PDF letöltés

2020 a bértámogatások éve is volt

A járvány által előidézett leállások sok ágazatban hozták nehéz helyzetbe a  munkáltatókat és a munkavállalókat egyaránt. Ezért a veszélyhelyzeti gazdasági intézkedések egyik első és legfontosabb döntései a munkahelyek megőrzése érdekében történő bértámogatások voltak.

A munkaerőpiaci helyzet

Az eddigi szakpolitikai intézkedések eredményességét a munkaerőpiaci ada­tok messzemenően visszaigazolják. A fog­lalkoztatottak száma augusztus és szeptember hónapokra 4,5 millió körüli szintre emelkedett. A munkavállalási korú, 15– 64 éves népesség foglalkoztatási rátája a legutóbbi 2 hónapban már meghaladta a tavalyi szintet, miközben a 3,9 százalékos hazai munkanélküliség a harmadik leg­alacsonyabb érték az Európai Unióban.

A regisztrált álláskeresők száma a jú­niusi csúcs óta folyamatosan csökken, az állomány 2020. november végéig 80 ezer­rel esett vissza, ami 20 százalékot meg­haladó csökkenési ütemnek felel meg.

 

A járvány első hullámában hozott intézkedések

1. Munkahelyvédelmi bértámogatás – csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása

A 2020. április 16. és 2020. augusztus 31. között igényelhető támogatás célja a jár­ványhelyzet miatt nehézségekkel küzdő vállalkozások létszámleépítésének meg­előzése volt, és a munkavállalók kieső jövedelmének kompenzálása a rövidített munkaidőben való foglalkoztatás ide­jére a munkavállalónak nyújtott támoga­táson keresztül.

A támogatásban azon, a munka törvény­könyvének hatálya alá tartozó munkavál­lalók részesülhettek, akik az első veszély­helyzeti kormányrendelet (40/2020. (III. 11.) számú) megjelenésének napja és a ké­relem benyújtásának napja közötti időszak alatt megszakítás nélkül foglalkoztatásban álltak a munkáltatónál, és akiknek a mó­dosítás előtti szerződés szerinti munkaide­jük 15–75 százalékos mértékű csökkenté­sére a veszélyhelyzet kihirdetésének nap­ján vagy azt követően került sor.

A támogatás mértéke a kérelem benyúj­tásának napján hatályos alapbér szemé­lyi jövedelemadó-előleggel és járulékok­kal csökkentett összegének kieső munka­időre járó arányos részének hetven száza­léka volt. A támogatás az egyénnek közvet­lenül folyósított, köztehermentes támo­gatás formájában volt nyújtható, amit a munkaválalló részére havonta utólag fo­lyósítottak. A támogatás időtartama 3 hó­nap volt, amihez egy hónap támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség kap­csolódott. A támogatás több mint 16,6 ezer telephe­lyet érintően összesen 198 ezer munka­vállaló munkahelyének megtartásához járult hozzá.

2. Munkahelyvédelmi bértámogatás – KFI bértámogatás

A kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI) szektor magasan képzett munkavállaló­inak bértámogatása 2020. április 15. és 2020. augusztus 31. között volt igényel­hető. A támogatás célja a KFI-szektorban dolgozó munkavállalók (például mérnö­kök, fejlesztőmérnökök, informatikusok) munkahelyének védelme, a járvány alatti elbocsátások elkerülése volt. A támoga­tás havi összegének maximuma 318 920 forint, amennyiben a munkavállaló ve­szélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti bruttó munkabére 670 ezer forint vagy ezt meghaladó összeg volt. Amennyiben a munkavállaló bruttó munkabére a 670 ezer forintos határt nem érte el, akkor a támogatás a 318 920 forintnak a munka­vállaló bruttó munkabére és a 670 ezer forint arányával számított összege.

A támogatás a munkáltató részére legfeljebb három hónapon keresztül ha­vonta utólag került folyósításra vissza nem térítendő támogatás formájában. A támogatást több mint 1000 munkáltató több mint 20 ezer mun­kavállalója után vették igénybe.

3. Munkahelyteremtő bérköltség-támogatás

A 2020. május 18. és 2020. augusztus 31. között elérhető támogatás célja az volt, hogy az átmeneti gazdasági nehézség enyhülésével a támogatásra szoruló mun­kaadók könnyebben visszaépíthessék, il­letve növelhessék foglalkoztatottjaik lét­számát a nyilvántartott álláskeresők kö­réből. A támogatás eredeti célcsoportja valamennyi, a támogatást nyújtó uniós programok célcsoportjába tartozó állás­kereső volt. A munkaerőpiaci helyzetre reflektálva 2020. július 16-tól célzottab­ban, szűkített célcsoporttal – 6 hónapja álláskereső vagy 16–24 év közötti állás­kereső esetén – volt igénybe vehető a tá­mogatás. A bérköltség-támogatás időtar­tama 6 hónap, amelyet 3 hónapos támo­gatás nélküli továbbfoglalkoztatási kö­telezettség követ. A támogatás megálla­pított mértéke fixen a foglalkoztatót ter­helő bér és a szociális hozzájárulási adó 100 százaléka lehetett, annak figyelem­bevételével, hogy a támogatás összege havonta legfeljebb 200 ezer forint. A tá­mogatást a munkáltató részére havonta utólag folyósították, és vissza nem térí­tendő, de minimis támogatás formájá­ban volt nyújtható.

A támogatás segítségével összesen 39 ezer álláskereső helyezkedett el az őket alkalmazó vállalkozások több mint 30 ezer telephelyén.

 

A járvány második hullámában hozott intézkedések

1. Vállalkozások munkaerő-támogatása

A 2020. október 15-től elérhető támo­gatás célja, hogy a foglalkoztatottak lét­száma növekedhessen (visszaépülhessen) a 25 év alatti és/vagy alacsony iskolai vég­zettségű nyilvántartott álláskeresők köré­ből. A támogatás időtartama fixen 5 hó­nap, mértéke pedig a munkaadót terhelő bruttó bér és szociális hozzájárulási adó összegének 50 százaléka lehet, annak fi­gyelembevételével, hogy a támogatás összege havonta legfeljebb 100 ezer forint lehet. A támogatás a munkáltató részére havonta utólag kerül folyósításra, és vis­sza nem térítendő, de minimis támogatás formájában nyújtható.

E támogatás elnyeréséhez szükséges, hogy a munkaadónál a részt vevő felvé­tele a munkavállalói létszám növekedé­sét eredményezze azon statisztikai állo­mányi létszámhoz viszonyítva, amely lét­szám fennállt a munkaadónál 2020. ok­tóber 15-én. A támogatás segítségével 2020. novem­ber 30-ig összesen több mint 1700 állás­kereső helyezkedett el több mint 900 vál­lalkozásnál.

2. Munkahelymegőrző támogatás – ágazati bértámogatási program

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gaz­daságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) kormányrendelet­ben meghatározott, TEAOR szerinti tény­leges főtevékenységet végző, a veszélyhely­zet idején alkalmazandó védelmi intézke­dések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) kormányrendelet rendelkezéseivel hátrányosan érintett munkáltatók (azaz a vendéglátás, szabadidős tevékenység szol­gáltatást nyújtó munkaadók) bértámoga­tását 2020. november 11. és 2020. decem­ber 11. között vehették igénybe.A támo­gatás célja a koronavírus-járvány nemzet­gazdasági hatásainak kezelése a munka­helyek megőrzése érdekében. Tényleges főtevékenységnek azt a tevékenységet kell érteni, amelyből a munkáltatónak a ren­delet hatálybalépését megelőző hat hó­napban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30 százaléka származott. A támogatás mértéke a 2020. november 11. előtt már a munkáltatónál munkaviszony­ban foglalkoztatott személy november hó­napra kifizetett bruttó bérének az 50 szá­zaléka, de legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér 150 százaléka. A támogatás a munkáltatónak utólag kerül kifizetésre.

A támogatás rendeletének megalkotása­kor a tavaszi tapasztalatok alapján szem­pont volt, hogy egyszerű, könnyen és mi­nél szélesebb körben igényelhető támo­gatási konstrukció kerüljön kialakításra. Ennek megfelelően az a munkáltató, aki megfelel a tényleges főtevékenység kritéri­umának, bármelyik munkavállalója bruttó bérének 50 százalékát igényelheti, függet­lenül attól, hogy a munkakör kötődik-e a rendeletben meghatározott TEÁOR-hoz vagy sem. Továbbá lehetővé tettük a tá­mogatáshalmozódást is a teljes bérkölt­ség 100 százalékáig.

December 10-től meghosszabbította a kormány az ágazati bértámogatási program határidejét, sőt bővült az érintettek köre is, az utazásszervezők és -közvetítők, a szálláshely szolgáltatás tevékenységet végzők is pályázhatnak a támogatásra. A cégek november, december és január hónapra együttesen igényelhetik az ágazati bértámogatást, vállalva, hogy február végéig foglalkoztatják munkavállalóikat. A szálláshely szolgáltatás tevékenységet végzők esetében novemberre az előre rögzített foglalások 80 százalékát kompenzálja a kormány. E vállalkozások ezért csak két hónapra, 2020 decemberére és 2021 januárjára kérhetik a bértámogatást.