Kkt., Bt. legfőbb szerve - Tagok gyűlése

A közkereseti társaság és a betéti társaság legfőbb szerve a tagok gyűlése, amelynek tevékenységében való részvétel lehetőségét valamennyi tag számára biztosítani kell.

A legfőbb szerv azt jelenti, hogy a legfontosabb társasági döntéseknek itt kell születniük, ezért garanciális szabály minden tag részt vehet a legfőbb szervben, így a legfontosabb társaságot érintő döntések meghozatalában.
A tagok gyűlése határoz a társaság mindazon ügyében, amelyet törvény vagy a társasági szerződés a társaság legfőbb szervének a hatáskörébe utal. Ez azt jelenti, hogy a társasági szerződésben alapításkor maguk a tagok meghatározhatják azokat az általuk jelentősnek ítélt kérdéseket, amelyek tekintetében a legfőbb szervnek kell döntenie, a törvény ide soralja például a társaság megszűnést, átalakulást, vagy a társasági szerződés módosítását, azaz minden a társaság létét alapvetően érintő kérdést.

További lehetőség, hogy egy kérdés eldöntésénél merül fel, hogy ez olyan fontosságú, hogy a legfőbb szervnek kell döntenie, erre is van lehetőség akkor is, ha erre még alapításkor és a társasági szerződés megkötésekor a tagok nem gondoltak, mert a tagok háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozattal bármely kérdés eldöntését a tagok gyűlése hatáskörébe utalhatják.
 
Hogyan dönt a legfőbb szerv? Alapvetően egy ülést tartanak, ám a tagok gyűlése hatáskörébe tartozó kérdésekben a tagok ülés tartása nélkül írásbeli vagy más bizonyítható módon történő szavazás útján is határozhatnak, kivéve, ha bármely tag az ülés megtartását igényli. A társasági szerződés az ülés tartása nélküli határozathozatal lehetőségét kizárhatja.
 
Kinek mennyi szavazata van? A határozathozatal során valamennyi tagnak azonos mértékű szavazata van. A társasági szerződés ettől eltérően rendelkezhet, de legalább egy szavazat minden tagot megillet.
 
Milyen arányú többség kell egy döntéshez? A szavazta többség dönt, azaz főszabályként a tagok gyűlése a leadható összes szavazatszámhoz viszonyított szótöbbséggel hozza meg határozatát. A társasági szerződés ettől eltérő rendelkezése semmis. A határozathozatal egyszerű szótöbbséggel történik, kivéve az üzletvezetési és képviseleti jog megvonása esetében, mert ott háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozat szükséges.
 
Valamennyi tag egyhangú szavazatával meghozott határozat kell a társasági szerződés módosításához (kivéve ha a cégnévben, székhelyben, telephelyben, fióktelepben történik változás, mert ahhoz elegendő egyszerű szótöbbség), valamint a társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének az elhatározásához.

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]