Vagyonmérleg-tervezethez figyelembe vehető beszámoló

Kérdés:

Cégünknél a tulajdonosok átalakulást szeretnének, amivel kapcsolatban kérdésként merült fel, hogy az átalakulás során, ami­kor vagyonmérleg-tervezetként a számviteli törvény szerinti beszá­moló is elfogadható hat hónapon belül, ha nem történik vagyon­átértékelés – a számviteli beszámolók letétbe helyezési és közzétételi határidejének szeptember 30-ig való meghosszabbítása érinti-e a beszámoló vagyonmérleg-tervezetkénti elfogadását?

Válasz:

A gazdaságvédelmi akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatá­sainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (VI. 21.) Kormányrendelet (a továbbiak­ban: 140/2020. Korm.-rendelet) 2. § (1) bekezdése alapján a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolókra (ideértve a törvény felhatalmazása alapján kiadott sajátos számviteli szabályokat tar­talmazó kormányrendeletek szerinti beszá­molókat is) vonatkozó beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbe helye­zési és közzétételi határidők – amennyi­ben azok a 140/2020. Korm.-rendelet ki­hirdetésének időpontja és 2020. szeptem­ber 30. között esedékesek – 2020. szeptember 30-ig meghosszabbodnak, azzal, hogy ezen beszámolókra épülő további számviteli kötelezettségek határidejét et­től a naptól kell számítani.

Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (a továbbiakban: átala­kulási törvény) 4. § (3) bekezdése szerint az átalakuló jogi személy vagyonmérleg-tervezeteként az átalakulásról való végle­ges döntés időpontját legfeljebb hat hónap­pal megelőző fordulónapra készített, szám­viteli törvény szerinti beszámoló mérlege is elfogadható abban az esetben, ha a jogi személy az átértékelés lehetőségével nem él. Az átalakulási törvény hivatkozott 4. § (3) bekezdése a hat hónapot kifejezetten a beszámoló mérlegfordulónapjához viszo­nyítja, függetlenül a beszámoló elkészíté­sének, letétbe helyezésének és közzététe­lének időpontjától, amin a határidő hosszabbítás sem változtat.

A két előírás tehát nincs közvetlen ö­szefüggésben egymással, a vagyonmér­leg-tervezet elkészítése nem a számvi­teli beszámolóra épülő további számvi­teli kötelezettség, hanem egy attól telje­sen független, az átalakuláshoz kapcso­lódó kötelezettség.

Ebből következően a számviteli tör­vény szerinti beszámolót vagyonmér­leg-tervezetként továbbra is csak a mérlegfordulónapot követő hat hónapon be­lül lehet figyelembe venni, ami naptári üzleti éves beszámolókészítés esetén a 2020. június végéig elfogadott beszámoló figyelembevételi lehetőségét jelenti abban az esetben, ha a vagyonátértékelés lehe­tőségével nem kívánnak élni. Amennyi­ben élni kívánnak az átértékelés lehetőségével, abban az esetben vagyonmérleg-tervezetként egyáltalán nem használhat­ják a megelőző mérlegfordulónapra ké­szített, számviteli törvény szerinti beszá­moló mérlegét.

DT