PDF letöltés

Mit válasszak EVA helyett?

2003-ban vezették be az egyszerűsített vállalkozói adót (EVA), amely 17 év után 2020.január 1-jével megszűnik. A 17 év alatt több módosításon is átesett, népszerűségét az adókulcs megemelésével, továbbá a KATA és KIVA adónemek bevezetését követően jelentősen elveszítette. A megszüntetés miatt most időszerű áttekinteni, hogy mire lehet áttérni, milyen más adózási formákat választhatunk.

Az állami adóhatóság álláspontja szerint azok, akik nem nyilatkoznak december 31-ig, milyen más adózási formába kérik az átsorolásukat, azok automatikusan az általános szabályok szerinti adózás alá lesznek sorolva.

Kiket érinthet az EVA megszűnése

Az EVA törvény szerint az egyszerűsített vállalkozói adót az alábbi alanyok választhatták, tehát az érintettek köre:

 1. egyéni vállalkozó;
 2. egyéni cég;
 3. közkereseti társaság;
 4. betéti társaság;
 5. korlátolt felelősségű társaság;
 6. szövetkezet és lakásszövetkezet;
 7. erdőbirtokossági társulat;
 8. végrehajtói iroda;
 9. ügyvédi iroda és a közjegyzői iroda;
 10. szabadalmi ügyvivői iroda.

Áttérés más adónemekre

Ha már egyszerűsített adózás, kézenfekvő más egyszerű adózási formákban gondolkozni elsősorban. A KATA és a KIVA adónem 2013. január 1-je óta választható a törvényben szabályozott vállalkozások számára. Tekintve, hogy megszűnik az EVA 2020. január 1-jével, az EVA tv.-ben felsorolt többi adóalany, amelyek az előbb felsorolt egyszerűsített adónemeket nem választhatják, kénytelenek lesznek a fő adónemekre visszatérni, mely magánszemélyek esetében a személyi jövedelem adózás szerint adózás, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek esetében pedig a társasági adó.

KATA – kisadózó vállalkozások tételes adója

Nézzük, hogy az EVA-sok közül ki választhatja a KATA-t. A törvény tételesen felsorolja, hogy kik térhetnek át erre az adónemre, kik választhatják:

 1. egyéni vállalkozó,
 2. az egyéni cég,
 3. kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság,
 4. kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság,
 5. ügyvédi iroda.

Fontos feltételeket is felsorol továbbá a KATA törvény még a választhatóság feltételeként. Nem választhatja a KATA szerinti adózást az a vállalkozás:

 • amelynek adószámát az adóhatóság a bejelentés évében vagy az azt megelőző 12 hónapban törölte,
 • amely az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke, illetve a TEÁOR 2008 szerint 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése besorolású tevékenységből az adóalanyiság választásának évében bevételt szerzett,
 • amely a bejelentés megtételekor végelszámolási, felszámolási, kényszertörlési eljárás hatálya alatt áll.

A KATA tételes adóját havonként kell megfizetni az állami adóhatóság felé a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig. A KATA tételes adó havi összege főszabály szerint 50.000 forint.

75.000 Ft tételes adó fizetése is választható. Ebben az esetben a jogszabályban nevesített magasabb járulékalap érhető el, amely alapján magasabb CSED, GYED, táppénz vagy nyugdíj ellátás megszerzésére válhatunk jogosulttá.

Amennyiben a vállalkozásunk mellett máshol heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal rendelkezünk, vagy nyugdíj (vagy rokkantsági ellátás) mellett kívánunk katás vállalkozóként tevékenykedni, akkor a tételes adó havonta 25.000 Ft.

Meddig éri meg KATA-t választani?

Ha vállalkozásunk bevétele jelentősen és tartósan a 12 millió forintot meghaladja, érdemes lehet más adózási forma választásán elgondolkozni. A kisadózó vállalkozás tételes adója (KATA) havi összegén felüli %-os adó mértéke 40%, amelyet az évi 12 millió forint feletti bevételek után kell megfizetni. Ebben az esetben bevételnek kell tekinteni az árbevételt mellett minden más egyéb bevételt is. (pl. költségvetési támogatások, kamat, kapott osztalék stb.)

KIVA – kisvállalti adó

Az alábbi listában szerepelnek azok, akik az EVA-sok közül választhatják a KIVA-t. A törvény tételesen felsorolja, hogy kik térhetnek át erre az adónemre, kik választhatják. A KIVA adó alanya lehet:

 1. egyéni cég,
 2. közkereseti társaság,
 3. betéti társaság,
 4. korlátolt felelősségű társaság,
 5. zártkörűen működő részvénytársaság,
 6. szövetkezet és lakásszövetkezet,
 7. erdőbirtokossági társulat,
 8. végrehajtó iroda,
 9. ügyvédi iroda és a közjegyzői iroda,
 10. szabadalmi ügyvivői iroda,
 11. külföldi vállalkozó,
 12. belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy.

Ebből látszik, hogy az EVA-sok, ha KATA választására nem is jogosultak szervezeti formájuk miatt, de a KIVA választhatóságának feltételrendszere valamivel bővebb, mint az EVA esetében volt. A KIVA választása esetén csak a további törvényi feltételeket kell figyelembe venni, aminek az EVA szigorúbb szabályozása miatt is jó eséllyel megfelelünk majd.

Ezek a törvényi feltételek KIVA esetében az alábbiak:

 • az átlagos statisztikai állományi létszáma az adóévet megelőző adóévben várhatóan nem haladja meg az 50 főt;
 • az adóévet megelőző adóévben elszámolandó bevétele várhatóan nem haladja meg az 1 milliárd forintot, 12 hónapnál rövidebb adóév esetén az 1 milliárd forint időarányos részét;
 • az adóévet megelőző két naptári évben adószámát az állami adó- és vámhatóság véglegesen nem törölte;
 • üzleti évének mérlegforduló napja december 31.;
 • az adóévet megelőző adóévéről készítendő beszámolójában a mérlegfőösszege várhatóan nem haladja meg az 1 milliárd forintot;
 • ellenőrzött külföldi társasággal az adóévet megelőző adóévben nem rendelkezik;
 • az az összeg, amellyel az adózó vállalkozási tevékenysége érdekében felmerült, Tao. tv. szerinti finanszírozási költségei meghaladják az adózó adóköteles kamatbevételeit és a gazdasági értelemben azzal egyenértékűnek tekintendő adóköteles bevételeit, az adóévet megelőző adóévben várhatóan nem haladja meg a 939 810 000 forintot.

Kisvállalati adó (KIVA) alapja és mértéke

A KIVA alá bejelentkezett társas vállalkozások (gazdasági társaságok) a szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás helyett a Tbj. törvény alá tartozó kifizetések után 13% kisvállalati adó előleget fizetnek a négy negyedévre előlegként. A negyedéves előlegbevallásokat negyedévet követő hónap 20. napjáig nyújtják be és eddig fizetik meg a KIVA előleget is.

Tárgyévet követő év május 31-ig KIVA záróbevallást kell benyújtani, melynek kiinduló pontja a Tbj. törvény szerinti járulékköteles jövedelmek. Az elszámoló záróbevallásban a KIVA adóalap számos módosító (növelő, csökkentő) tétel figyelembe vételével kerül meghatározásra. A záróbevallás szerinti adó különbözetet is május 31-ig kell megfizetni, a túlfizetést ezt követően lehet visszaigényelni.

 

Személyi jövedelem adó vagy Társasági adó

Tekintettel arra, hogy 2020. január 1-ével megszűnik az EVA, a korábban EVA adózást választók visszatérhetnek a fő jövedelemadózási típusokra is, amennyiben a KATA vagy a KIVA, mint egyszerűsített adózási módok nem választhatóak, vagy nem kedvező számukra. Annak eldöntése, hogy mely adózási mód a legkedvezőbb jelenlegi EVA-s vállalkozóként, érdemes számításokat végezni, akár kalkulátorok igénybevételével is, melyet az adóhatóság honlapján – több más weboldal mellett – meg lehet találni.

Akik 2019. december 31-ig nem nyilatkoznak az állami adóhatóság felé, hogy a KATA vagy a KIVA szerinti adózást választják 2020. január 1-től, automatikusan visszakerülnek vállalkozási formájuknak megfelelő fő jövedelemadózási formába.

EVA szerinti adóalanyok

Mit választhatnak?

Főszabály szerinti adózás

kisadózás

 

egyéni vállalkozó

KATA

személyi jövedelemadó

 

egyéni cég

KATA v. KIVA

társasági adó

 

közkereseti társaság

KATA v. KIVA

társasági adó

 

betéti társaság

KATA v. KIVA

társasági adó

 

korlátolt felelősségű társaság

KIVA

társasági adó

 

szövetkezet és lakásszövetkezet

KIVA

társasági adó

 

erdőbirtokossági társulat

KIVA

társasági adó

 

végrehajtói iroda

KIVA

társasági adó

 

ügyvédi iroda

KATA v. KIVA

társasági adó

 

közjegyzői iroda

KIVA

társasági adó

 

szabadalmi ügyvivői iroda

KIVA

társasági adó