Jogszabályváltozások - 2014. május

A legfrissebb jogszabályváltozások közül a következőkben ismertetek néhány munkavédelmet és tűzvédelmet érintő jogszabályt.

146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról.

Megjelent: MK 2014/63. (V. 5.) - Hatályos: 2014.06.05.

E rendeletet – kivételekkel – alkalmazni kell az építményekbe és azon kívül állandó jelleggel létesített minden felvonóra, mozgólépcsőre és mozgójárdára, valamint az ezek létesítésével, áthelyezésével, használatbavételével, üzemeltetésével, üzembe helyezésével, karbantartásával, átalakításával, elbontásával, ellenőrzésével, felülvizsgálatával összefüggő tevékenységekre, továbbá az e tevékenységeket végzőkre.

Nem kell alkalmazni

a) a bányaműveléshez szükséges,

b) a robbanásveszélyes térben működő, továbbá

c) a gyártási (technológiai) sorba beépített berendezésekre.

E rendelet rendelkezéseit

a) a közlekedési nyomvonal jellegű építmények (így különösen vasutak, repülőterek, tömegközlekedési mozgólépcsők) közbeiktatott vagy csatlakozó építményei tekintetében a rájuk vonatkozó jogszabályban,

b) a nukleáris létesítményben lévő felvonók tekintetében a rájuk vonatkozó jogszabályban,

c) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősülő ügy tárgyát képező

beruházás esetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

29/2014. (V. 5.) NFM rendelet egyes vízi közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.

Megjelent: MK 2014/63. (V. 5.) - Hatályos: 2014.05.06.

Az alábbi jogszabályokra is vonatkozik:

13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról.

Érinti az úszólétesítmény építési, illetve átépítési tervének benyújtásával,a külföldről beszerzett úszólétesítmény bizonyítványával, az időszakos vizsgálattal, valamint a hajózási hatóság által kiállított okmányokkal kapcsolatos szabályokat.

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet 2014.07.01-jén lép hatályba (megjelent: MK 2014/61. (IV. 30.). Hatálybalépésével egyidejűleg módosítja a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól szóló 8/2002. (I. 30.) KöViM rendeletet.

 Az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CCXLIII. törvény (megjelent: MK 2013/218. (XII. 23.) 2014. 07. 01-jével módosítja a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényt az alábbiak szerint:

5. § (1) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdésben felsoroltaknak a magas kockázati osztályba tartozó ipari és tárolási alaprendeltetésű kockázati egységben, valamint a közösségi rendeltetésű, a közepes vagy magas kockázatú ipari, mezőgazdasági és tárolási épületekben megfelelő szervezettel, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetve szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodniuk a tűzvédelem biztosításáról.”

(2) A Ttv.

b) 4. § i) pontjában a „fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, vagy tűz- és robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó” szövegrész helyébe a „robbanásveszélyes” szöveg,

c) 19. § (1) bekezdésében a „fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén” szövegrész helyébe a „magas kockázati osztályba tartozó ipari és tárolási alaprendeltetésű kockázati egységben” szöveg,

d) 20. § (1) bekezdésében a „létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér tűzveszélyességi osztályba sorolásának” szövegrész helyébe a „kockázati osztály” szöveg lép.

Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet (Megjelent: MK 2014/20. (II. 12.) 2014. 07. 01-jén lép hatályba.

A rendelet hatálya a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. Rendelet (MKEHr.) 13. § (2) bekezdés a)–k) pontjában meghatározott sajátos építmények építésügyi hatósági eljárásaira és az azok lefolytatásához szükséges műszaki dokumentáció tartalmi követelményeire terjed ki.

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet egyes szabályai 2014.07.01-jén lépnek hatályba a módosító 41/2014. (II. 24.) Korm. rendelet (megjelent: MK 2014/26. (II. 24.) alapján.

Amennyiben munkabiztonság témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Előző cikkünket  "Munkabalesetek képekben – Körbálázó címmel ajánlom olvasóim figyelmébe.

Kling Péter

 

 

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]