PDF letöltés

Újra itt a nyár: a diákmunka hallgatói munkaszerződéssel

A nyári diákmunka a felsőoktatásban tanulókat is érinti, csak egy kicsit más megközelítésben. Ugyanis a díjazásban a törvény eltérő szabályokat állapít meg aszerint, hogy a munka közvetlenül kapcsolódik-e vagy sem a felsőoktatási intézmény képzési programjához. Hallgatói munkaszerződés alapján két formában lehet foglalkoztatni a diákokat. Mi a minimális díjazás alapja? Milyen speciális szabályokat kell alkalmazni a hallgató foglalkoztatására a munka törvénykönyvében foglaltakhoz képest?

Hallgatói munkaszerződés

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CIV. törvény szerint a hallgató két formában végezhet hallgatói munkaszerződés alapján munkát:

1.) a duális képzés ideje alatt külső gyakorlóhelyen, a képzési program keretében, illetve a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés során az intézményben, az intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben vagy külső gyakorlóhelyen,

2.) a képzési programhoz közvetlenül nem kapcsolódóan a felsőoktatási intézményben vagy a felsőoktatási intézmény által létrehozott gazdálkodó szervezetben.

Díjazás

A törvény eltérő szabályokat állapít meg aszerint, hogy a munka közvetlenül kapcsolódik-e vagy sem a felsőoktatási intézmény képzési programjához. Amennyiben közvetlenül kapcsolódik a munka a képzési programhoz, díjazás kötelezően csak akkor fizetendő a hallgatónak, ha a gyakorlat ideje egybefüggően meghaladja a hat hetet. Ennél kevesebb időtartamra nem kötelező a díjazás megfizetése.

A díjazás mértéke legalább hetente a minimálbér 15 százaléka, melyet eltérő megállapodás hiányában a szakmai gyakorlóhely fizet. A törvény azonban nem határozza meg precízen, hogy a minimálisan fizetendő díjazásnak a minimálbér havi vagy heti mértékét kell-e alapjául venni. Azaz például a 2018. évben 138 000 * 0,15 = 20 700 forint vagy 31 730 * 0,15 = 4 762 forint összeget kell-e minimálisan megfizetni a hallgató részére.

A Pénzügyminisztérium foglalkoztatás-felügyeleti főosztálya szakmai álláspontja szerint: „a juttatás mértékével kapcsolatosan a kötelező legkisebb munkabér egy hétre számolt összege tizenöt százalékának figyelembevételét teszi indokolttá az a körülmény, hogy a juttatásra jogosító gyakorlat idejét szintén hetekben számolja a jogszabály”. Ebből következően tehát 2018-ban minimálisan hetente 4 762 forint összegű díjazást kell megfizetni a hallgató részére.

Amennyiben a munka nem kapcsolódik közvetlenül a képzési tervhez, vagy nem duális képzés keretében történik a munkavégzés, akkor a díjazás a felek megállapodása szerint jár, nincs kötelező minimum. Ilyenkor díjazás ellenében a hallgató által e jogviszonyban létrehozott dolgok tulajdonjoga, illetve a szellemi alkotásokhoz fűződő vagyoni jogok – eltérő megállapodás hiányában – a felsőoktatási intézményre, illetve az általa létrehozott gazdálkodó szervezetre az átadással átszállnak.

A díjazás vonatkozásában speciális szabály, hogy ha a hallgató a képzési programhoz közvetlenül kapcsolódó szakmai gyakorlatot költségvetési szervnél teljesíti, akkor a munkavégzésre hallgatói munkaszerződés és akár díjazás nélkül is sor kerülhet. Azaz, ha a hallgató úgy dönt, hogy a szakmai gyakorlatát például minisztériumban vagy önkormányzatnál teljesíti, akkor előfordulhat, hogy sem hallgatói munkaszerződést nem kötnek vele, sem díjazást nem fizetnek neki.

Kedvezőbb rendelkezések az Mt.-ben foglaltakhoz képest

A szakmai gyakorlatra és a hallgatói munkaszerződésre vonatkozó részletes szabályokat a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012 kormányrendelet tartalmazza. A rendelet hatálya kiterjed a Magyarország területén működő és az Nftv. 1. mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmények felsőoktatási szakképzési tevékenységére, a képzésben részt vevő hallgatókra, továbbá felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben a szakmai gyakorlatra és az abban együttműködő szervezetekre, a szakmai gyakorlóhelyekre.

Szakmai gyakorlóhely az a jogi személy vagy gazdálkodó szervezet lehet, amely felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben vagy mesterképzésben egybefüggő szakmai gyakorlatot biztosít, és az Oktatási Hivatal ekként nyilvántartásba vette.

Szakmai gyakorlatra kötelezett hallgató a szakmai gyakorlóhellyel kötött hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát. A hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző hallgató foglalkoztatására a munka törvénykönyve rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell, az alábbi speciális szabályok figyelembe vételével:

– éjszakai munka, valamint rendkívüli munkaidő nem rendelhető el,

– a hallgató napi munkaideje nem haladhatja meg a 8 órát, munkaidőkeret alkalmazása esetén legfeljebb egy heti munkaidőkeretet lehet elrendelni,

– a hallgató számára legalább 12 óra tartalmú napi pihenőidőt kell biztosítani,

– próbaidő nem köthető ki,

– heti pihenőnapok helyett nem adható ki 48 órát kitevő megszakítás nélküli pihenőidő,

– egyenlőtlen munkaidőbeosztás esetén sem oszthatók be egyenlőtlenül a heti pihenőnapok.

A hallgatói munkaszerződéssel foglalkoztatott hallgatót az általános szabályok szerint megilleti a szabadság, sőt a betegszabadság is.

 

Szakmai gyakorlat teljesítése iskolaszövetkezeten keresztül is lehetséges

A szövetkezetekről szóló törvény lehetőséget teremt arra, hogy a gyakorlati képzéshez kapcsolódó, a felsőoktatási intézmény által meghatározott szakmai feltételeket az iskolaszövetkezet és a szolgáltatás fogadója együttesen biztosítsa.

Az iskolaszövetkezet útján megszervezett gyakorlati képzés esetén a szakmai gyakorlatot a hallgató külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján is elláthatja.Az iskolaszövetkezet útján megszervezett gyakorlati képzés esetén a szakmai gyakorlatot – a szolgáltatás fogadójának nyilatkozata alapján – az iskolaszövetkezet igazolhatja, feltéve, hogy a gyakorlati képzés az iskolaszövetkezet hallgató tagjának felsőoktatási képzésben megszerzett elméleti ismereteinek felhasználását igényli, továbbá a szolgáltatás fogadója megfelel a szakmai gyakorlóhellyel, a gyakorlati képzés tartalma pedig a szakmai gyakorlattal szemben jogszabály által támasztott követelményeknek.

Az iskolaszövetkezet a szolgáltatás fogadójával kötött megállapodást köteles az Oktatási Hivatalnak annak megkötésétől számított öt munkanapon belül megküldeni. Az Oktatási Hivatal a szakmai gyakorlattal kapcsolatos követelmények teljesülését a szolgáltatás fogadójánál is ellenőrizheti.