PDF letöltés

A veszteségelhatárolás szabályai

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény lehetővé teszi, hogy a társasági adóalany az adóalapjának meghatározása során figyelembe vegye adózás előtti eredményt csökkentő tételként a korábbi években felmerült veszteséget, ami nem más, mint az előző évek negatív adóalapja.

A veszteség elhatárolását, felhasználását a számviteli nyilvántartásokban sem rögzíteni, sem a beszámolóban kimutatni nem kell, azt csak az adózáshoz kapcsolódóan kell nyilvántartani.

A Tao tv. 17. § (1) bekezdése szerint az adóalany a negatív adóalap keletkezését követő öt adóévben csökkentheti az adózás előtti eredményét. Az elszámolás sorrendje kötött, a korábban keletkezett elhatárolt veszteséget kell korábban elszámolni. A 2015. január 1-je előtt keletkezett veszteséget 2030-ig lehet elszámolni.

A figyelembe vett összeg már tetszőleges, ugyanis az adóalany döntésétől függ. Természetesen a veszteség elszámolás során figyelembe kell venni a Tao tv. 17. § (2) bekezdésének szabályozását, amely szerint a veszteség az adóévi pozitív adólap 50%-áig vehető figyelembe. A Tao tv. 17. § (5) bekezdése értelmében ezt a szabályt nem alkalmazhatja a szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozás, a szabályozott ingatlanbefektetési társaság és a szabályozott ingatlanbefektetési projekttársaság. Egyébként ezek a vállalkozások olyan sajátos társasági adóalanyok, akik mindaddig nem fizetnek adót, ameddig a rájuk vonatkozó szabályokat betartják.

A mezőgazdasági tevékenységre speciális veszteségelhatárolási szabályok vonatkoznak. A mezőgazdasági ágazatba sorolt adózónak lehetősége van a „visszatekintésre”. Ez alatt azt kell érteni, hogy amennyiben adóévben negatív adóalapja keletkezik, akkor az önellenőrzés lehetőségével élve, korábbi bevallásait önellenőrzéssel módosítva, figyelembe veheti, elszámolhatja a veszteséget. Az időbeli korlát két év, vagyis a 2020-ban keletkező negatív adóalappal a 2019-es és a 2018-as adóév adóalapját tudja csökkentetni önellenőrzés keretében. A speciális veszteségelhatárolásnál nem csak időbeli, hanem „összegbeli” korlát is előírásra került. A veszteség figyelembevételi korlát nem forintban meghatározott. Az adózó adóévenként legfeljebb az adóév adózás előtti eredményének 30 százalékával csökkentheti le az adózás előtti eredményét.

A csoportos társasági adóalanyiság keretében nincs tevékenységi szabályozás, ami azt jelenti, hogy nem csak az egy ágazatba tartozó kapcsolt vállalkozások kérhetnek csoportos társasági adóalanyiságot. Egy termelő vállalkozás és egy mezőgazdasági vállalkozás egy csoportba is kerülhet, egy csoportazonosító alatt is tevékenykedhet.

Vállalkozások átalakulása során a korábban keletkezett elhatárolt veszteséget a vagyonmérleg szerinti részesedés arányában lehet figyelembe venni.

A kisvállalati adóalanyiság alatt is keletkezhet elhatárolt veszteségkategória összetett:

  • korábbi társasági adóalanyiság előtti negatív adólap,
  • 2012 – 2016 közötti kiva alanyiság alatt keletkezett negatív korrigált pénzforgalmi eredmény
  • 2017-2018 – 2019 adóévek növelő-csökkentő tételeinek negatív egyenlege. 

A 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) 28. § (4b) pontja értelmében a kisvállalati adóalanyiság időszaka alatt keletkezett elhatárolt veszteségnek a kisvállalati adóalanyiság időszakában az adóalap csökkentéseként fel nem használt részét a kisvállalati adóalanyiság megszűnését követően a társasági adó alanya – a visszatérést követő 5 adóéven belül – elhatárolt veszteségként figyelembe veheti.

Mire kell figyelni a csoportos adóalanyiságot választók veszteségelhatárolása kapcsán

A Tao tv. 17. § (15) bekezdése lehetővé teszi, hogy a CSOPTA tagjai egymás között érvényesítsék a csoportos adóalanyiság alatt keletkezett veszteségeiket. A csoportos társasági adóalany adóévi elhatárolt vesztesége egyenlő az adóévben negatív egyedi adóalappal rendelkező csoporttagok egyedi adóalapjainak összegével. Az 50%-os korlát itt is megjelenik.

Ez úgy értelmezendő, hogy az adóévben pozitív vagy nulla adóalappal rendelkező tagok összesített adóalapjának 50 százalékáig érvényesíthető a többi tag negatív adóalapja. A Tao tv. 17. § (17) bekezdése alapján a csoportos társasági adóalany által és a csoporttagok által egyedileg érvényesített elhatárolt veszteség mértéke együttesen nem haladhatja meg az elhatárolt veszteség érvényesítése nélküli egyedi pozitív adóalapok összegének 50 százalékát.

A csoportos társasági adóalany elhatárolt vesztesége – a csoportképviselő döntése szerinti megosztásban – a keletkezése adóévében és az azt követő adóévekben, utoljára a keletkezése adóévét követő ötödik adóévben számolható el a csoportos társasági adóalany adóalapjának csökkentéseként.

A csoporttagnak lehetősége van arra, hogy csoporttagságát megszüntesse. Ebben az esetben – ha nem jogutód nélküli megszűnés a csoportból való kiválás oka – a veszteségelhatárolásra a klasszikus szabályok vonatkoznak (Tao tv. 17. § (1) – (14)) majd.