Tárgyi eszközök tervezett használati idejének változása

Kérdés:

A Covid-19 járvány miatti visszaesés negatívan érintette társaságunkat. A szük­séges pénzügyi fedezet hiányá­ban az áru­szállításhoz használt tehergép­járművek tervezett lecserélését el kell halasztanunk, így azokat az eredetileg tervezett időtar­tamon túlmenően tovább kell használnunk. Hogyan kell figye­lembe venni a számviteli elszá­molás során a tovább-használa­tot, csökkenthető-e az eredeti­leg megállapított maradványér­ték a terv szerinti értékcsökke­nés további elszámolásával?

Válasz:

A számvitelről szóló 2000. évi C. tör­vény (a továbbiakban: számviteli tör­vény) előírásai szerint a tárgyi eszkö­zök üzembe helyezésekor meg kell hatá­rozni a várható használati időt, ez alap­ján a használati idő végén várható ma­radványértéket, és ezek figyelem­bevételével meg kell állapítani a terv szerinti értékcsökkenést. A tervezett használati idő végén a tárgyi eszkö­zök nettó értéke az üzembehelyezéskor megállapított maradványértékkel fog megegyezni.

A Covid-19 járvány miatt ugyanak­kor számos vállalkozásnál előfordul­hat, hogy a tárgyi eszközeiket pénz­ügyi fedezet hiányában nem tudják ütemterv szerint lecserélni, így az ere­deti üzembehelyezéskor megállapított várható használati idő elteltével a tár­gyi eszközöket tovább kell használniuk.

Amennyiben az üzembehelyezéskor megállapított használati idő eltelik és az eszközt tovább kell használni, akkor a számviteli törvény 53. §-a (5) bekez­désének előírásából következően a tár­gyi eszköz üzembehelyezéskor figye­lembe vett körülményeiben változás kö­vetkezik be. Ha a tárgyi eszközt tovább kell használni, akkor megváltozik (nő) a használati ideje, a használati idő vál­tozása (növekedése) miatt megváltozik (csökken) a várható maradványértéke. Az eredeti maradványérték és az hasz­nálati idő megnövekedése miatt megál­lapított új maradványérték különböze­tében pedig a terv szerinti értékcsök­kenés elszámolása – az ezekre tekin­tettel meghozott vállalkozói döntések alapján – tovább folytatható.

Továbbá a számviteli törvény 53. §-a (6) be­kezdésének előírása szerint a változások eredményre gyako­rolt számszerűsített hatását a kiegészítő mellékletben be kell mutatni.

DT