Leader Program

A legsikeresebb uniós vidékfejlesztési kezdeményezés.
Célja a térségi belső erőforrások fenntartható és innovatív felhasználása, az aktív vidéki szereplők közötti együttműködés megalapozása, a fenntartható helyi fejlesztési stratégiák előkészítése és megvalósítása.
A Leader az Európai Unió vidékfejlesztési politikájának szerves részét képező megközelítés, mely pénzügyi hátteret biztosít alulról jövő kezdeményezések támogatására megteremtve a lehetőségét annak, hogy a helyi szereplők részt vegyenek a területük fejlesztését elősegítő stratégiák megalkotásában, majd megvalósításában.
 
A Leader és a hagyományos vidékfejlesztési politika intézkedései között a különbség az, hogy a Leader abban nyújt iránymutatást, hogyan, miként lehet elérni a kívánt célt, nem pedig előírja, mit kell tenni. A helyi részvétel, a valódi összefogás és együttgondolkodás, ami máshol esetleg kiegészítő jelleggel jelenik meg, itt a működés fő sajátossága – ezért is nagyobb a program jelentősége annál, mint amit a forrásokból való részesedéséből következtethetnénk.
 
A program lehetőséget nyújt olyan ágazatok és tevékenységek támogatására is, amelyek egyébként nem, vagy nagyon kis mértékben kapnának segítséget más forrásokból. A Leader program keretein belül megvalósuló projektek egymás jó gyakorlatainak átvételével hozzájárulnak területük fenntartható fejlődéséhez, munkahelyeket teremtenek, növelik a településeik életszínvonalát és fellendítik a vidéki közösségi életet.
 
A pályázatok a 2007-2013 időszakra vonatkozóan már lezárultak, azonban a LEADER megközelítésnek várhatóan továbbra is fontos szerep jut a 2014-2020-ig tartó európai uniós költségvetési ciklusban.
 
A Leader program hét alappillére
 
Hét fő jellemzővel lehet összefoglalni a Leader megközelítést, amelyeket egy összefüggő eszközrendszerként kell értelmeznünk. Ezek pozitív kölcsönhatásban vannak egymással, mindegyik kiegészíti a másikat, ezáltal tartós hatást gyakorolva a vidéki térségek fejlődési dinamikájára és a helyi szereplők probléma-felismerési és probléma-megoldási képességére.
 
1. Területalapú fejlesztés
A területalapuló megközelítés a kisebb, homogén, gazdasági és társadalmi szempontból egyaránt összetartozó térségeket tekinti a vidékfejlesztés célterületének.
 
2. Alulról építkező megközelítés
A helyi szereplők részt vesznek a stratégiáról való döntésben és térségük elsődleges ügyeinek meghatározásában.
 
3. Háromoldalú partnerség: a vállalkozói-, civil- és közszféra
A helyi akciócsoport (HACS) létrehozása és működtetése a LEADER-szemlélet eredeti és fontos jellemvonása. A HACS feladata, hogy felvázolja és megvalósítsa a helyi fejlesztési stratégiát, döntéseket hozva a források megtervezéséről, felhasználásáról és kezeléséről.
 
4. Innováció
Az innováció minél szélesebb értelmét véve jelentheti egy új termék, egy új folyamat, egy új szervezet vagy egy új piaci stratégia bevezetését, ami egyaránt érvényes a falusi és városi térségekre.
 
5. Integrált ágazatközi megközelítés
A Leader nem egyetlen ágazat fejlesztési programja. A helyi fejlesztési stratégiának több ágazatra kell kiterjednie, a tevékenységek számos formáját együtt kezelve. A helyi akciókat és projekteket tehát úgy kell összekapcsolni és koordinálni, mint egy összetartozó egészet.
 
6. Hálózati működés
A jó gyakorlatok átadásának, az innováció elterjesztésének az eszköze. Mivel kapcsolatot, működő összeköttetést alakít ki az emberek, a projektek és a vidéki térségek között, segíteni tud bizonyos vidéki régiók elszigeteltségének lebontásában.
 
7. Kooperáció
Az együttműködés feltételez egy helyi akciócsoportot, amely közös projektet vállal fel egy másik régió vagy tagállam Leader-csoportjával, illetve egy hasonló megközelítést alkalmazó csoporttal az unión kívüli országokból.


Forrás: mvh.hu

BNG
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]