PDF letöltés

A faktoring, mint a kisvállalkozások gazdálkodását segítő pénzügyi szolgáltatás – folytatás II. rész

A kisvállalkozások alacsony tőke saját tőke és likvid forrásaik miatt nehezen jutnak bankhitelhez, amely miatt a hitelnél drágább pénzügyi szolgáltatás, a faktoring igénybevételére szorulnak. A folytatás II. részében az ügylet szereplői tevékenységét mutatjuk be.
Faktoring ügyletek osztályozása
A faktoring ügylet szereplői
• ügyfél, engedményező, eladó,megbízó
• faktor (bank, faktorcég), engedményezett,
• kötelezett, adós

A faktoring az ügyfél szempontjából
• a vevőállományának a finanszírozása, amelynek eredményeként hamarabb jut a követeléséhez

a pénzintézet, faktor cég szempontjából
• a hitel egy fajtája, amelyet a pénzintézet szolgáltatásként tud kínálni az ügyfelének,
• jellegénél fogva biztosítékkal rendelkező kihelyezés, mivel az ügyletnek két fizetésre kötelezettje van :
 elsődlegesen egy meghatározott időpontra kötelezett, míg ezen időpont lejárta után
 a visszterhesség tényéből adódóan az Eladó (Ügyfél) válik a visszafizetésre kötelezetté, azaz adóssá.

A faktoring ügylet az Ügyfél kezdeményezésére jön létre, aki egy meghatározott igazolt követeléssel rendelkezik egy harmadik féllel, a fizetésre kötelezettel szemben (továbbiakban : Kötelezett), az Ügyfél (továbbiakban : Eladó) követelését, követeléseit eladásra kínálja fel a pénzintézetnek.

Az engedményezés tárgya : olyan kereskedelmi számla, amely adásvételből (árú-szállításból, szolgáltatások nyújtásából) származó pénzbeli követelésben testesül meg. Az engedményezést megelőzi az adásvétel egy olyan alapjogviszony, amikor az árut, illetve szolgáltatást a tulajdonos (szállító) követelésre cseréli.

Ez különleges tulajdon, aminek a tulajdonsága, hogy egy bizonyos idő elteltével - az alapviszonyba foglaltak teljesítésével – készpénzre váltható. Az engedményezés nem tulajdonoscserét, hanem a tulajdonosi jogok átadását jelenti.
Az alapjogviszonyban az Ügyfél az árujáért, illetve a szolgáltatásáért cserébe járó pénzbeli követelését a faktoring ügylet keretében a faktorintézményre (bankra, illetve faktor cégre) engedményezi, azaz faktorálja. Ezt követően a faktor gyakorolja az Ügyfél (Eladó) tulajdonosi jogait, így a faktor hajtja be a követelést, illetve a faktor tartja nyilván és könyveli azt.

A faktor arra kötelezi magát, hogy a faktoring ügylet keretében az alábbi feladatokat látja el
• adminisztrációs feladatokat (servicing),
 a követelés nyilvántartása,
 inkasszó benyújtása,
 esedékességek előjegyzése,
 felszólítás küldése
• finanszírozási feladatot (advance)
 a számla esedékessége előtt a faktor a vételárat az ügyfélnek megelőlegezheti, ha az ügyfél ezt a szolgáltatást igényli (faktor hitel nyújtása)
• a hitelezési kockázat átvállalását (delcredere)
 a számla esedékességét követő 120 nap elteltével (maturity date) a faktor teljesíti a vételár kifizetését az ügyfélnek, amennyiben az adós (kötelezett) nem fizet
 a követelés nyilvántartása,

A faktoring ügylet az ügyfél (eladó) és a faktor között mindig szerződés útján jön létre az alábbi módon.

Faktoring ajánlat banki vizsgálata
A vizsgálat két szinten folyik
• meg kell vizsgálni az eladó (ügyfél, megbízott) és a kötelezett (vevő) fizetőképességét a hitelvizsgálat keretében,
• felül kell vizsgálni az engedményezésre felajánlott követelést, annak jogosságát, összegét, esedékességét.
Az ügylet létrejöttének alapfeltétele, hogy a követelés létezzen. Az eladónak dokumentumokkal igazolni kell a teljesítés megtörténtét. Vizsgálni kell a fizetésre kötelezett általi elfogadását ezeknek a teljesítéseknek (átvételi bizonylat, stb.).

Célszerű a kötelezett írásos nyilatkozatát bekérni arról, hogy a vele szemben jelzett követelést elismeri, azt nem vitatja, mennyiségi, minőségi kifogásai nincsen, a követelés összegében semminemű beszámítást nem kíván érvényesíteni.
Amennyiben Finanszírozás és tőkebefektetés témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt, vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.
Kovács János