Magyarország részvétele a területi együttműködésben - Európai Területi Együttműködés 2014-2020 - INTERREG V.

Az Európai Unió regionális politikája keretében az Interreg V Területi Együttműködési Program 3 nagy kategóriában, több prioritással támogatja a határ menti régiók szervezeteit

Az Interreg V Területi Együttműködési Program célja, hogy érdemben hozzájáruljon az Európa 2020 mindhárom fő prioritásához, azaz: intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést biztosítani az Európai Unióban. Az Európai Területi Együttműködési (ETE) programok más országokkal együttműködésben, többszereplős folyamat keretében kerülnek kialakításra és végrehajtásra, ezért a tervezési és a döntéshozatali mechanizmusuk eltér a pusztán hazai végrehajtású programokétól.

Az Európai Területi Együttműködési Programok 3 nagy kategóriába sorolhatók:

 

I. A határokon átívelő együttműködés (INTERREG V-A) – A közös határ két oldalán található régiók és helyi hatóságok közreműködésével megvalósuló projektek finanszírozása, ilyenek például az infrastruktúra határokon átívelő használatának fellendítésére törekvő projektek. A határ menti programok jellege eltérő lehet attól függően, hogy az unió belső vagy külső határai mentén fekvő területeket érint. Ezen jellegük szerint lehet az Unió belső határa mentén fekvő, ERDF alapból támogatott – hazánkat érintő - osztrák-magyar, román-magyar, szlovák-magyar, szlovén-magyar illetve magyar-horvát határ menti ETE program; vagy az EU külső határa mentén megvalósítandó, az Előcsatlakozási Eszköz hatálya alá tartozó magyar-szerb határon átnyúló program,

Magyarország ennek keretében az alábbi programokban vesz részt:

- Magyarország és Szlovákia között megvalósuló határon átnyúló együttműködés

- Magyarország és Románia között megvalósuló határon átnyúló együttműködés

- Magyarország és Horvátország között megvalósuló határon átnyúló együttműködés

- Magyarország és Szerbia között megvalósuló IPA határon átnyúló együttműködés

- Ausztria és Magyarország között megvalósuló határon átnyúló együttműködés

- Szlovénia és Magyarország között megvalósuló határon átnyúló együttműködés

- Magyarország, Szlovákia, Románia és Ukrajna között megvalósuló ENI határon átnyúló együttműködés

 

 

Ismertető néhány – már tervezet formájában megjelent határon átnyúló együttműködésről (INTERREG V-A)

 

Magyarország-Horvátország határon átnyúló együttműködés

 

Előreláthatóan 2015. IV. negyedévében kerül sor az első pályázati felhívás megjelentetésére.

Támogatásra jogosult országok és megyék: magyarországi megyék közül: Zala, Somogy és Baranya;

Horvátországi megyék közül pedig: Muraköz, Varasd, Kapronca-Körös, Belovár-Bilogora, Verőce-Drávamente, Pozsega-Szlavónia, Eszék-Baranya és Vukovár-Szerém.

 

Pályázók köre: az érintett megyék helyi és területi önkormányzatai és azok üzleti vállalkozásai, az állami- és önkormányzati intézmények, non-profit szervezetek, kistérségi társulások, fejlesztési ügynökségek, természet- és környezetvédelmi, vízügyi és közlekedési nemzeti szintű szervek, oktatási intézmények és szervezeteik, turisztikai szervezetek, területi munkaügyi szervek, európai területi együttműködési csoportosulások

 

Prioritásai

1. prioritási tengely: Gazdaságfejlesztés – A KKV-k versenyképességének fokozása

A korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtésének és bővítésének támogatása – önkormányzati szinten. Beruházási cél: A korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtésének és bővítésének támogatása; Határon átnyúló KKV fejlesztés-tervezetek megvalósításának támogatása és a közreműködő KKV-k fejlesztési projektjeinek támogatása.

2. prioritási tengely: A természeti és kulturális erőforrások fenntartható kiaknázása – A környezet megőrzése és védelme, az erőforrások hatékonyságának elősegítése. Beruházási célok: A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, bemutatása és fejlesztése valamint a biodiverzitás és a talaj védelme, helyreállítása, valamint az ökoszisztéma-szolgáltatások népszerűsítése, a NATURA 2000-et és a zöld infrastruktúrát is beleértve

 

3. prioritási tengely: Együttműködés – Intézményi kapacitások bővítése és hatékony közigazgatás

Beruházási célok: Intézményi kapacitások bővítése és hatékony közigazgatás a jogi és közigazgatási együttműködés, valamint az állampolgárok és az intézmények közötti együttműködés előmozdításával

 

4. prioritási tengely: Oktatás – Beruházás az oktatásba, képzésbe, a szakképzést is beleértve, a készségfejlesztés és az élethosszig tartó tanulás érdekében, az oktatási, képzési infrastruktúra fejlesztésével. Beruházási célok: Beruházás a készségfejlesztésben, oktatásban és élethosszig tartó tanulásban közös oktatási, szakképzési és képzési programok kialakításával és végrehajtásával

 

A projekteket az Európai Unió legfeljebb az elszámolható összköltség 85%-áig támogatja.

A támogatás előfeltétele a pénzügyi szerepvállalás: legalább 15% közpénz vagy pályázói önrész formájában.

 

További részletek: http://www.huhr-cbc.com/hu/

 

Magyarország-Ausztria határon átnyúló együttműködés

 

A program elindítása és az első pályázati felhívás előreláthatólag 2015 októberében várható.

Támogatásra jogosult országok és régiók:Ausztriában: Észak-, Közép- és Dél-Burgenland, Bécs, a Bécs környéki területek déli része, Alsó-Ausztria déli része és Kelet-Stájerország; Magyarországon: Győr-Moson-Sopron megye, Vas és Zala megye

 

Pályázók köre

Vezető partnerként vagy projektpartnerként az alábbi jogi személyek pályázhatnak: nemzeti, regionális és helyi közintézmények, közintézményekkel azonos elbírálás alá eső intézmények, non-profit szervezetek, egyéb intézmények, amelyek a projektszinten közérdekű tevékenységet folytatnak; ide tartoznak például:

-        állami, tartományi illetve megyei szervek,

-        önkormányzatok,

-        egyetemek,

-        a többségében közintézmények által finanszírozott és ellenőrzött létesítmények,

-        a közhasznú non-profit szervezetek és egyesületek.

 

A program prioritásai:

 

1. prioritási tengely: A kkv-k versenyképességének javítása: A kkv-k kapacitásának támogatása a növekedésben és innovációs folyamatokban való részvétel elősegítése érdekében.

Specifikus célkitűzések:

A). A kkv-k együttműködő kutatás- fejlesztési kapacitásainak növelése a nemzetközi szinten versenyképes helyi termékek fejlesztésére koncentrálva

B). A gazdaságfejlesztéssel foglalkozó közvetítő szervezetek által nyújtott szolgáltatások hatékonyságának növelése a régiós kkv-k nemzetközileg versenyképes helyi termékei, valamint gyártási és marketingkapacitásai fejlesztésének előmozdítása érdekében

 

2. prioritási tengely: Környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása Specifikus célkitűzések:

A) A természeti és kulturális örökség védelmének, promóciójának és fejlesztésének javítása közös megközelítéssel, fenntartható módon;

B) A biológiai sokféleség és a talaj megóvása és helyreállítása és az ökoszisztéma-szolgáltatások elősegítése, többek között a Natura 2000 és a zöld infrastruktúrák révén;

Cél: a tájkép és az ökoszisztémák ökológiai stabilitásának és ellenálló képességének növelése

C) A hulladékgazdálkodási ágazatban, a vízgazdálkodási ágazatban, a talaj tekintetében vagy a légszennyezettség csökkentése területén a környezetvédelem és az erőforrás-hatékonyság javítását szolgáló innovatív technológiák előmozdítása;

D) Az együttműködés, valamint az innovatív és fenntartható intézkedések ösztönzése a vízgazdálkodás és a vízvédelem területén.

 

3. prioritási tengely: A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban. Célja a közlekedési eszközök környezetbarát megoszlására való átállás ösztönzése

 

Specifikus célkitűzések:

A) A regionális mobilitás fokozása a másodrangú és harmadrangú csomópontok TEN-T infrastruktúrához – többek között a multimodális csomópontokhoz – történő kapcsolásával. él: a regionális központok határon átnyúló összekapcsolódásának és elérhetőségének növelése

B) Környezetbarát- (többek között alacsony zajkibocsátású) és alacsony szén-dioxid kibocsátású közlekedési rendszerek, többek között belvízi és tengeri hajózási útvonalak, kikötők, multimodális összeköttetések és repülőtéri infrastruktúrák kifejlesztése és korszerűsítése, a fenntartható regionális és helyi mobilitás előmozdítása érdekében

 

4. prioritási tengely: Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás

Specifikus célkitűzések: Jogi és adminisztratív területek, továbbá a polgárok és intézmények együttműködésének támogatása

 

A projekteket az Európai Unió legfeljebb az elszámolható összköltség 85%-áig támogatja.

A támogatás előfeltétele a pénzügyi szerepvállalás: legalább 15% közpénz vagy pályázói önrész formájában.

További részletek:

http://www.at-hu.net/at-hu/hu/index.php

 

 

II. Transznacionális Együttműködés (INTERREG V-B)

Olyan projektek finanszírozása, amelyek tagállami, regionális és helyi hatóságok közreműködésével valósulnak meg egy nagyobb kiterjedésű földrajzi területen. Az együttműködéseknek jellegzetesen olyan kérdésekkel kell foglalkozniuk, amelyek esetében a közös munka hozzáadott értékkel bír ahhoz képest, mintha az adott ügyet a programban részvevő országok külön-külön nemzeti szinten kívánnák megoldani. Ezen programokban minimálisan 3, különböző országból származó partner részvétele szükséges. Magyarország részvétele ebben a programban:

- Duna transznacionális program, 14 ország részvételével: programjában intelligens megközelítést és megoldásokat támogat az érintett régiók innovációs, környezetbarát, kulturális és energia-gazdaságos, irányítási kérdésekkel is foglalkozó kihívásaira.

- Közép-Európa (Central Europe) transznacionális program, 9 EU tagország részvételével. Programjában intelligens megközelítést és megoldásokat támogat az érintett régiók innovációs, alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdasági, környezeti, kulturális és szállítási kihívásaira.

 

III. Régiók közötti együttműködési programok (INTERREG V-C).

Az innovációval, energiahatékonysággal, városfejlesztéssel és egyéb területekkel kapcsolatos bevált gyakorlatok, tapasztalatok egymással való megosztásának elősegítése céljából. Az európai területi együttműködések közé tartozó interregionális programok az Európai Unió teljes területét lefedik, és elsősorban tapasztalatcserét szolgálnak. Programtere az EU 28 országa, valamint Norvégia és Svájc.

Magyarország részvétele az INTERREG V-C programban:

-          INTERREG Europe interregionális program a résztvevő országok és régiók regionális politikái hatékonyságának javítása, továbbá a térségi regionális politikák végrehajtásában érdekelt partnerek közötti tudás- és tapasztalatcsere elősegítése.

-          INTERACT III Program a hatékony irányításról és végrehajtásról szól, épít a határon átnyúló, transznacionális és más interregionális együttműködések és hálózatok által felhalmozott tapasztalatokra.

-          ESPON 2020 Program a területi tények feltárását, alkalmazott kutatásokat, európai területi trendek, perspektívák és politikai hatások elemzését, illetve hálózatfejlesztést és ismeretterjesztést támogat.

-          URBACT III Program az európai fenntartható városfejlesztést segítő tapasztalatcserét és tanulást támogató program.

További részletek:

http://regionalispolitika.kormany.hu/europai-teruleti-egyuttmukodesi-programok2

http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_en.htm

 

Amennyiben pályázat témában tanácsra van szüksége, kérem, írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Dr. Veres Ilona

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]