Továbbszámlázott telefonköltség elszámolása

Kérdés:

Egy civil szervezet telefonszámlájában a szervezet saját (ügyintézésekhez használt) mobiltelefon költségein kívül a flottához csatlakozott ma­gánszemélyek (tagok, dolgozók) mobiltelefon költségei is szere­pelnek. Hogyan kell elszámolni a magánszemélyek (tagok, dolgo­zók) mobiltelefon költségeinek továbbszámlázását?

Válasz:

A telefon magáncélú használat számviteli elszámolása - a ta­gokkal/munkavállalókkal kötött meg­állapodás, illetve egyéb belső szabály­zat alapján - többféleképpen történhet.

Ha a munkáltató a telefonszolgálta­tást - a szolgáltatótól kapott részletes számla alapján - tételesen, híváson­ként elkülöníti a szervezet érdekében történő, illetve magáncélú használatra, akkor a szervezet érdekében felme­rült díjrészt igénybe vett szolgáltatás­ként számolja el (T 52 - K 454), a ma­gáncélú használat miatti díjrészt pedig közvetített szolgáltatásként készletre ve­szi (T 27 - K 454), amennyiben a szám­vitelről szóló 2000. évi C. törvénynek (a továbbiakban: számviteli törvény) a közvetített szolgáltatásokra vonatkozó egyéb feltételei is teljesülnek. A közve­tített szolgáltatás értelmező rendelke­zését a számviteli törvény 3. § (4) be­kezdésének 1. pontja tartalmazza. En­nek alapján a közvetített szolgáltatás lé­nyege, hogy az a vevővel (a megrende­lővel) kötött szerződésben rögzített mó­don részben vagy egészben, de válto­zatlan formában továbbértékesített (to­vábbszámlázott) szolgáltatás, amelyet a számlán is fel kell tüntetni. Ezt kell fi­gyelembe venni a továbbszámlázott té­telek minősítésénél is.

Amennyiben teljesülnek a közvetített szolgáltatásra vonatkozó feltételek, ak­kor a munkáltató a munkavállaló felé a magáncélú használat miatti díjrészt számlában háríthatja át, amelynek ér­tékét értékesítés nettó árbevételeként számolja el (T 3 - K 91-92, 467). Ez­zel egyidejűleg a közvetített szolgálta­tás értékét anyagjellegű ráfordításként, eladott (közvetített) szolgáltatásként ki kell vezetni (T 81 - K 27).

Amennyiben teljesülnek a közvetített szolgáltatásra vonatkozó feltételek, ak­kor a szervezet a 8. számlaosztályban az eladott (közvetített) szolgáltatás ér­tékeként mutatja ki, amit a mért mennyiségek alapján továbbszámlázott. A fennmaradó rész igénybe vett szolgál­tatás költsége, amely az 5. számlaosz­tályban könyvelendő.

Amennyiben a közvetített szolgálta­tásra vonatkozó feltételek nem állnak fenn, akkor a teljes számlaértéket a le nem vonható áfával együtt igénybe vett szolgáltatásként kell elszámolni.

Ha a munkáltató a munkavállaló ma­gáncélú telefonhasználata során felme­rült díjakkal összefüggésben meghatá­rozott ellenszolgáltatást kap a munka­vállalótól (azaz a munkáltató kedvezmé­nyesen biztosítja a telefonhasználatot), és a díjat nem különíti el tételesen, hanem egy meghatározott (vélelmezett) hánya­dot téríttet meg a munkavállalóval, ak­kor a szolgáltató számlája szerinti teljes összeget igénybe vett szolgáltatásként (T 52 - K 454), a kapott ellenszolgáltatást (a megtérített összeget) pedig - a mun­kavállaló felé kiállított számla alapján - értékesítés nettó árbevételeként kell el­számolni (T 3 - K 91-92, 467).

DT