Bevallási határidők ÁFA

 Az általános forgalmi adó bevallási és befizetési határidőit a tárgyévet megelőző második év adatai alapján kell megállapítani, mivel ez határozza meg a bevallás gyakoriságát.

Az Art. szerint az általános forgalmi adóról:

• a havi adómegállapításra kötelezett adózó a tárgyhót követő hó 20-áig;

• a negyedéves adómegállapításra kötelezett adózó a tárgynegyedévet követő hó 20. napjáig,

• az éves adómegállapításra kötelezett adózó az adóévet követő év február 25-éig

nyújtja be adóbevallását és fizeti meg az adó nettó, elszámolandó összegét, illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza.

Az általános forgalmi adó havi, negyedéves vagy éves bevallási és elszámolási időszakát a tárgyévet megelőző második év adatai határozzák meg, ezen visszamenőlegesen 2. évben  benyújtott bevallásainak adatai alapján elszámolandó adójának éves szinten összesített összege (azaz az áfa, mint elszámolandó adó összege) pozitív előjelű és az 1 millió forintot elérte: havonta,

annak az adózónak, akinek/amelynek a áfa összege, előjelétől függetlenül nem érte el a 250 ezer forintot, (és nem rendelkezik közösségi adószámmal):  évente kell bevallást tennie.

Azok az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett adózók, akik sem a havonkénti, sem az évenkénti bevallásra kötelezettek közé nem tartoznak, negyedévente kötelesek a bevallást benyújtani és az adót megfizetni. Szintén negyedévenkénti elszámolási kötelezettség terheli azt az egyébként éves bevallásra kötelezett adózót, aki/amely rendelkezik közösségi adószámmal.

A csoportos általános forgalmi adózást választó adózónak havonta kell bevallást tennie és elszámolnia az adójával.

 

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]