KATA – fogalmak: jövedelem, bevétel

Mi számít a kisadozó személy jövedelmének, hiszen ő járulékait, szja-t is megfizeti a KATA-val, és mi a kisadozó vállalkozásnak, mint a magánszemélytől elkülönült jogalamynak a bevétele?
 A kisadózó jövedelme:

A kisadózó jövedelmének a kisadózó vállalkozás utolsó, megszerzett bevételről tett nyilatkozatában feltüntetett bevételének 60 százaléka, több tag esetén annak fejenként egyenlő része, de mindkét esetben legalább a minimálbér minősül.
 
A kisadózó vállalkozás bevétele

Bevételnek minősül
a kisadózó vállalkozás által a vállalkozási tevékenységével összefüggésben bármely jogcímen és bármely formában mástól megszerzett vagyoni érték, ideértve a tevékenység végzéséhez kapott támogatást és a külföldön is adóköteles bevételt.
 
A külföldi pénznemben keletkezett bevételt a bevétel megszerzésének időpontjában irányadó MNB hivatalos devizaárfolyam alapulvételével kell forintra átszámítani.
 
Nem minősül bevételnek
  • az áthárított általános forgalmi adó (ÁFA);
  • az a vagyoni érték, amelyet az adóalany köteles visszaszolgáltatni (így különösen a kapott kölcsön, hitel);
  • az adózó által korábban átadott vagyoni érték az adóalany részére nem ellenértékként történő visszaszolgáltatásakor (ideértve különösen a nyújtott kölcsön, hitel visszafizetett összegét, de ide nem értve különösen a nyújtott kölcsönre, hitelre kapott kamatot);
  • az a vagyoni érték, amelynek a megszerzése alapjául szolgáló jogviszony keletkezésének napjára vonatkozóan megállapított szokásos piaci árát az adóalany köteles megfizetni;
  • jogszabály vagy jogerős bírósági, illetve hatósági határozat alapján kapott nem jövedelempótló kártérítés, kártalanítás, továbbá az adóalany vállalkozási (gazdasági) tevékenységéhez használt vagyontárgy károsodására vagy megsemmisülésére tekintettel a károkozótól, annak felelősségbiztosítójától vagy harmadik személytől a káreseménnyel kapcsolatosan kapott vagyoni érték, továbbá az adóalany biztosítójától elemi kárra tekintettel kapott kártérítés összege.
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]