PDF letöltés

A pénzügyi tudatosság fejlesztése a cél

Életünk során minden területen döntéseket kell hoznunk, így van ez a pénzügyek terén is. A pénzügyek alapvetően kapcsolódnak mindennapjainkhoz, hiszen gyerek­ként zsebpénzünk van, felnőttként jö­vedelmünk, bankszámlánk, a család­alapításkor lakáshitelt veszünk fel, és majd a nyugdíjunkra is előrelátóan gondolnunk kell. A jó és eredményes döntésekhez azonban megalapozott és készségszintű tudás szükséges. Ez napjaink olyan kihívása, amelynek kezelése a pénzügyi tudatosság fejlesztésének keretében valósulhat meg.

A pénz­ügyi jártasság és a pénzügyi ismere­tek megfelelő elsajátítása elengedhetet­len ahhoz, hogy tudatos és megfontolt döntéseket hozzunk a pénzügyeink­ről, amelyek jelentős mértékben be­folyásolják az életünket. Legyen szó bankszámláról, hitelről, megtakarí­tásról vagy öngondoskodásról, már a szavak értelmezése is alapismerete­ket igényel. A pénzügyi termékek és szolgáltatások egyre bonyolultabbá válnak, új, innovatív termékek hada, nehezen átlátható folyamatok és koc­kázatok jellemzik a pénzügyi piacot. A helyes döntések meghozatalához pénzügyi tudatosság szükséges, a pénzügyileg tudatos egyének tudatos társadalmat alkotnak, amely pozitívan hat a gazdaság stabilitására.

Felmérések szerint a népességen belül jelentős azok aránya, akik az alapvető pénzügyi fogalmakkal sincsenek tisztában, valószínűleg ez az egyik oka a rossz pénzügyi döntések magas számának. Kutatások szerint az öngondoskodás, a családi költségve­tés megtervezése is hiányzik renge­teg családnál, és a hosszú távú pénz­ügyi célokban való gondolkodás sem jellemző maradéktalanul. Ebből adódóan a kormány hosszút távú célja, a pénzügyi kultúra, a pénzügyi tudatosság fejlesztése.

 

A jelen eredményei

Ennekérdekében készítette el és fogadta el a Kormány 2017 decemberében a la­kosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégiát, amely első ízben egy hétéves időszakot ölel fel, 2018-as kezdéssel. A stratégia operatív végrehajtását kétéves periódusonként cselekvési tervek segí­tik, amelyek közül az első a 2018–19-es időszakot célozta meg. Az első két­éves periódus cselekvési terve a straté­giában lefektetett célok, így különösen a tudatos pénzügyi magatartás megala­pozását és a pénzügyi edukáció meg­teremtésének lépéseit és feladatait mu­tatja be.

Ugyanakkor vannak olyan lépések, amelyek az ernyő szerepen túl a Pénz­ügyminisztérium által saját feladatként is végrehajthatók. Így a stratégia által is kitűzött feladatként létrejött egy saját honlap, ahol a digitális eszközök alkal­mazásával gyorsabban és hatékonyabban elérhető a lakosság, főként a fiatalabb generációk. Egyre többen (az időseb­bek is) a pénzügyi ismereteket is nagy százalékban az internet segítségével sa­játítják el, az okosanapenzzel.hu web­oldal ebben kíván segítséget nyújtani.

A Pénzügyminisztérium 2018-ban pá­lyázatot hirdetett a pénzügyi tudatos­ság fejlesztésében jártas civilszerveze­tek tevékenységének támogatására, míg 2019-ben az oktatási intézmények mel­lett közvetlenül működő alapítványok és egyesületek számára írt ki pályázatot a pénzügyi ismeretek fejlesztését célzó tanórán kívüli iskolai programok meg­valósítása érdekében.

A pénzügyi tudatosság fejlesztése so­rán kimagasló tevékenységet végző, il­letve kiemelkedő eredményeket elérő pedagógus, tanuló vagy hallgató, va­lamint oktatási intézmény elismerése érdekében a pénzügyminiszter megala­pította a Pénzügyi Tudatosság Fejlesz­téséért Díjat, amelyet évente egy alka­lommal ítélnek oda – első alkalommal a 2019/20-as tanév végén. A díj okle­véllel és pénzjutalommal jár (diák ese­tében 150 ezer, pedagógus viszonylatá­ban: 500 ezer, oktatási intézmény vo­natkozásában 2 millió forint). A díj ado­mányozására az oktatási intézmények fenntartói, vezetői vagy iskolai szintű szülői munkaközösségei tehetnek javas­latot 2020. március 31-ig. A díj amel­lett, hogy elismer és anyagilag támo­gat, a jó gyakorlatokra is rámutat, és azok megosztását szélesebb körben is lehetővé teszi.

 

A jövő feladatai

A következő időszakban kiemelt stratégiai cél a köz­nevelés rendszerén belüli minél elter­jedtebb pénzügyi edukáció kialakí­tása. A fiatalokon keresztül maguk a családok elérése is lehetővé válik, így ténylegesen egy szélesebb réteg kerül fókuszba. Ehhez szükséges, hogy a pedagógusok szakirányú képzése és továbbképzése erősödjön és szélesebb körűvé váljon, motiválva őket, hogy egy választható képzés esetén is el­mozduljanak ebbe az irányba. Érdemes a közgazdászképzésben részt vevő egyetemisták bevonása is a feladatokba olya módon, hogy iskolai szakkor vagy tematikus nap keretében – akár játékos formában is - je­lenítsék meg az általános és középis­kolai diákok előtt a pénzügyi ismere­teket, a pénzügyi tudatosság alapjait. Ezzel könnyebben felébreszthető a di­ákok érdeklődése és segíthető a peda­gógusok munkája. Az egyetemek szak­mai iránymutatása mellett az egyete­mistákat önkéntesként be lehetne vonni a pénzügyi tudatosság fejlesztésének operatív feladataiba.

A kezdeti eredmények már láthatóak, a számos lelkes résztvevő inspirációt nyújt a további feladatokhoz. A pénzügyi tudatosság fejlesztése kulcskérdés, és annak lé­péseit hatékonyan és rendszerszemlé­let mellett kell továbbvinni, hiszen a cél elérése egy hosszú távú folyamat és minden közreműködő aktív részvétele szükséges hozzá.