PDF letöltés

Adókalkulációs checklista

Számos cégnél már javában tart a tavalyi üzleti év beszámolójának összeállítása, az éves társasági adó és helyi iparűzési adó kalkulálása. Érdemes ilyenkor egy feladatlistát – checklistát – összeállítani milyen tételek módosíthatják a vállalkozás adókötelezettségét, így elkerülhetőek egy esetleges adóellenőrzés negatív következményei.

Az első és talán a legfontosabb, hogy a könyvelési rendszer adatai a bevallás összeállításánál megfelelő, naprakész és valós információkat nyújtsanak, hiszen a nem megfelelő információáramlás negatívan hat a bevallás minőségére. Érdemes lehet egy külső szakértő bevonása is az adókalkulációk elkészítésébe/ellenőrzésébe, aki tisztában lehet ilyenkor az esetleges eltérések jellemző okával.

Értékcsökkenési leírás

A számvitelben elszámolt értékcsökkenési leírás költsége, valamint a kivezetett eszközök könyv szerinti értéke növeli az adott üzleti év társasági adóalapját. Ugyanakkor a Tao tv. által elismert értékcsökkenési leírás összegével, továbbá a kivezetett eszközök számított nyilvántartási értékével csökkenthető a társasági adóalap.

Fontos azonban figyelni a speciális esetekre! Ilyen például a kisértékű tárgyi eszközök kezelése, számvitelben a Tao tv.-ben előírt diktált kulcsoktól eltérő leírási kulcsok alkalmazása, értékcsökkenési leírás elszámolása részben fejlesztési tartalékból finanszírozott eszközök után, bérbe adott ingatlanokra vonatkozó szabályok stb. Emellett a kapcsolódó nyilvántartásokat olyan formában kell vezetni, amely egy esetleges adóhatósági vizsgálat során áttekinthetően és egyértelműen alátámasztja az adóalap csökkentésre való jogosultságot.

Céltartalék

A Tao tv. alapján a társasági adó alapját növeli az adóévben céltartalék képzése miatt elszámolt ráfordítás, míg a céltartalék feloldásaként elszámolt bevétel csökkenti a TAO alapot. Az adókalkuláció véglegesítése során – főként a nemzetközi vállalatcsoport tagjaként működő társaságok esetében, ahol a mérlegkészítés napja a konszolidáció miatt korai időpontra esik – érdemes különösen figyelni, amikor a könyvvizsgálathoz kapcsolódó módosítások céltartalékot is érintő átsorolást eredményeznek. Például az előző évi ki nem vett szabadságok, bónusz kifizetések kapcsán.

Értékvesztés

A Tao tv. alapján a társasági adó alapját növeli az adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege, míg a követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés csökkenti a TAO alapot. Fontos kiemelni, hogy a módosító tételpár a követelésekhez kapcsolódóan elszámolt értékvesztésre vonatkozik és nem alkalmazható analóg módon a készletekre elszámolt értékvesztés vonatkozásában.

Piaci ár miatti korrekció

Kapcsolt vállalkozások egymás közötti szerződéseikben, megállapodásaikban magasabb, vagy alacsonyabb ellenértéket alkalmazhatnak annál, mint amilyen ellenértéket független felek összehasonlítható körülmények között érvényesítenek vagy érvényesítenének. Az alkalmazott ellenérték és szokásos piaci érték közötti különbözet társasági adóalap növelő tételnek minősül annál a félnél, aki magasabb költséget, vagy alacsonyabb bevételt realizál. Ugyanakkor adóalap csökkentés a másik félnél csak meghatározott feltételek teljesítése esetén lehetséges, fontos ezek meglétéről is meggyőződni.

Eredménykorrekciók

Amennyiben az adókalkulációk a zárással párhuzamosan készültek és véglegesítés előtt nem vettek figyelembe minden olyan módosítást, amely az eredményre hatással lehet, korrekcióra van szükség. Ilyen lehet például a jövedelemadók figyelmen kívül hagyása, tényleges év végi helyi iparűzési adó és innovációs járulék figyelembevétele, háromoszlopos beszámoló eredményhatása, átsorolások figyelembevétele megfelelő előjellel, esetlegesen könyvvizsgálati módosítások hatásainak leképezése.

Veszteség-elhatárolás

Az adózónak olyan analitikával kell rendelkeznie, amely egy esetleges adóhatósági ellenőrzés alkalmával helytállóan bizonyítani tudja az elhatárolt veszteség igénybevételének jogszerűségét.

Kedvezményezett jogügyletekhez kapcsolódó adóalap módosítás

Abban az esetben, ha a társaság az adóévben a Tao. tv. szerinti kedvezményezett jogügyletet hajtott végre vagy vett abban részt, a társasági adóbevallás összeállítása során fontos figyelmet fordítani az adóhalasztást/adómentességet biztosító módosító tételek szerepeltetésére. Ezzel egyidejűleg célszerű megbizonyosodni róla, hogy a kedvezményezett jogállás alátámasztásául szolgáló körülmények továbbra is fennállnak, a kapcsolódó dokumentációk rendelkezésre állnak.

Korábbi adóévekhez kapcsolódó eredménytételek

Amennyiben az adóév során adóellenőrzés, önellenőrzés, számviteli hiba feltárása miatt előző évekhez kapcsolódó eredmény tételek kerülnek elszámolásra, azok jellege és tartalma alapján szükséges megvizsgálni, hogy társasági adó szempontból adóévi tételnek tekinthetőek-e.

Nyújtott adományok, támogatások

Ha a társaság az adóév során pénzbeli vagy térítés nélkül nyújtott tárgyi támogatást nyújtott valamely szervezet részére, minden esetben meg kell bizonyosodni róla, hogy a juttatás megfelel-e a Tao. tv. szerinti adomány fogalmának. Vizsgálandó továbbá, hogy a kedvezményezett szervezet közhasznúnak minősül-e. Megfelelő dokumentáció hiányában nemcsak a 20%, illetve a 40%-os adóalap csökkentési lehetőségtől esik el a társaság, de felmerülhet az adóalap – nem a vállalkozás érdekében felmerült ráfordítás jogcímen történő – növelésének kötelezettsége is.

Kamatlevonhatósági korlát

2019. január 1-jétől a korábbi alultőkésítési szabályt felváltotta a kamatlevonási korlátozás szabálya, vagyis a korábbi saját tőke és idegen tőke átlagos állományi arányának vizsgálata helyett a TAO alapot növeli az adóévi nettó finanszírozási költségeknek a kamatfizetés, adózás és értékcsökkenés előtti adóévi eredmény (ún. „TAX EBITDA”) 30%-a vagy a 939.810.000 Ft-os (3 millió eurós) nominális korlát közül a nagyobbikat meghaladó része. A növelő tétel meghatározása mellett nem szabad elfelejteni az előző évekről áthozott, még fel nem használt kamatlevonási kapacitást sem, amellyel csökkenthető az adóévi adózás előtti eredmény.

Eljutottunk az adókedvezményekhez

Az adóhatósági ellenőrzések tapasztalatai azt mutatják, hogy az adózók nem fordítanak kellő figyelmet az általuk igénybe vett adókedvezmények megfelelő dokumentációs alátámasztására még akkor sem, ha tisztában vannak az adóhatóság kötelező – például a fejlesztési adókedvezményhez kapcsolódó – évenkénti ellenőrzéséről.

Közvetített szolgáltatások

Gyakori hiba, hogy a beszámolóban közvetített szolgáltatásként szerepeltetett ráfordításokat a társaságok automatikusan csökkentő tételként veszik figyelembe helyi iparűzési adóalapjuk meghatározása során. Azonban a közvetített szolgáltatások fogalma a Htv. keretrendszerében szűkebb a számviteli törvény szerinti definíciónál. Amennyiben nem teljesülnek a törvény által szabott tartalmi és formai feltételek, úgy a HIPA alap csökkentésre való jogosultság sem áll fenn.

Ezekből a példákból látható, hogy mennyi mindenre kell odafigyelnie a beszámoló és az adókalkuláció elkészítéséért felelős szakembereknek. Jóhiszeműen is előfordulhatnak hibák különösen akkor, amikor az évente ismétlődő feladatok rutinszerűvé válnak és még időnyomás is nehezedik az adóbevallásokat készítő házon belüli szakemberekre. Ilyen esetekben jelenthet megoldást egy„friss” külső adószakértő bevonása, aki jó eséllyel találhat még érvényesíthető adókedvezményeket és kiszűrheti a hibás tételeket.