Devizaszámlák könyvelési árfolyama

Kérdés:

Vállalkozásunk számviteli politikája szerint a devizás köte­lezettségek forintra történő át­számításához az MNB-árfolyamot használja, kivéve devizás számlákat, ahol a számviteli tör­vény 60. § (5a) bekezdésének előírása alapján az áfatörvény adóalap forintban történő meg­állapítására vonatkozó előírásait alkalmazza.
Kérdés, hogy melyik árfolya­mon kell lekönyvelni a 2020. decemberi időszakról szóló belföldi devizás számlát, amely az áfatörvény 58. § alapján idő­szakos elszámolású ügylet, és a számla kelte 2021. január 5-e? A számla kelte szerinti árfolyamon – ez felel meg az áfatörvény elő­írásainak –, és át kell értékelni a mérleg fordulónapjára vonat­kozó választott árfolyamra, vagy ebben az esetben a számviteli törvény 60. § (1) bekezdése sze­rinti szabály szerint a szerződés szerinti teljesítési ár­folyamon, ami 2020. december 31-e?

Válasz:

A számviteli törvény 68. § (5) bekezdé­sének b) pontja szerint az áruszállításból, a szolgáltatás teljesítéséből származó, ál­talános forgalmi adót is tartalmazó, devi­zában teljesítendő kötelezettséget az elis­mert, számlázott devizaösszegnek a szám­viteli törvény 60. § szerint forintra átszá­mított összegében kell a mérlegben kimu­tatni mindaddig, amíg azt ki nem egyen­lítették, egyéb, illetve halasztott bevétel­ként el nem számolták.

A külföldi pénzértékre szóló kötele­zettséget a számviteli törvény 60. § (1) bekezdése szerint a bekerülés napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés nap­jára vonatkozó – a (4)–(6) bekezdés sze­rinti – devizaárfolyamon átszámított fo­rintértéken kell a könyvviteli nyilván­tartásba felvenni. A számviteli törvény 60. § (5a) bekezdése lehetőséget nyújt a vállalkozó részére, hogy azon gazdasági események esetén, amelyeknél az ellen­érték külföldi pénzértékben kerül meg­határozásra, a külföldi pénzértékre szóló követelés, illetve kötelezettség forintér­tékének meghatározása során – a vállal­kozó számviteli politikában rögzített dön­tése alapján – az áfatörvénynek az adó­alap forintban történő megállapítására vonatkozó előírásai szerinti árfolyamot alkalmazza. Amennyiben a vállalkozó számviteli politikai döntése értelmében ezzel a lehetőséggel él, akkor a számvi­teli elszámolás során az áfatörvény sze­rinti árfolyamot használja. Ugyanakkor az áfatörvény szerinti árfolyam alkalma­zásától függetlenül érvényesülnie kell a számviteli törvény azon követelményé­nek, amely szerint a gazdasági esemé­nyeket a szerződés szerinti teljesítés idő­szakában kell a könyvviteli nyilvántartá­sokban rögzíteni.

Amennyiben a külföldi pénzértékre szóló kötelezettséget a mérlegfordulónapig nem egyenlítik ki, azt az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozóan a számvi­teli törvény 60. § (2) bekezdése szerint az adott deviza mérlegfordulónapi, a számvi­teli politika szerinti választott árfolyama alapján át kell értékelni.

Tehát a kérdésben szereplő esetben a 2020. decemberi időszakról szóló szám­lát szállítói tartozásként 2020. december hónapra kell lekönyvelni a szerződés sze­rinti teljesítés időpontjával (azaz 2020. december 31-én), a vállalkozó döntése ér­telmében az áfatörvény szerinti árfolyam alkalmazásával, ami ebben az esetben a 2021. január havi számla kibocsátási idő­pont szerinti árfolyamát jelenti. Ezt köve­tően ugyanezzel a nappal (2020. december 31-én), a devizás tételek mérlegfordulónapi átértékelésének keretében kell a külföldi pénzértékre szóló kötelezettséget átérté­kelni – ha azt a mérlegfordulónapig nem egyenlítették ki – a számviteli törvény 60. § (2) bekezdése alapján az adott de­viza mérlegfordulónapi számviteli poli­tika szerinti MNB-árfolyamára.

DT