejlett régióiban egyaránt. A Társaság tanácsadói mind a 2007-2013, mind a 2014- 

2020, mind a 2021-2027 programozási időszak kapcsán segítséget nyújtanak a projektek bármely  életszakaszában, akár potenciális pályázóként, akár tényleges pályázóként vagy  kedvezményezettként igénylik a támogatást az ügyfelek. 

A Partnerségi Megállapodásban is rögzítésre került, hogy a Társaság a térségek közötti különbségek  kezelését, az ezt célzó intézkedések integrálását biztosító szervezetrendszeri együttműködés része.  Az ennek megfelelő, területileg célzott szolgáltatásnyújtás alapja, hogy kiemelten kezelendő a  Társaság tanácsadóinak tapasztalatai alapján1 meghatározott leginkább fejlesztésre szoruló  kedvezményezettek köre, valamint különösen a 290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet szerinti 36  komplex programmal fejlesztendő járás területén működő önkormányzatok, vállalkozások, egyéb  szervezetek és intézmények, valamint a települési önkormányzatok az ország egész területén.  

  

1 https://szpi.hu/f/leginkabb-fejlesztesre-szorulo-kedvezmenyezettek-pdf-424-pdf

Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. 1053 Budapest, Szép u. 2. IV. em. E-mail: info@szpi.hu 

Web: www.szpi.hu 

A Projekt közvetett célcsoportját a teljes magyar társadalom alkotja, mivel a közvetlen célcsoport  projektjeinek támogatásán keresztül azok céljainak megvalósulását, tervezett hatásainak elérését is  segíti a projekt.  

A Projekt céljainak elérését az alábbi tevékenységek szolgálják: 

∙ Személyre szabott egyéni tájékoztatás és tanácsadás országos tanácsadói hálózatunkon  keresztül 

Az egyéni ügyfélkapcsolati szolgáltatások tevékenységtípus kapcsán a tanácsadók  személyesen, online vagy egyéb módon (telefon, e-mail) szakmai és adminisztratív támogatást  nyújtanak a pályázók és kedvezményezettek számára a projektek tervezése és megvalósítása  

során, azonban projektmenedzsment tevékenységet az ügyfelek számára nem végeznek. A  szolgáltatások minden esetben önkéntesen és ingyenesen vehetők igénybe. 

A tájékoztatás célja az érdeklődők teljes körű informálása a projektötletük számára megfelelő európai uniós pályázati lehetőségekről, szakmai és adminisztratív ismeretekről. 

A tanácsadás, azaz a projektmegvalósításhoz kapcsolódó tanácsadói tevékenység keretében  a Társaság tanácsadói a támogatási kérelem benyújtását követően a záró projekt fenntartási  jelentés elfogadásáig kísérik végig a projektet, és segítenek a felmerült problémák  megoldásában. A kedvezményezettek bármikor élhetnek a tanácsadók nyújtotta egyéni  segítség lehetőségével, akár eseti jelleggel, akár a projekt életút teljes hosszán át. A projekt  életútja során a tanácsadók bármely, a projekt tervezéséhez, megvalósításához kapcsolódó  témában segítséget nyújtanak ügyfeleiknek, például a beszerzések szabályos lebonyolítása, a  szakmai alátámasztó dokumentumok megfelelő összeállítása, a hivatalos dokumentumok  értelmezése, EPTK használat kapcsán. 

∙ Projektmentorálás az irányító hatóságok igényei alapján (célzott segítségnyújtás az IH által  kijelölt projekteknek)  

A tevékenység az irányító hatóságok felkérésére indul, célja, hogy előmozdítsa a  megvalósításban elakadt vagy késésben lévő projektek sikeres megvalósítását, valamint  nyomon kövesse azokat, és segítséget nyújtson az irányító hatóság által meghatározott  projektek körének. A tanácsadók a projekt helyzetének áttekintése, a szakmai támogatás,  intézkedési terv és megoldási javaslatok kidolgozása mellett folyamatos támogatással és  nyomon követéssel segítik a projektek sikeres megvalósulását. 

∙ Információs fórumok, konferenciák szervezése a potenciális pályázók és  kedvezményezettek számára a megjelenő új felhívások, pályázati tudnivalók,  projektmegvalósítással kapcsolatos témákban 

A fórum, illetve konferencia fő célja, hogy az érdeklődők, pályázók, kedvezményezettek a  lehetőségekről tájékoztatást, a projekt lebonyolításához naprakész információkat kapjanak,  támogatva a sikeres projektmegvalósítást. Az információs fórum résztvevői létszáma maximum  40 fő, míg konferenciát minimum 41 fő résztvevővel szervezünk, jelenléti, vagy online  formában. Az eseményeken bemutatásra kerülnek az aktuális pályázati lehetőségek, a  pályázás menete. A potenciális pályázók és kedvezményezettek ezen alkalmakon  tájékozódhatnak a projekt tervezést, megvalósítást, fenntartást érintő általános elvárásokról,  aktuális szabályozói környezet változásairól, emellett specifikus pályázati témakörök gyakorlati  tudnivalóiról, illetve a gyakran felmerülő problémák lehetséges megoldásairól.  

∙ Új szolgáltatások: 

o coworking terek a pályázáshoz, projektmegvalósításhoz szükséges IT infrastruktúra biztosítása érdekében 

A coworking terekben az IT infrastruktúra (számítógép, internet, nyomtatási és  szkennelési lehetőség) mellett a tanácsadók segítségnyújtása is igénybe vehető,  ezáltal az informatikai eszközökkel kevésbé ellátott, hátrányos helyzetű célcsoportok  számára megteremtik a tárgyi feltételekhez és ezzel együtt a tanácsadói segítséghez 

Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. 1053 Budapest, Szép u. 2. IV. em. E-mail: info@szpi.hu 

Web: www.szpi.hu 

való hozzáférés lehetőségét. Coworking tereket azon irodáinkban hozunk létre,  melyek a 36 komplex programmal fejlesztendő járásban nyújtanak szolgáltatásokat, hozzájárulva ahhoz, hogy a korlátozott erőforrásokkal rendelkező potenciális pályázók  is könnyebben élhessenek a pályázati lehetőségekkel 

o kontaktpontok a hátrányos helyzetű, kapacitáshiányos, nehezen elérhető potenciális  pályázók elérése érdekében 

A 36 komplex programmal fejlesztendő járás településeinek egy részén (illetve  szükség/igény szerint más településeken) kihelyezett tanácsadói kontaktpontok  létesítését tervezzük. A kontaktponton kéthavonta egy napban, vagy igény felmerülése  4
 

esetén a településen helyben lesz elérhető egy tanácsadó, a szükséges  infrastruktúrával (laptop, mobilnet, mobil multifunkciós nyomtató). A kontaktpontokon  a térségi irodák tanácsadói nyújtják az SZPI szolgáltatásait, a kontaktpontok  időszakosan nyitva tartó „mini irodaként” funkcionálnak. A szolgáltatás célja azoknak  a potenciális pályázóknak az elérése és a pályázati rendszerbe történő bevonása, akik  kevés kapacitással rendelkeznek, eddig kevésbé jelentek meg az EU-s pályázati  rendszerben, és intenzív támogatást igényelnek. A kontaktpontokon keresztül a helyi  közösségekbe tudjuk eljuttatni a tanácsadói szolgáltatást és infrastruktúrát, a térségi  irodákéval megegyező szolgáltatásokat a periférikus, nehéz közlekedési adottságú  területek és célcsoportok számára. 

A tervek szerint a kontaktpontok nyitása 2024 márciusától folyamatosan várható. 

o networking a kapcsolatépítés, közvetlen pályázói, kedvezményezetti  tapasztalatcsere céljából 

A networking az ügyfelek, a potenciális ügyfelek, tanácsadók, mentorok, szakemberek,  vezetők közötti kapcsolatteremtést, és együttműködést elősegítő találkozó. Új  szolgáltatásként lehetőséget kívánunk biztosítani a potenciális pályázói kör, illetve a  kedvezményezettek számára egymás megismerésére, projektötletek közös  kidolgozására, konzorciumi partnerkeresésre, melyhez networking alkalmakat 

biztosítunk az érdeklődő, illetve a leendő ügyfeleink számára, személyes jelenléttel  vagy online formában. A szolgáltatás magában foglalja a tanácsadói moderálást, így a  pályázók/kedvezményezettek segítséget kapnak a lehetséges felhívások megismeréséhez, valamint abban, hogy a pályázói ötleteket a felhívásoknak megfelelő  keretek között dolgozzák ki. Ezek az események kifejezetten alkalmasak a  tapasztalatok, jó gyakorlatok megosztására is. 

o képzések a célzott, hatékony csoportos ismeretátadás érdekében 

A potenciális pályázók és kedvezményezettek számára új szolgáltatásunk a rövid,  gyakorlatorientált képzések kialakítása és szervezése, melyek keretében a  Társaságnál, illetve az intézményrendszer más szereplőinél felhalmozott tudást  tervezzük átadni online, blended, vagy jelenléti formában, igazodva az  ügyféligényekhez, szükségletekhez. 

Az SZPI felnőttképzési tevékenységének engedélyezése 2024 év elején várható. A  képzések szervezését a felhívások megjelenéséig nem kezdjük meg, mivel a  tanácsadók visszajelzései alapján a projektmegvalósítással kapcsolatos fórumokra is  alig van jelen pillanatban kedvezményezetti igény. 

∙ Aktív együttműködés az irányító hatóságokkal, közreműködő szervezettel, központi  koordinációval az ügyfelek hatékony segítése, és az igények becsatornázása, és az azokra  való rugalmas reagálás érdekében 

Az együttműködési megállapodások IH-k által véleményezett, végleges változata elkészült,  négy IH esetében megtörtént a megállapodás aláírása. A projektmentorálás folyamatosan  zajlik. Rendszeres egyeztetések zajlanak a központi koordinációval az adminisztratív 

Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. 1053 Budapest, Szép u. 2. IV. em. E-mail: info@szpi.hu 

Web: www.szpi.hu 

kapacitások javítását célzó tevékenységek ütemterve, valamint a képzések, illetve a  kommunikáció összehangolása kapcsán. 

∙ Szolgáltatásaink és az európai uniós pályázati lehetőségek rendszeres országos és helyi  szintű kommunikációja 

Kommunikációs tevékenységünk hatékonysága érdekében széles eszköztárat alkalmazunk: o Közösségi média megjelenések, hirdetések, kampányok  

o Google Ads kampányok  

o TV, rádió megjelenések, hanganyag, reklámfilm készíttetése  

o PR cikkek megjelentetése (online/offline) 

o Szórólap, plakát  

o Palyazat.gov.hu megjelenés (https://www.palyazat.gov.hu/informacio/szechenyi programiroda) , FairApp 

o Partnerszervezeti rendezvényeken, IH, KK rendezvényeken megjelenés 

o Saját rendezvények kommunikálása (honlap, Facebook, email, partnerszervezetek) o Partnerszervezetekkel kapcsolatfelvétel 

o Közvetlen tanácsadói ügyfél megkeresések 

∙ A tanácsadói hálózatunk tudásának folyamatos fejlesztése 

Azon túl, hogy minden munkakört megfelelő végzettséggel, szaktudással és tapasztalattal  rendelkező kolléga tölt be, kollégáink tudásának folyamatos fejlesztésére is nagy hangsúlyt  fektetünk, melyet belső képzésekkel, tudás- és jó gyakorlat megosztással, tapasztalatcserével,  szakmai napokkal, valamint külső, jelenléti vagy online rendezvényeken, képzéseken való  részvétellel valósítunk meg.  

Rendezvényeinkről naprakész információk a honlapunkon (https://szpi.hu/), valamint Facebook  oldalunkon (https://www.facebook.com/szechenyi.programiroda ) találhatók. 

Az SZPI szolgáltatásai iránt érdeklődők a hozzájuk legközelebb eső irodákat a SZPI honlapján (https://szpi.hu/irodakereso), a FAIRApp-ban található elérhetőségeinken.

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]