Támogatási előleg elszámolása

Kérdés:

Egy állami tulajdonú nonprofit vállalkozás a szakmai feladatai során felmerült költségeire évente támogatásban részesül, mely a működés finanszírozását biztosítja. A támogatási szerződés szerint a költségvetési támoga­tás folyósítására a támogatási záró beszámoló elfogadását megelőzően támogatási előleg­ként kerül sor, mely a tárgyév­ben egy összegben folyósításra kerül. A beszámoló elfogadásakor – annak függvényében - dönt a támogató az előlegként rendelkezésre bocsátott támogatás teljesítéséről, illetve elutasításáról, így felmerülhet annak a lehetősége, hogy az előlegként kapott támogatás egy részét vissza kell fizetni. A támogatási előleg a záró beszámoló elfogadásáig kötelezettségként van nyilvántartva és a záró beszámoló elfogadása után számolja el bevételként. Kérdésként merül fel, hogy amennyiben a mérlegkészítés időpontjáig nem történik meg a támogatási záró beszámoló elfogadása, a számviteli törvény 33. § (7) be­kezdésének előírása alapján el­számolható-e a támogatási elő­legként folyósított támogatás egyéb bevételként, és ha igen, akkor milyen feltételekkel?

 

Válasz:

Az egyes adótörvények és más kap­csolódó törvények módosításáról, vala­mint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény 216. §-a módo­sította a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számvi­teli törvény) támogatások elszámolá­sára vonatkozó rendelkezéseit. Az új előírásokat a 2019. évben induló üz­leti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de lehetőség van azok alkalmazására már a 2018. évben in­dult üzleti évről készített beszámolóra is. A számviteli törvény 33. §-ának új (7) bekezdésének előírása szerint – az ott előírt feltételek teljesülése esetén – a költségek (a ráfordítások) ellenté­telezésére jogszabályi előíráson, szer­ződésen, megállapodáson alapuló tá­mogatások várható, még el nem szá­molt összegét egyéb bevételként lehet elszámolni az aktív időbeli elhatáro­lással szemben.

A hatályos előírások alapján a tá­mogatási előlegként folyósított össze­get a mérlegkészítés időpontjáig csak akkor lehet véglegesen egyéb bevétel­ként elszámolni, ha az előleggel az el­számolás a mérlegkészítés időpontjáig megtörténik (ekkor válik véglegessé a támogatási előleg). Amennyiben nem történik meg a támogatási előleggel történő elszámolás, akkor azt továbbra is a rövid lejáratú kötelezettségek kö­zött kell kimutatni. Ettől függetlenül a járó támogatást a számviteli törvény 33. §-ának (7) bekezdésének új elő­írása alapján – az egyéb bevételekkel szemben – aktív időbeli elhatárolás­ként ki lehet mutatni, amennyiben a vállalkozó bizonyítani tudja, hogy tel­jesíteni fogja a támogatáshoz kapcso­lódó feltételeket és valószínű, hogy a támogatást meg fogja kapni. Az aktív időbeli elhatárolást akkor kell felol­dani, amikor megtörténik a támoga­tási előleggel való elszámolás.

A hivatkozott előírás alapján az idő­beli elhatárolás intézményének alkal­mazásával összefüggésben előírt felté­telek teljesítésének bizonyítása a vál­lalkozó kötelezettsége, tehát a vál­lalkozónak kell bizonyítani, hogy az időbeli elhatárolás feltételei fennáll­nak, illetve azt a tényt, hogy a támo­gatási szerződésben vállalt kötele­zettségét, illetve a jogszabályban elő­írt feltételeket maradéktalanul teljesí­tette vagy teljesíteni tudja. A hivatko­zott új előírás nem tartalmaz arra vo­natkozó külön rendelkezést, hogy mi legyen a bizonyítás alátámasztására szolgáló dokumentum. Ebből követ­kezően az bármi lehet, ami ennek bi­zonyítékául szolgál.

DT