Társasági adó –kiszámított adót csökkentő adókedvezmények (3)– látványsport

Látvány-csapatsportok támogatása
Az adózót a látvány-csapatsportok – labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong – valamelyikében működő, jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező sportszervezet, vagy látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány támogatása esetén adókedvezmény illeti meg.
A támogatás történhet visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtott pénzösszeg átutalásával, térítés nélkül átadott eszköz, ingyenes szolgáltatás formájában a törvényben meghatározott jogcímeken.

Az adókedvezmény igénybevételének feltételei – a korábbiakhoz képest – jelentősen megváltoztak, amely változásokat először a 2013-2014-es támogatási időszakban benyújtott új sportfejlesztési programok támogatásával (juttatásával) összefüggésben kell alkalmazni.
 
Alaptámogatás:

Az adózó a részére kiállított támogatási igazolásban szereplő összegig jogosult a társasági adóját csökkenteni, döntése szerint az elkövetkező 6 évben. Azaz a támogatás (juttatás) adóéve és az azt követő adóévek adójából veheti igénybe a kedvezményt utoljára a támogatás évét követő 6. naptári év adójából. Ez persze független attól, hogy e támogatással nem növeli adózás előtti eredményét az adóalap megállapításakor. A kedvezmény feltétele, hogy a támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelemnek a támogatás igénybevételére jogosult szervezet általi benyújtásakor az adózónak nincs lejárt köztartozása.
 
Az alaptámogatás utáni adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adózó – a külön jogszabályban meghatározottak szerint –
a) a támogatási igazolásban szereplő összegű támogatást a támogatott szervezet számára, a kiegészítő sportfejlesztési támogatást pedig az arra jogosult szervezet vagy a sportköztestület számára átutalja, valamint
b) a támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás átutalásának megtörténtét (a megfizetés tényét) az állami adóhatóság részére bejelentse a támogatás (mindkét támogatás) pénzügyi teljesítésétől számított 8 napon belül. A bejelentés elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. A bejelentésre a SPORTBEJ nyomtatvány szolgál.
 
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás:

Az adózó a támogatási igazolásban meghatározott összeg 10 vagy 19 százalékos adókulccsal számított értéke legalább 75 százalékát köteles szponzori vagy támogatási szerződés keretében a támogatás adóévében a jogosultnak megfizetni. A kiegészítő sportfejlesztési támogatásra jogosult szervezet a támogató döntése szerint
  • a támogatási igazolás szerint támogatásban részesített látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége, vagy
  • az alaptámogatásban részesített látvány-csapatsport keretében működő (ugyanazon) szervezet, vagy
  • az alaptámogatásban részesített látvány-csapatsport – mint sportág – érdekében működő (másik) szervezet.
A sportköztestület részére nyújtott támogatás esetén az adózó a kiegészítő sportfejlesztési támogatást e sportköztestület részére köteles szponzori vagy támogatási szerződés keretében megfizetni.
 
Az adózó továbbá a kiegészítő sportfejlesztési támogatás mértékét a 10 százalékos társasági adókulcs szerinti mértékkel akkor állapíthatja meg, ha a támogatás adóévében a 19 százalékos társasági adókulcs alkalmazására nem köteles. Ha az adózó a kiegészítő sportfejlesztési támogatás mértékét a várható fizetendő adó alapján a 10 százalékos társasági adókulcs alapján határozza meg és a támogatás adóévében a pozitív adóalapja meghaladja az 500 millió forintot, az adózó köteles a támogatás legalább 7 százalékát a támogatás adóévét követő 90 napon belül – az előzőekben leírt módon – kiegészítő sportfejlesztési támogatásra fordítani.
 
Nem minősül elismert költségnek, azaz meg kell növelni az adózás előtti eredményt az adózó által az adóévben szponzori vagy támogatási szerződés keretében nyújtott – előzőek szerinti – kiegészítő sportfejlesztési támogatás adóévi költségként elszámolt összegével.
 
Ha a kiegészítő sportfejlesztési támogatás jogosultja nem országos sportági szakszövetség, akkor a szponzori vagy támogatási szerződés egy eredeti példányát az adózó a megkötését követő 8 napon belül megküldi a kiegészítő sportfejlesztési támogatásban részesített látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége részére.
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]