A megszűnő gazdasági társaság kötelezettségeiért való felelősség

A gazdasági társaságot terhelő kötelezettségek a társaság megszűnésétől számított öt év alatt évülnek el (de jogszabály valamely követelésre rövidebb elévülési időt is megállapíthat).
Akár jogutódlással, akár anélkül szűnik meg a gazdasági társaság, a tag (részvényes) felelőssége a társaság tartozásaiért attól függ, hogy milyen volt a tag felelőssége az adott társasági formában. Ha a tag felelőssége a társaság fennállása alatt korlátlan és egyetemleges volt, a helytállási kötelezettsége is korlátlan és egyetemleges lesz a megszűnt gazdasági társaság kötelezettségeiért.
 
Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság az átalakult gazdasági társaság általános jogutódja. A jogutód gazdasági társaságot illetik meg a jogelőd gazdasági társaság jogai, és terhelik kötelezettségei.
Átalakulás esetén a jogelőd gazdasági társaság tagjainak (részvényeseinek) felelőssége csak akkor állapítható meg, ha a jogutód gazdasági társaság helytállási kötelezettségének nem tudott eleget tenni, tehát az ő kötelezettségük csak másodlagos.
 
Ha a korlátlanul felelős tag (például betéti társaság beltagja) az átalakulás következtében korlátozottan felelős taggá (részvényessé) válik, e változás bekövetkeztétől számított öt évig - ha a társasági vagyon a követelést nem fedezi - korlátlanul és egyetemlegesen felel a társaság azon tartozásaiért, amelyek korlátlanul felelős tagsági viszonyának megszűnése előtt keletkeztek.
 
A tagok között a felmerült tartozást a felosztott társasági vagyonból való részesedésük arányában kell megosztani.

Ha a tag felelőssége a gazdasági társaságot terhelő kötelezettségekért a társaság fennállása alatt korlátozott volt, a tag (részvényes) felelőssége a társaság megszűnésekor felosztott társasági vagyonból a tagnak (részvényesnek) jutó rész erejéig áll fenn. Nem hivatkozhat korlátozott felelősségére az a tag, aki ezzel visszaélt. Így a korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság azon tagjai, akik a társaság korlátlan felelősségével a hitelezők rovására visszaéltek, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a megszűnt társaság ki nem elégített kötelezettségeiért. Különösen igaz ez abban az esetben, ha a társaság vagyonával sajátjukként rendelkeztek vagy a társaság vagyonát saját vagy más személy javára úgy csökkentették, hogy tudták, vagy az általában elvárható gondosság tanúsítása mellett tudniuk kellett volna, hogy ezáltal a társaság kötelezettségeit harmadik személyek részére nem lesz képes teljesíteni.


Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/jog/a-gazdasagi-tarsasag-jogutodlassal-torteno-megszunese
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]