PDF letöltés

4. A vállalkozás hatékonysági és minőségi feltételei az üzleti terv összeállításánál

A vállalkozás tartós sikerét a szolgáltatások minőségének állandó szinten tartása biztosítja.
A vállalkozás tartós sikerét a szolgáltatások minőségének állandó szinten tartása biztosítja.
A vállalkozás infrastruktúrájának a legjobb kihasználása, az üzletvitel ellenőrzése, a termék-, illetve szolgáltatás-választék szélességének megvizsgálása és a visszafejlesztendő termékek, illetve szolgáltatások költségigénye szintén fontos szempont az üzleti terv kidolgozásánál.

A vállalkozás tartós sikerét a szolgáltatások minőségének állandó szinten tartása biztosítja. A megfelelő minőség ellenőrzés lehetővé teszi, hogy a vállalkozás a fogyasztók (a szolgáltatásokat igénybevevők) igényeit kielégítse és az esetleges panaszait megfelelően orvosolja.

Az üzemi (ügyviteli) folyamat vizsgálata során azt is ki kell számítani, milyen haszonnal, vagy hátránnyal jár az informatikai szállítók, illetve szolgáltatók bekapcsolása: csináljuk, vesszük döntéseket kell hozni. Az egyetlen nagy szakcégtől való függés ugyanolyan problémákat vet fel, mint a bankoknak egyetlen nagy betétestől, vagy adóstól való függés. A több forrásból történő beszerzés gyakran a berendezések költségét is csökkenti, de csak akkor jelenthet nagyobb biztonságot, ha a saját informatikai apparátus is kiépítésre kerül.

A vállalkozási folyamatok hatékonyságának javítására is figyelmet kell fordítani. Az informatikai és ügyviteli rendszer valamint a folyamatszervezés, szervezetfejlesztés kedvezően befolyásolhatja a vállalkozás hatékonyságát is. A program költségeit és hasznát bele kell foglalni az üzleti tervünkbe.

A sikeres pénzügyi tervezés megmutatja, mennyire áll szilárd alapokon az üzlet. A pénzügyek ellenőrzése korszerű pénzügyi és számviteli rendszer meglétét igényli, mivel a vállalkozással szemben támasztott követelmények (ügyfelek kiszolgálása, jelentési és kontrolling rendszer) csak így teljesíthetők. A pénzügyi teljesítményeket különféle mutatók alakulásával figyelhetjük meg. Ilyen mutató lehet például az értékesítés bruttó/nettó nyereségtartalma, a likviditási mutató. Elemezni kell a behajthatatlan kintlévőségeket, a beruházásokat, az adó- és társadalombiztosítás befizetéseit és a finanszírozásokat.

A szervezet helyzete és a személyzeti munka: amikor a lehetséges befektetők valamely vállalkozás helyzetét vizsgálják, értékelésük egyik elsődleges szempontja a vezetők rátermettségének és elkötelezettségének a vizsgálata. Erről a szervezeti struktúra kialakításán keresztül tájékozódhatnak, amely meghatározza a szervezet tagjainak munkakörét és a munkakörök egymás közötti kommunikációját, kapcsolatát. Magába foglalja a szervezeti sémát, az ösztönzési rendszert, a kiválasztás követelményeit és ismérveit, valamint a betanítást.

A szervezeti rendszer fejlesztése során két alaphelyzettel találkozhatunk:
o vagy a tulajdonosi forma változtatásához kell átalakítani,
o vagy a vállalkozásnövekedési és fejlesztési igénye esetén kell a vállalkozásszervezeti felépítését korszerűsíteni (pl. mérleg-főösszeg növekedése, tevékenységek bővülése).

Milyen szempontokra kell figyelemmel lenni a szervezetfejlesztési elképzelések teljesítése során? Vizsgáljuk meg
o milyen társasági forma felel meg legjobban az üzleti elképzeléseinknek (pl. kft, vagy szövetkezet, vagy részvénytársaság)
o a vállalkozásszervezeti felépítése lehetővé teszi-e a stratégiai elképzeléseink megvalósítását,
o figyelemmel voltunk-e a marketing központú szervezeti forma kialakítására,
o megfelelően biztosított-e az ellenőrzés és a visszacsatolás lehetősége.

A személyzeti stratégia kidolgozásánál meg kell határozni, mit vár el a vállalkozás az egyes dolgozóitól. Ezt a célt szolgálja a munkaköri leírás. A személyi állományterv meghatározza a jövőbeni létszámfejlesztés költségeit is. Alaposan át kell gondolni a munkaerő kiképzésének stratégiáját és ennek költségvonzatait. Figyelemmel kell lenni a panaszok kivizsgálására, a bértárgyalásokra és a vállalkozásjogi kötelezettségére is.
A vállalkozásszervezeti felépítése meghatározza és befolyásolja a feladatok végrehajtásának hatékonyságát. Az adminisztráció közel sem olyan látványos, mint a jó reklám, vagy a bővülő választék, de a vállalkozás jövedelmező működésének nélkülözhetetlen feltétele. A vállalkozás tevékenységi köre szerinti kereskedelmi szövetségektől - kamarai testületektől - értékes adminisztratív támogatásra lehet számítani, és a hosszú távú üzletfejlesztésben fontos szerephez juthat az ilyenfajta együttműködés.

A helyzetelemzés tapasztalatai alapján meg kell vizsgálni az üzleti elgondolásunk megvalósíthatóságát. Az üzleti terv részletes kidolgozása és írásba foglalása előtt megelőző lépéseket kell tenni, és ezek során a vezetőnek döntéseket kell hoznia. Először a különféle forrásokból megszerzett információkat kell csoportosítanunk, és rendszerbe foglalnunk. Ezt követően világosan meg kell határozni a vállalkozás küldetését, stratégiai célját és döntést kell hoznunk, amely alkalmas céljaink és stratégiáink; ezen belül a célpiaci marketing-stratégiánk megvalósítására is.

Az információk csoportosítása: üzleti tervünk elkészítéséhez a kérdések megválaszolása során nagyon sok adatot és információt szereztünk be. A különféle forrásokból származó információkat a továbbiakban célszerű rendszerbe foglalni, és a döntéshozatal megkönnyítése érdekében megfelelően csoportosítani. Az adatok a termelésre, a marketingre és a finanszírozásra összpontosítanak.

A célok kitűzése és a stratégia kialakítása: a vállalkozáshelyzetének elemzése elősegítheti, hogy tisztább kép álljon a vezető előtt a jövőbeni lehetőségekről. A célok pontos megfogalmazása segíti a menedzsmentet, az általános megközelítés viszont nehézzé teszi a folyamatok irányítását és nem nyújthat biztos alapot az üzleti terv megvalósításához. A célok meghatározásánál számszerűsítve és mérhető módon kell megfogalmazni elképzeléseinket. Az ezekre alapozható stratégia alapkérdése már az, hogy a cég hogyan válassza meg pozícióját az adott versenyhelyzetben.

A vállalkozás célkitűzéseit - mint szervezeti alapegységek -, stratégiai üzleti egységek valósítják meg. Jellemzőjük a saját üzleti szerepkör, a külső piacokon is megjelennek, ott a konkurens pénzintézetekkel fel kell venniük a versenyt. A piacismeretük alapján képesek arra, hogy kialakítsák saját üzletpolitikájukat és stratégiájukat. Továbbá rendelkeznek olyan marketing elképzeléssel, amellyel az üzleti tevékenységüket meghatározó tényezőkre hatást tudnak kifejteni.

A marketingstratégia a fogyasztó igényére és szükségleteire összpontosít, a piac és a vállalkozás érdekeink egyeztetését jelenti. Magában foglalja a piaci igények feltárását, elemzését, befolyásolását, és a piaci körülmények vállalaton belüli érvényesülésének biztosítását. A marketing elemeit négy csoportba szokták sorolni: az ár, illetve szolgáltatás jellemzői, az értékesítés helye és a reklám.


5. A tervezés folyamata és a terv kidolgozása

A vállalkozás megfogalmazta célkitűzéseit, a vezető a rendelkezésre álló információk és a szaktudása alapján döntéseket hozott. Ezt követően számszerűsíteni kell a tervet. A tervezési folyamatban kitűzött céljainkat fel kell használni a terv értékelésére, mégpedig azért, mert a terv csak akkor tekinthető optimálisnak, ha az adott erőforrások segítségével a legtöbb kitűzött célt meg is tudja valósítani. A terv fejezetekből áll, ezek részletesen bemutatják az alábbi fő területeket:

o piackutatás,
o termék, illetve szolgáltatás fejlesztés,
o infrastruktúra fejlesztés, épületek, informatikai eszközök és beruházások,
o szervezeti, személyzeti és adminisztratív teendők,
o értékesítés és marketing.

A gyakorlatban az egyes tervfejezetek párhuzamosan készülnek. A kiindulási pontnak kapcsolódnia kell az üzleti vállalkozás alapvető céljához; továbbá az is fontos feltétel, hogy a terv egyes részei azonos felfogásban készüljenek. Az egyes részterületek alapos átvizsgálása után a részadatokból összeáll az átfogó pénzügyi terv, amely alapján megbecsülhető a vállalkozásműködtetéséhez szükséges pénzügyi fedezetek nagysága.
A pénzügyi terv készítése során alkalmazott számítási és tervezési módszerek mindegyike arra szolgál, hogy világos képet adjon a menedzsmentnek és a tulajdonosoknak arról, hogy a befektetett pénztőkét mire használják fel, milyen a kihelyezések színvonala, milyen értékvesztési és céltartalék állomány fenntartását igényel a portfolión belül a problémás követelésállomány. Mekkora szabad forrással rendelkezik a vállalkozás az előirányzott beruházásokra és infrastruktúra korszerűsítésére. Milyen a vállalkozáslikviditási és általános pénzügyi helyzete.

Fontos, hogy az előrejelzés több irányból készüljön. A következőkben röviden áttekintjük a termelés és az értékesítés legfontosabb tényezőit, azokat, amelyek feltétlenül szükségesek a prognózisok kialakításához. Ezt követően foglalkozunk a pénzügyi terv összeállításával.

A vállalkozásüzleti tervének az elkészítéséhez az alábbi kérdésekkel kell foglalkozni.

o milyen mennyiségű termékeket, illetve szolgáltatásokat kívánunk felkínálni a tervezési időszakban,
o ehhez mennyi új pénzügyi forrás szükséges,
o milyen költségráfordításokat (működési költséget) igényel a terv célkitűzések megvalósítása, illetve a tervezett profit,
o milyen mértékben növelheti a termékek és a szolgáltatások volumenét az informatikai és infrastrukturális háttér bővítése, illetve korszerűsítése,
o növelhető-e a szolgáltatás és a gazdaságosság külső vállalkozási és pénzintézeti partnerek bevonásával, vagy e tekintetben célszerűbb-e a belső kapacitások bővítése,
o mikor válik szükségessé a kapacitás bővítése, mikor kell erről döntést hozni,
o ha a fiókhálózatot bővíteni kell, megoldható-e ez egyszerű bővítéssel, vagy új fiókok megnyitása szükséges, vajon a vállalkozásadottságai lehetővé teszik-e a tervezett fejlesztések és beruházások megtérülését?

Ha a vállalkozás távlati céljai új termékek és szolgáltatások bevezetésére is vonatkoznak, akkor a termékek előzetes fejlesztési tervét kell rögzíteni. Ellenkező esetben a terv összeütközésbe kerülhet a meglévő termékskála előállításához szükséges kapacitások felhasználásával.

Értékesítés és marketing: a termelés és az eladás összeegyeztetése mindig nehéz feladat, azonban a vállalkozás sikere attól függ, hogy ezt képes-e megfelelően kézben tartani. Ha a vállalkozás nem tudja az ügyfelek igényeit kellő időben teljesíteni, vagy ha termékei, illetve –szolgáltatásai nem korszerűek, illetve versenyképesek veszteségei jelentősek lehetnek.

Azok termék-és szolgáltatás fejlesztések, amelyből a részletes prognózis megalkotható, szerepel például a legnagyobb ügyfelektől várható igények, az ügyfelek típusától függő forgalom, a kalkuláció eredményei, s feltétlenül foglalkozni kell azzal is, milyen hatással lehetnek a prognosztizált értékek a vállalkozásmérleg főösszegének és forgalmának a növekedésére. A részletes számítások a várható üzleti volumenekre, az árra, az ügyfelek számára nyújtott engedményekre, és a reklámköltségekre, az értékesítési csatornák, valamint az értékesítés költségeire, a kutatási ráfordításokra vonatkozhatnak.


Az értékesítésre vonatkozó prognózisokat és az elképzeléseinket megvalósító piaci akciókat a vállalkozás marketing tervében foglaljuk össze. A vállalkozások elindításához és megalapozásához az üzemi és a marketing terv mellett legfontosabb feladat a pénzügyi terv elkészítése. A pénzügyi terv minden lehetséges befektető, illetve a vállalkozással kapcsolatban álló ügyfél számára világosan fejtse ki, hogyan tervezi a vállalkozás, hogy hogyan tesz eleget minden pénzügyi kötelezettségének, és hogyan kívánja biztosítani likviditását. A vállalkozás pénzügyeire vonatkozó elképzelések három táblázatban foglalhatók össze:

o a mérlegben,
o a bevételi és költségtervben, valamint
o a pénzforgalmi tervben.

Amennyiben Finanszírozás és tőkebefektetés témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt, vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.
Kovács János