Hitelprogram a versenyképesség növeléséért!

Megjelent a "Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram" című, GINOP-8.3.1-16 kódszámú hitelprogram!

A hitelprogram célja

A Hitelprogram a KKV-k versenyképességének növelése tematikus célkitűzés, illetve a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtése és bővítésének támogatása megnevezésű beruházási prioritás keretében megvalósuló Hitelprogram, melynek egyedi célkitűzése a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó KKV-k versenyképességének fejlesztése a KKV-k külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása révén. A Hitelprogram célja a Mikro-, Kis- és Középvállalkozások olyan Beruházásainak támogatása, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz.

 

A hitelprogram keretösszege: 44 milliárd Ft        

 

Hitelfelvevők köre:

Jogi forma

egyéni vállalkozók

gazdasági társaságok

szövetkezetek

 

Méret

Támogatásra jogosult a Bizottság 651/2014/EU rendelet I. melléklet szerinti Mikro-, kis- és középvállalkozás.

 

Kizáró okok, speciális feltételek

Nem részesíthető támogatásban az alábbi vállalkozások:

 • amely potenciálisan gazdaságilag nem életképes
 • amely jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, vagy egyéb eljárás alatt áll
 • amely a Kölcsönszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
 • amelynek üzleti tevékenysége magában foglalja legalább az alábbiak egyikét;

a)   illegális gazdasági tevékenység (azaz olyan termelési, kereskedelmi vagy egyéb tevékenység, amely a közvetítőre alkalmazandó jogszabályok vagy szabályozás alapján illegális, ideértve az ember reprodukciós célú klónozását);

b)   dohány és dohánytermékek, desztillált szeszes italok és a kapcsolódó termékek gyártása, feldolgozása és forgalmazása;

c)   valamennyi típusú fegyver-, lőszergyártás és kereskedelem finanszírozása, illetve bármilyen jellegű katonai műveletek;

d)   kaszinók és annak megfelelő vállalkozások;

e)   online szerencsejátékok és online kaszinók;

f)    pornográfia és prostitúció;

g)   atomerőművek leállítása és építése;

h)   olyan elektronikus adatgyűjtési programok vagy megoldások kutatása, fejlesztése vagy a velük kapcsolatos technikai alkalmazások, amelyek célja a fenti a)–g) pontokban említett tevékenységek támogatása, vagy amelynek célja az elektronikus információs hálózatokba való illegális belépés vagy az elektronikus adatok letöltésének elősegítése;

 • amely az 1407/2013/EU rendeletben meghatározott összeghatár felett részesült, illetve részesülne csekély összegű támogatásban;
 • amely a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, vagy más jogszabály értelmében nem részesülhet támogatásban;
 • amely elsődleges tevékenysége pénzügyi, biztosítási, üzletvezetési, üzletviteli vagy egyéb vezetési tanácsadás tevékenységi körbe tartozik;
 • amely a Hitelprogramban korábban nyújtott lejárt vagy nem teljesítő Kölcsönnel rendelkezik;
 • amely az uniós állami támogatási szabályok szerint nehézségekkel küzdő vállalkozás;
 • amely nem rendelkezik a Hitelprogram keretében finanszírozott termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó konkrét követelményekhez, a pénzügyi tervhez és a végrehajtás határidejéhez megfelelő szükséges adminisztratív, pénzügyi és működési kapacitással;

 

A Bizottság 1407/2013/EU rendelete alapján nem részesíthetők Támogatásban az alábbi vállalkozások, illetve nem nyújthatók az alábbi célú Támogatások:

 • a halászati és akvakultúra ágazat (ahogyan azt a 1379/2013/EU rendelet meghatározza; HL L354., 2013.12.28 i.o. meghatározza) vállalkozásai,
 • az EUMSZ I. mellékeltében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások,
 • azon támogatást igénylő részére nyújtott támogatás, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben

-        a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

-        a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

 • a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott Támogatás, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó Támogatás;
 • az import áruk helyett hazai áru használatától függő Támogatás;
 • a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára nyújtott Támogatás teherszállító járművek megvásárlására.

 

A Hitelprogram vonatkozásában nem nyújtható Kölcsön:

 • Végső Kedvezményezett által visszaigényelhető általános forgalmi adó (ÁFA) finanszírozására;
 • vissza nem térítendő támogatások előfinanszírozására, illetve a vissza nem térítendő támogatás nem használható fel a Kölcsön törlesztésére
 • a Hpt. 3.§ alapján nyújtott, illetve igénybe vett pénzügyi, vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyi lízing) finanszírozására;
 • üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására;
 • a hiteldöntés napján fizikailag már lezárt (befejezett) vagy teljes mértékben (fizikailag és pénzügyileg is) végrehajtott Beruházás finanszírozására
 • a hiteligénylő vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve (amennyiben alkalmazandó) e személyek közeli hozzátartozóitól, valamint e személyek vagy közeli hozzátartozóik tulajdonában álló vállalkozástól, továbbá a hiteligénylő partner- vagy kapcsolt vállalkozásától történő beszerzések finanszírozására, illetve mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó beszerzések finanszírozására;
 • mikro- és kisvállalkozások élelmiszeripari Projektjei finanszírozására, amennyiben a támogatott Beruházás eredményeként előállított termék az EUMSZ I. mellékletében feltüntetett termékkörbe tartozik;

 

A hitel felhasználása

A kihelyezett Kölcsönök a Végső Kedvezményezett által az alábbi, gazdaságilag potenciálisan életképes Projektek megvalósításához használhatók fel:

1)    Beruházási kölcsön esetén:

 • Tárgyi eszközök beszerzése
 • Használt eszköz beszerzése (kizárólag a lentebb felsorolt feltételek igazolt teljesítése esetén)
 • Immateriális javak beszerzése
 • Építés (átalakítás, bővítés, felújítás), épület-kivitelezés
 • Ingatlanvásárlás (max. a Projekt összes elszámolható költségének 2%-áig)
 • A fentiekben megjelölt tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó, a Számv. tv. 28 § (1) bekezdése szerinti készletek beszerzése. Készletbeszerzés legfeljebb a Kölcsön összegének 30%-a erejéig finanszírozható azzal, hogy a levonató Áfa nem finanszírozható.

2)    Használt eszköz beszerzése az alábbi feltételek teljesülése esetén elszámolható:

 • Adott eszköz a megelőző hét évben nem európai uniós vagy hazai támogatásból szerezték be vagy állították elő, amit az eladó igazolni tud, és más megoldás igénybevétele (új eszköz beszerzése, lízing, stb.) nem indokolt.
 • Az eszköz eladója igazolja az eszköz eredetét
 • Értéke nem érheti el a hasonló rendeltetésű, azzal azonos, vagy közel azonos műszaki paraméterekkel rendelkező új eszköz piaci értékét.
 • A használt eszköz ára nem haladhatja meg a piaci árat

3)    Nem mezőgazdasági termelő vállalkozások élelmiszeripari Projektjei is Támogatásban részesülhetnek:

 • amennyiben a támogatott Beruházás eredményeként előállított termék nem az EUMSZ I. mellékletében feltüntetett termékkörbe tartozik
 • amennyiben a vállalkozás középvállalkozásnak minősül és a támogatott Beruházás eredménye az EUMSZ I. mellékletében feltüntetett termékkörbe tartozik.

4)    Az alábbi turisztikai fejlesztési projektek is Támogatásban részesülhetnek:

 • szálláshely-fejlesztés;
 • vendéglátóhelyek infrastruktúrájának kialakítása és fejlesztése;
 • nagy vonzerejű fürdők fejlesztése;
 • tematikus parkok kialakítása és fejlesztése;
 • a magyar hagyományokat és a mai kor követelményeit ötvöző turisztikai fejlesztések, ideértve az orvosi szolgáltatásokon alapuló turizmus fejlesztését is;
 • üzleti turisztikai szolgáltatások fejlesztése turisztikai desztináció (fogadóterület) helyszíneken.

5)    Mobileszköz vásárlás:

Gépjármű vásárlás az alábbiak szerint finanszírozható:

 • TEÁOR kód alapján a cég legyen finanszírozható – az alábbi TEÁOR tevékenység szerint eleve kizárt ágazatok:
  • TEÁOR’03 60.24 közúti teherszállítás
  • TEÁOR’08 49.41 közúti áruszállítás

Más TEÁOR tevékenységet folytató cégek szállítóeszköz, gépjármű beszerzése nem tiltott azzal, hogy személygépjámű beszerzése nem megengedett a Hitelprogram keretében.

 • a támogatás kizárólag a Program keretében nem kizárt tevékenységek körében hasznosuljon,
 • a hitel maximális összege az EUROTAX érték max. 80 %-a,
 • a vállalkozás erre jogosult képviselője nyilatkozattal támassza alá, hogy a gépjárművásárlás a vállalkozás működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges,
 • CASCO biztosítás megkötése szükséges, (az MFB Zrt. zálogjogosultsági feljegyzésével a biztosítási kötvényen, illetve szerződésen)
 • a gépjárműnek meg kell felelnie az európai kibocsátási normáknak

A Hitelprogram keretében ugyanazon Projekt csak egyszer részesülhet Támogatásban.

 

Projekt területi korlátozása

A Végső Kedvezményezett Magyarországon, a közép-magyarországi régión kívül bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe. Minden esetben a Projekt megvalósítás helyszíne számít és nem a Kölcsönt igénylő szervezet székhelye, ezért a Közép-Magyarország régióban székhellyel rendelkező szervezet Projektje is támogatható, amennyiben a Projekt maga a közép-magyarországi régión kívül valósul meg.

A megvalósulási helynek a folyósításig bejegyzésre kell kerülnie a cégkivonatba, illetve a későbbiekben igazolni kell azt is hogy valóban gazdasági tevékenység folyik.

Hardver és szoftver eszközök beszerzése esetén a megvalósulási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek.

 

Hitel összege: min. 1 millió Ft, max. 600 millió Ft

 

Hitel pénzneme: HUF

 

Saját erő mértéke:min. 10%, kivéve használt gépjármű beszerzés, ahol min. 20 %

 

Futamidő:

 • új ingatlan Beruházás, felújítás esetén: max. 15 év
 • immateriális javak beszerzése esetén: max. 5 év
 • új eszköz beszerzése esetén: az eszköz Tao. szerinti amortizációja végéig
 • használt eszköz beszerzése esetén: az eszköz Tao. szerinti amortizációja végéig, de max. 5 év

 

Hiteldíjak:

Kamat

0%/év

Kezelési költség

Nem kerül felszámításra

Rendelkezésre tartási jutalék

Nem kerül felszámításra

Előtörlesztési díj

Nem kerül felszámításra

Szerződésmódosítás díja

Fennálló Kölcsönösszeg 1,5%-a, de minimum 50.000 Ft

Egyéb költségek

A hitelkérelem bírálatával, a Kölcsönszerződés megkötésével és az MFB Zrt. által kedvezményezett módosításával, valamint a Kölcsön folyósításával összefüggésben nem számíthat fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (értékbecslői, közjegyzői díj).

 Amennyiben pályázati témával kapcsolatban lenne kérdése,  ide kattintva informálódhat!

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]