Kísérleti fejlesztés elszámolása

Kérdés:

Saját termékek gyártásához, saját tevékenységi körben szeretnénk gépsort kifejleszteni. A fejlesztés során felmerülő költségeket év közben költségként számoljuk el. Úgy számolunk, hogy a projekt az év végéig lezárul és amennyiben a gépsor működőképes lesz, azt a tárgyi eszközök között fogjuk aktiválni. Helyesen járunk-e el a kísérleti fejlesztésnek minősülő projekt év közben felmerülő költségeinek számviteli elszámolásával kapcsolatban? Ugyanakkor kérdésként merül fel az, hogyan kell eljárni akkor, ha a projekt több évig elhúzódik?

Válasz:

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Innovációs tör­vény) szerinti kísérleti fejlesztés költsé­geit az általános számviteli előírások sze­rint kell a felmerülésük időpontjában az eredmény terhére elszámolni, a számvi­teli politika szerinti költségelszámolási módszer szerint. Az Innovációs tör­vény szerinti kísérleti fejlesztés költsé­gei számviteli politikai döntés alapján aktiválhatóak.

A kísérleti fejlesztési költségek imma­teriális javak közötti aktiválásának fel­tételeit a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli tör­vény) 25. § (4) és (5) bekezdései tartal­mazzák. A kísérleti fejlesztés aktivált értékeként a jövőben hasznosítható, a kísérleti fejlesztés eredményének jövő­beni hasznosításakor az árbevételben megtérülő, a kísérleti fejlesztés eredmé­nye érdekében felmerült olyan számlá­zott összeget és a saját tevékenység so­rán felmerült – a számviteli törvény 51. § szerinti – közvetlen önköltségbe tar­tozó költségeket lehet figyelembe venni, amelyek aktiválható termékben – szel­lemi termék, tárgyi eszköz, készlet – nem vehetők számításba, mivel a lét­rehozott termék piaci – várható piaci – árát meghaladják. A kísérleti fejlesztés állományba vett aktivált értéke nem ha­ladhatja meg azt az összeget, ami vár­hatóan megtérül a kapcsolódó jövőbeni gazdasági haszonból a további fejlesz­tési költségek, a várható termelési költ­ségek, illetve a termék értékesítése so­rán közvetlenül felmerülő értékesítési költségek levonása után.

A több éven át folyó kísérleti fejlesztés költségeinek aktiválásáról az elvi dön­tést már a projekt indulásakor szükséges meghozni. A döntés a kísérleti fejlesz­tés összes költségére vonatkozik, tekin­tettel arra is, hogy a kísérleti fejlesztés és az annak eredményeként létrehozott aktiválható eszközök közvetlen költsége az aktiválás pillanatában még nem kü­lönül el. A kísérleti fejlesztés közvetlen költségeit a kísérleti fejlesztés befejezé­sekor lehet elkülöníteni és a készletek, a tárgyi eszközök, a szellemi termékek között állományba venni a kísérleti fej­lesztés aktivált értékének csökkentésével.

A mérleg fordulónapjáig be nem fejezett kísérleti fejlesztési tevékenység közvetlen költségeit is a kísérleti fejlesztés aktivált ér­tékeként lehet kimutatni. Így a kísérleti fejlesztés aktivált értéke nem­csak a kísérleti fejlesztés többletköltsé­geit foglalja magában, hanem azon ter­mékek közvetlen költségeit is, amelye­ket csak később, a kísérleti fejlesztés befejezésekor lehet állományba venni a kísérleti fejlesztés aktivált értékének csökkentésével.

DT