A Kormány 800/2021. (XII. 28.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek a szakképzéssel összefüggő módosításáról

A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása...

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása...

A Kormány 800/2021. (XII. 28.) Korm. rendelete

egyes kormányrendeleteknek a szakképzéssel összefüggő módosításáról

A Kormány

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 29. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. és 3. alcím, valamint az 1. és 2. melléklet tekintetében a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (2) bekezdés 1., 3.,

6. , 8., 11., 12., 27., 35., 37., 38., 39a. és 40. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. § A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 6. alcíme a következő 19. §-sal egészül ki:

„19. § A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti duális képzés esetén a szociális hozzájárulásról szóló 2018. évi LII. törvény 17/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alapnormatíva alkalmazandó súlyszorzója

a) duális képzés esetén

aa) a szociális munka alapképzési szakon és a gazdaságtudományok képzési területen 3,90,

ab) a műszaki, az informatika, az agrártudomány, a természettudomány és az egészségtudomány képzési területen 5,30,

b) gyakorlatigényes alapképzési szak esetén az a) pont aa) és ab) alpontja szerinti képzési területen az a) pont aa) és ab) alpontjában meghatározott mérték, minden más gyakorlatigényes alapképzési szak esetén 3,90.”

2. A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása

2. § A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § (1) A nyilvántartásba vételről, a nyilvántartásba vétel módosításáról, valamint a nyilvántartásból történő törlésről a szakképzésért felelős miniszter dönt.

(2) Az eljárásban a szakképzésért felelős miniszter a kérelem

a) szakmai tartalmának módszertani szempontú megfelelése tekintetében az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságot és

b) valós gazdasági igénynek megfelelése tekintetében – ha az adott ágazatban ágazati készségtanács működik – az ágazati készségtanácsot

szakértőként vonja be.

(3) A szakértői szakvéleményt az általa foglalkoztatott vagy más módon bevont és az adott ágazatban kiemelkedő elméleti felkészültségű vagy az adott ágazatban legalább tízéves szakmai gyakorlattal rendelkező személyek véleménye alapján kell elkészíteni. Szakmai gyakorlatként olyan munkakört lehet figyelembe venni, amely betöltésének feltétele az adott ágazathoz kapcsolódó szakképzettség vagy szakképesítés. A szakértő a szakértői szakvélemény elkészítéséért legfeljebb a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összegének százötven százaléka szerinti szakértői díjra jogosult.

(4) Az eljárásban a Kormány adott ágazatért felelős tagja és a felnőttképzésért felelős miniszter véleményét ki kell kérni.

(5) Ha jogszabály valamely munkakör betöltését szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez köti, a szakképzésért felelős miniszter a szakképesítés programkövetelményét a szakképesítés ágazatáért felelős miniszter által meghatározott tartalommal veszi nyilvántartásba.”

3. § (1) A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Vizsgaközpontként az akkreditálható, aki

a) – az olyan személy kivételével, amelyet az állam alapított vagy az olyan együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó alapított, akinek e tevékenysége pénzügyi fedezetének meghatározó része az államháztartás terhére nyújtott támogatásból származik – rendelkezik

aa) legalább két lezárt üzleti évvel és az akkreditálást megelőző mindkét üzleti évben elért legalább tízmillió forint adózás előtti eredménnyel vagy két lezárt üzleti év hiányában az akkreditált státusz megszerzését követő legalább két üzleti évre vonatkozó, az e bekezdés szerinti adózás előtti eredmény elérését alátámasztó üzleti tervvel,

ab) az akkreditáció teljes időtartamára az adózás előtti eredménye kettő százalékának, de legalább az akkreditálási kérelemben megjelölt képzési területenként másfél millió forint vagyoni biztosítékkal a vizsgáztatási tevékenység bármely okból történő ellehetetlenüléséből fakadó károk megtérítésére,

b) megfelel a 21. § szerinti nemzeti szabványban és a szakképzésért felelős miniszter által a nemzeti szabvány alapján a képzési és kimeneti követelmények, illetve a programkövetelmény figyelembevételével képzési területenként kidolgozott, és az Szkt. 11. § (2)–(4) bekezdése szerint közzétett tanúsítási rendszerkövetelményekben meghatározott feltételeknek,

c) rendelkezik teljes munkaidőben határozatlan időre létrejött munkaviszonyban foglalkoztatott, oktatásszervezésben, -irányításban vagy mérés-értékelésben legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett vezető állású munkavállalóval, és

d) – az akkreditálási kérelemben megjelölt képzési területbe tartozó valamennyi szakma, illetve szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés tekintetében az adott szakmai vizsga, illetve képesítő vizsga valamennyi vizsgahelyszínén – rendelkezik a szakmára, illetve a szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítésre meghatározott szakmai, tárgyi és személyi feltételekkel, és azokat folyamatosan biztosítani képes.”

(2) A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés a) pontja alkalmazásában meghatározó rész alatt a vizsgáztatásból származó nettó árbevétel ötvenegy százalékát kell érteni. Ilyennek kell tekinteni a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

1. mellékletében meghatározott felsőoktatási intézményt is.”

4. § A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a következő 22/A. §-sal egészül ki:

„22/A. § (1) A 22. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti vagyoni biztosíték formája lehet

a) egy vagy több biztosítóval kötött biztosítási szerződés,

b) az akkreditált vizsgaközpont által hitelintézetnél lekötött és az (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában meghatározott célra elkülönített és zárolt pénzösszeg.

(2) A vagyoni biztosítékformák egyenként vagy együttesen is alkalmazhatóak. A biztosítékformák együttes alkalmazása esetén a vagyoni biztosíték szolgáltatására kötött szerződésben – vagyoni biztosítékformák szerint – rendelkezni kell a fizetési kötelezettség feltételeiről és a helytállás mértékéről.

(3) A vagyoni biztosíték szolgáltatására kötött szerződésnek tartalmaznia kell azt a kikötést, hogy a vagyoni biztosíték felhasználásához vagy megszüntetéséhez a szakképzési államigazgatási szerv jóváhagyása szükséges, és a vagyoni biztosíték terhére teljesített kifizetés teljesítési időpontját a biztosító vagy hitelintézet – a kifizetést követő tizenöt napon belül – írásban közli a szakképzési államigazgatási szervvel.

(4) A Magyar Honvédségnél, az állami adó és vámhatóságnál és a rendvédelmi szervnél szolgálati jogviszony létesítéséhez szükséges szakképzettség, illetve szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai vizsga, illetve képesítő vizsga szervezésére csak az akkreditálható, aki a szakmai vizsga, illetve a képesítő vizsga megszervezésének

– az (1) bekezdés b) pontja szerint meghatározott tanúsítási rendszerkövetelmények szerinti – általános és speciális szakmai, tárgyi és személyi feltételeivel is rendelkezik.”

5. § A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 9. alcíme a következő 39/A. §-sal egészül ki:

„39/A. § A szakképző intézmény és az akkreditált vizsgaközpont által alkalmazható záradékokat a 2. melléklet tartalmazza.”

6. § A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a következő fejezettel egészül ki:

„IX/A. FEJEZET

A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSA

17/A. Az Szkt. 21/B. §-ához

53/A. § A főigazgató, a kancellár, az igazgató és e személyek hozzátartozója nem lehet a részesedéssel érintett ágazati képzőközpont, illetve tudásközpont vezető tisztségviselője, könyvvizsgálója és felügyelő bizottsági tagja.

53/B. § (1) A szakképzési centrum által az állami szakképző intézmény szakképzési alapfeladatainak ellátását szolgáló ingatlan bérbeadásához szükség van az érintett szakképző intézmény vezetőjének előzetes véleményére.

(2) A szakképzési centrum együttműködik a települési önkormányzattal a helyi közösségi és kulturális élet feltételeinek biztosítása érdekében oly módon, hogy a vagyonkezelésében lévő, a települési önkormányzati tulajdonában álló ingatlan használatát tanítási időn kívül és a szakképző intézmény szakmai programjában, továbbá jogszabályban meghatározott feladatok végrehajtásának biztosítása mellett külön megállapodás alapján ingyenesen biztosítja a tulajdonos települési önkormányzat számára. A megállapodás megkötéséhez szükség van az érintett szakképző intézmény vezetőjének előzetes véleményére.”

7. § A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 50. alcíme a következő 127/A. §-sal egészül ki:

„127/A. § Igazgatóhelyettesi megbízást az kaphat, aki a szakképző intézmény tekintetében az oktatóra vonatkozóan a 134. §-ban előírt feltételeknek megfelel.”

8. § A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 170. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„170. § Az Szkt. 59. § (1) bekezdése szerinti ösztöndíj, egyszeri pályakezdési juttatás és támogatás alapja a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege.”

9. § A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 332/A. § (2) bekezdése a következő 17a. ponttal egészül ki:

(A szakmaszorzó)

„17a. az oktatás ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,”

10. § A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 332/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„332/C. § Az alapnormatíva alkalmazandó súlyszorzója a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti

a) duális képzés esetén

aa) a szociális munka alapképzési szakon és a gazdaságtudományok képzési területen 3,90,

ab) a műszaki, az informatika, az agrártudomány, a természettudomány és az egészségtudomány képzési területen 5,30,

b) gyakorlatigényes alapképzési szak esetén az a) pont aa) és ab) alpontja szerinti képzési területen az a) pont aa) és ab) alpontjában meghatározott mérték, minden más gyakorlatigényes alapképzési szak esetén 3,90.”

11. § A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 119. alcíme a következő 361/A. §-sal egészül ki:

„361/A. § Az egyes kormányrendeleteknek a szakképzéssel összefüggő módosításáról szóló 800/2021. (XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: MódR2.) megállapított 22. §-át a MódR2. hatálybalépésekor folyamatban lévő akkreditálási eljárásban is kell alkalmazni. A MódR2. hatálybalépésekor már akkreditált vizsgaközpontnak a MódR2.-vel megállapított 22. §-ának való megfelelését az akkreditáló szerv a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény 8. § (2) bekezdése alapján az akkreditálás alapjául szolgáló körülmények megváltozására figyelemmel indított rendkívüli felügyeleti vizsgálat keretében ellenőrzi.”

12. § (1) A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

13. § A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

1. 53. § (2) bekezdés b) pontjában az „alapfokú” szövegrész helyébe a „kizárólag alapfokú” szöveg,

2. 171. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „pontja” szövegrész helyébe a „pont aa) alpontja” szöveg,

3. 171. § (1) bekezdés a) pontjában az „öt” szövegrész helyébe a „nyolc” szöveg és a „tíz” szövegrész helyébe a „tizenhat” szöveg,

4. 171. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „öt” szövegrész helyébe a „nyolc” szöveg,

5. 171. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „tizenöt” szövegrész helyébe a „huszonöt” szöveg,

6. 171. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában a „huszonöt” szövegrész helyébe a „negyvenkettő” szöveg,

7. 171. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjában a „harmincöt” szövegrész helyébe az „ötvenkilenc” szöveg,

8. 171. § (1a) bekezdésében a „tíz” szövegrész helyébe a „tizenhat” szöveg,

9. 171. § (2) bekezdésében az „öt” szövegrész helyébe a „nyolc” szöveg,

10. 171. § (3) bekezdésében az „Szkt. 59. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ösztöndíjra” szövegrész helyébe az „ösztöndíjra – a szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel részt vevő tanuló kivételével –” szöveg,

11. 172. § nyitó szövegrészében a „b) pontja” szövegrész helyébe az „a) pont ab) alpontja” szöveg,

12. 172. § a) pontjában a „nyolcvan” szövegrész helyébe a „százharminchárom” szöveg,

13. 172. § b) pontjában a „száztíz” szövegrész helyébe a „száznyolcvannégy” szöveg,

14. 172. § c) pontjában a „száznegyvenöt” szövegrész helyébe a „kettőszáznegyvenhárom” szöveg,

15. 172. § d) pontjában a „száznyolcvan” szövegrész helyébe a „háromszázkettő” szöveg,

16. 173. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „tíz” szövegrész helyébe a „tizenhat” szöveg,

17. 173. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „tizenöt” szövegrész helyébe a „huszonöt” szöveg,

18. 173. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „húsz” szövegrész helyébe a „harmincnégy” szöveg,

19. 175. §-ában a „tárgyév első hónapjának első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér húsz” szövegrész helyébe a „szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltsége egyhavi összegének harmincnégy” szöveg,

20. 177/A. § (3) bekezdésében a „tanév első félévére járó honvéd kadét ösztöndíj tekintetében a tanév első napján, a tanév második félévére járó honvéd kadét ösztöndíj tekintetében a félév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér” szövegrész helyébe a „szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének” szöveg,

21. 177/A. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „hét” szövegrész helyébe a „tizenegy” szöveg,

22. 177/A. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „tizenhárom” szövegrész helyébe a „huszonkettő” szöveg,

23. 177/A. § (4) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „húsz” szövegrész helyébe a „harmincnégy” szöveg,

24. 177/A. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „nyolc” szövegrész helyébe a „tizenhárom” szöveg,

25. 177/A. § (4) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „tizenöt” szövegrész helyébe a „huszonöt” szöveg,

26. 177/A. § (4) bekezdés b) pont bc) alpontjában a „huszonhárom” szövegrész helyébe a „harminckilenc” szöveg,

27. 177/A. § (4) bekezdés c) pont nyitó szövegrészében az „öt” szövegrész helyébe a „nyolc” szöveg,

28. 177/A. § (4) bekezdés c) pont ca) alpontjában az „öt” szövegrész helyébe a „nyolc” szöveg,

29. 177/A. § (4) bekezdés c) pont cb) alpontjában a „tíz” szövegrész helyébe a „tizenhat” szöveg,

30. 177/A. § (4) bekezdés c) pont cc) alpontjában a „tizenkilenc” szövegrész helyébe a „harminckettő” szöveg,

31. 177/A. § (4) bekezdés c) pont cd) alpontjában a „huszonkilenc” szövegrész helyébe a „negyvennyolc” szöveg,

32. 177/B. § (5) bekezdésében a „félév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összegének harminc” szövegrész helyébe a „szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltsége egyhavi összegének ötven” szöveg,

33. 253. § (1) bekezdésében a „tárgyév első hónapjának első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér legalább hatvan százaléka” szövegrész helyébe a „szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltsége egyhavi összege” szöveg és az „a tárgyév első hónapjának első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér összege” szövegrész helyébe az „annak százhatvannyolc százaléka” szöveg,

34. 253. § (2) bekezdésében a „tárgyév első hónapjának első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér mértékéig” szövegrész helyébe a „szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltsége egyhavi összegének százhatvannyolc százalékáig” szöveg,

35. 257. § nyitó szövegrészében a „tárgyév első hónapjának első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér” szövegrész helyébe a „szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltsége egyhavi összegének” szöveg,

36. 257. § a) pontjában a „negyven” szövegrész helyébe a „hatvanhét” szöveg,

37. 257. § b) pontjában a „hatvan” szövegrész helyébe a „száz” szöveg,

38. 257. § c) pontjában a „nyolcvan” szövegrész helyébe a „százharminchárom” szöveg,

39. 279. § (1) bekezdésében a „képzésben való oktatáshoz” szövegrész helyébe az „oktatásra” szöveg,

40. 288. §-ában a „szakmai vizsga évének első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér tizenöt” szövegrész helyébe a „szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltsége egyhavi összege huszonöt” szöveg és a „tíz” szövegrész helyébe a „tizenhat” szöveg,

41. 298. § (3) bekezdés a) pont nyitó szövegrészében az „ea)” szövegrész helyébe az „eb)” szöveg,

42. 298. § (3) bekezdés b) pontjában az „eb)” szövegrész helyébe az „ec)” szöveg,

43. 332/A. § (4) bekezdésében az „az Szkt. 107. § (2)” szövegrész helyébe az „a Szocho tv. 17/A. § (1)” szöveg,

44. 113. alcím címében a „111/A. §-ához” szövegrész helyébe a „110/A. §-ához” szöveg lép.

14. § Hatályát veszti a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a) 32. § (2) bekezdésében az „által alkalmazható záradékokat a 2. melléklet tartalmazza. A szakképző intézmény” szövegrész,

b) 30. alcíme,

c) 31. alcíme,

d) 253. § (4) bekezdése,

e) 355/B. §-a,

f ) 1. mellékletében foglalt táblázat 16. sora.

3. Az egyes kormányrendeleteknek a szakképzéssel összefüggő módosításáról szóló 380/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

15. § Az egyes kormányrendeleteknek a szakképzéssel összefüggő módosításáról szóló 380/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

60. § (3) bekezdésében a „július” szövegrész helyébe a „január” szöveg lép.

16. § Nem lép hatályba az egyes kormányrendeleteknek a szakképzéssel összefüggő módosításáról szóló 380/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 8. §-a.

4. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. alcím, a 2–9. §, a 11–13. §, a 14. § a)–e) pontja, a 16. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 14. § f ) pontja 2022. szeptember 15-én lép hatályba.

 

 

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]