Újabb pályázati felhívás a konvergencia régióban!

Meghirdetésre került a "Beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások és beszállítói integrátorok támogatása" című, GINOP-1.3.3-16 kódszámú pályázati felhívás, amely 2016. október 4-től benyújtható!

Támogatás célja

A felhívás keretében támogatásban részesíthető beszállító KKV-t, mint ipari partnert közvetlen, vagy az integrátoron keresztül közvetett beszállítói szerződés köti a gyártóhoz, illetve a projekt megvalósulása révén lehetősége nyílik ilyen szerződés megkötésére azáltal, hogy felkerült az integrátor vállalat által összeállított ajánlattevői listára (bid list).    

A felhívás a beszállító kkv-k és a beszállítói integrátorok fejlesztéseit nem egymástól függetlenül, hanem egymással összehangoltan támogatja. Ennek során mind a technológia, mind a megfelelő minőségű beszállítói tevékenységek és kapcsolódó kompetenciák fejlesztését az integrátor és a beszállítók egymásra utaltsága indukálja, míg a fejlesztés irányát a beszállítói lánc legmagasabb szintjén álló, az OEM-mel közvetlen kapcsolatban lévő integrátor vállalat határozza meg. A beszállítói integrátorok és a beszállító KKV-k együttműködése a KKV-k számára növekedési, hazai, de főként külföldi piacra jutási lehetőséget jelent az integrátor által közvetített technológiai és tudástranszfer felhasználása által.

 

Pályázók köre

A Felhívásra támogatási kérelem benyújtására csak konzorciumi formában van lehetőség.

A beszállítói integrátor a beszállító KKV tagokkal közösen megvalósuló projekttel nyújthat be támogatási kérelmet.

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Nagyvállalkozás csak a beszállítói integrátor minőségében támogatható, ha az a KKV-k számára hasznosabb, mint a közvetlen támogatás.

Konzorcium: A konzorcium összetétele egy beszállítói integrátor vállalat, legalább egy, az integrátor vállalattal a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes beszállítói szerződéssel rendelkező beszállító KKV, valamint legalább egy olyan KKV, amely a projekt fizikai befejezéséig a beszállítói integrátorral, vagy a konzorciumi tagok valamelyikével beszállítóként beszállítói szerződést köt, vagy felkerül a beszállítói integrátor által összeállított ajánlattevői listára (bid list). A konzorciumi partnerek egymástól független (nem partner és kapcsolódó) vállalkozások.

Kötelezettségek

A támogatást igénylő konzorcium tagjainak beszállítói integrátor vagy beszállító KKV szerepüktől függően az alábbiakat kell vállalniuk.

1) Beszállítók fejlesztése

a) A beszállító integrátor vállalja, hogy javaslatokat tesz a konzorciumi együttműködésben részt vevő beszállító(k)részére képzés illetve tanácsadás, szervezetfejlesztés igénybevételére, és/vagy saját maga tart képzést illetve nyújt tanácsadást, szervezetfejlesztést. Az integrátor vállalkozásnál a beszállítói kapcsolatokat koordináló munkakör kerül kialakításra, amennyiben a támogatási kérelem benyújtásakor ilyen nem volt.

b) A beszállító KKV vállalja, hogy az integrátor által tett javaslatokat figyelembe véve képzésen vesz részt vagy tanácsadást, szervezetfejlesztést vesz igénybe.

Az 1) pontban meghatározott vállalásokat a projekt fizikai befejezésig szükséges teljesíteni.

 

2) Beszállítói készségek, versenyképesség

a) A beszállító integrátor vállalja, hogy, amennyiben korábban sor került ilyenre, vagy a beszállító KKV ezt kéri, a fejlesztésre irányuló tevékenységek megvalósítását követően (ismét) elvégzi a konzorciumi együttműködésben részt vevő beszállító(k) vonatkozásában a beszállítói auditot/(elő)minősítést annak mérése érdekében, hogy a beszállító KKV esetében milyen mértékű fejlődés történt az együttműködési megállapodásban rögzített állapothoz képest.

b) A beszállító KKV vállalja, hogy részt vesz a vele konzorciumban együttműködő integrátor által vagy más integrátor vállalkozás vagy az adott ágazatban elismert külső minősítő szervezet által végzett beszállító auditon/(elő)minősítésen, és a lehető legnagyobb mértékben törekszik javítani a minősítését a konzorciumi megállapodásban rögzített állapothoz képest.

A visszamérésnek a támogatott projektek esetében a projekt fizikai befejezését követően legkésőbb a fenntartási időszak 2 évének végéig kell meg történnie.

 

3) Beszállítói kapcsolatok és eredmények

a) A beszállítói integrátor és a konzorciumi megállapodás létrejöttekor már beszállító KKV konzorciumi tagok között tényleges, beszállítói szerződéssel és teljesítésigazolással igazolt beszállítói tevékenységnek kell történnie a projekt megvalósítása során és/vagy a projekt fizikai befejezését közvetlenül követő 2 üzleti évben (alátámasztó dokumentumok: beszállítói szerződés, bankszámlakivonat, számla).

A konzorciumi együttműködésben részt vevő azon KKV tag, mely a konzorciumi megállapodás létrejöttekor még nem rendelkezett beszállítói szerződéssel az integrátor vállalat vonatkozásában, ott a projekt fizikai befejezéséig a projekt által nyújtott képzés, tanácsadás, szervezetfejlesztés eredményeképpen a kkv felkerül az integrátor vállalat által összeállított ajánlattevői listára (bid list).

b) A konzorciumi megállapodás létrejöttekor már beszállító KKV-nak vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti év átlagában beszállítói árbevétele, a projekt fizikai befejezéséig az integrátor által összeállított ajánlattevői listára kerülő KKV esetében annak árbevétele növekszik. Beszállítói árbevétel: A vállalkozás beszállítói tevékenységéből származó nettó árbevétele vagy adóalapba beszámított bevétele az éves beszámoló alapján, amely a megrendelő és a beszállító között létrejött magánjogi szerződések alapján elkülöníthető. A projekt fizikai befejezését követően a vállalkozásnak az éves beszámoló kiegészítő mellékletében számot kell adnia a beszállítói tevékenységéből származó árbevételről.

 

4) Létszámtartás

Beszállító KKV tagoknak, valamint a beszállítói integrátor vállalatnak amennyiben a támogatásból 9-12) tevékenységekhez kapcsolódó elszámolható költségeket számol el, vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezését közvetlenül követő két teljes lezárt üzleti éven keresztül fenntartja (a negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5).

a) bázislétszámot és

b) a bázislétszám és a kölcsönzött munkaerő összegét.

Bázislétszámnak minősül a támogatási kérelem beadását megelőző lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszáma.

Bázislétszámnak akkor is a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma számít, amennyiben a támogatási kérelem benyújtásakor nem áll rendelkezésre a benyújtást megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó éves beszámoló. Támogatói döntés esetén a vonatkozó vállalások az éves beszámoló kiegészítő mellékletének rendelkezésre állását követően kerülnek aktualizálásra.

 

Támogatható tevékenységek köre

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

Minden projekt esetében:

1) Információs technológia-fejlesztés (beleértve vállalat- és termelésirányítási és e-kereskedelmi megoldásokat) - legalább az infokommunikációs akadálymentesítés mértékéig.

 

Beszállító KKVk esetében:

2) Új eszköz beszerzése

3) Az integrátor vállalat által nyújtott tanácsadás, szervezetfejlesztés igénybevétele. Amennyiben az integrátor esetében a tanácsadás, szervezetfejlesztés nyújtása támogatásból valósul meg, a beszállító KKV részére ingyenesen kell nyújtania a tanácsadást, szervezetfejlesztést. ÉS/VAGY

4) A beszállító KKV beszállítói tevékenységének javítását szolgáló, integrátor vállalat által nyújtott képzésen való részvétel. Amennyiben az integrátor esetében a képzés nyújtása támogatásból valósul meg, a beszállító KKV részére ingyenesen kell nyújtania a képzést. ÉS/VAGY

5) A beszállító KKV-k számára az integrátor vállalat által javasolt konzorciumon kívüli szervezettől származó képzés, tanácsadás, szervezetfejlesztés igénybevétele.

6) Piackutatás, piacra jutás és marketing tevékenység.

 

A 3)-5) pontban felsorolt tevékenységek közül legalább egyet kötelező választani.

 

Beszállítói integrátorok esetében:

7) Képzés, tanácsadás, szervezetfejlesztés nyújtása, illetve javaslat a beszállító KKV tagok számára azok igénybe vételére.

8) Beszállítói kapcsolatokat koordináló munkakört betöltő, újonnan felvett munkatárs foglalkoztatása, amennyiben a támogatási kérelem benyújtásakor ilyen nem volt.

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

9) Új eszköz beszerzése – integrátor vállalat esetében

10) Megújuló energiatermelő eszközök beszerzése (amennyiben tárgyi eszközként kerülnek aktiválásra).

11)  Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése.

12) Infrastrukturális és ingatlan beruházás (beleértve az ingatlanra aktivált megújuló energiatermelő berendezéseket is). A tevékenységhez kapcsolódó költségek a projekt összköltségének legfeljebb 25%-át érhetik el.

13) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése beszállító KKV esetében.

14) Az integrátor vállalat esetében a projektkoordinációs feladatok ellátása.

 

A 7), valamint 13) pontokban meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó költségeknek együttesen el kell érniük a konzorcium által összesen elszámolni tervezett költségek 2,5%-át, de legfeljebb a 25%-áig terjedhetnek.

A 14) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségek az összes elszámolható költség 2,5%-a erejéig számolhatók el.

 

Projekt területi korlátozása

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

A támogatás mértéke vállalkozási típusonként és régióként eltérő, de akár 50% is lehet.

Támogatás összege

  • Konzorcium szintjén: min. 300 millió Ft, max. 1.000 millió Ft
  • Konzorciumi tagonként: min. 25 millió Ft, max. 250 millió Ft

Amennyiben kérdése adódna a pályázattal kapcsolatban, ide kattintva felteheti azt.
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]