PDF letöltés

Mi változik az őstermelők adózásában

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény az őstermelői tevékenységet folytató magánszemélyek adózásában is hoz változásokat.

 

 

Mezőgazdasági kistermelő nyilatkozattétele

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatottaknak kifizetett bér nem tekinthető olyan kiadásnak, amely a tételes költségelszámolást választó kistermelők esetében a nemleges nyilatkozattételnél figyelembe vehető lenne, mivel a hatályos rendelkezés szerint csak számlával lehet a bevétel 20 százalékát igazolni, a munkabérről pedig számla nem állítható ki.

A 2019. január elsejétől bevezetésre kerülő módosítás szerint kiegészül a tételes költségelszámolást alkalmazó kistermelő nemleges nyilatkozattételével kapcsolatos rendelkezés azzal, hogy nyilatkozat tehető akkor is, ha a kistermelő a felmerült kiadásról nem számlával, hanem más bizonylattal rendelkezik ( Szja törvény 78/A § (4) bekezdés).

A kistermelői költségek igazolása

Az Szja tv. 22. § (6) bekezdése szerint a tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági kistermelő az e tevékenységéből származó – a 21. § rendelkezései szerint csökkentett – bevételéből ezen bevétel 40 százalékát kistermelői költségátalány címén igazolás nélkül számolhat el, igazolt költségein felül.

A 2019. január elsejétől bevezetett módosítás a felmerült költség igazolására alkalmas bizonylatként nevesíti a számla mellett az egyéb bizonylatot is (ez utóbbinak minősül pl. a kistermelő által foglalkoztatott munkavállaló részére kifizetett bérről szóló bizonylat, vagy magánszemélytől adásvétel útján vásárolt tárgyi eszköz beszerzési ára).

Kizárólag üzemi célt szolgáló kis értékű tárgyi eszközök, nem anyagi javak elszámolása

A jelenleg hatályos rendelkezések szerint a kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszközök és nem anyagi javak beszerzési ára az üzembe helyezés időpontjában egyösszegben is elszámolható, ha azok egyedi beszerzési értéke a 100 ezer forintot nem haladja meg. Ez a szabály egyébként valamennyi önálló tevékenységet folytatóra és távmunkát végzőre is vonatkozik.

Kedvező változás 2019. január elsejétől, hogy ez az értékhatár 200 ezer forintra emelkedik, mely változás érinti az őstermelői bevétel megállapítását is, ha a tárgyi eszköz és nem anyagi javak ellenszolgáltatás nélküli átadására kerül sor időhatáron belül, vagy az adózó az őstermelői tevékenységét megszünteti.

A költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás fogalma

2019. január elsejétől az Szja tv. 3. § 42. pontjában módosul a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás fogalma, mely szerint ilyennek minősül: jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított olyan támogatás, amelyet a magánszemély kizárólag a ténylegesen felmerült, igazolt kiadásainak a folyósítóval történő elszámolási kötelezettsége mellett, vagy a tevékenység megvalósulásának ellenőrzését követően kap, továbbá az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott, a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához, gazdaságalapításához nyújtandó támogatások.

A módosítás oka az, hogy az uniós és hazai forrásból származó támogatások felhasználásának ellenőrzése különböző. Gyakori eset, hogy nem konkrét költségeket, hanem a pályázati cél megvalósulását (tényleges állatállományt) kell igazolnia a támogatásban részesülőnek. A pályázati cél megvalósítása alapozza meg így sok esetben a támogatás utolsó részletének kiutalását (például fiatal gazdák).

További költségek elszámolása

Törlésre kerül az őstermelők által elszámolható költségek köréből az a kitétel, hogy csak a megállapodás alapján fizetett szociális hozzájárulási adó számolható el a költségek között. Ugyanis a Szocho. tv. alapján nincs lehetőség a szociális hozzájárulási adó esetében megállapodás kötésére.

Tehát a szociális hozzájárulás címén befizetett adó már - a módosítás 2018. július 26-i hatályba lépésétől - a költségek között maradéktalanul elszámolható.
 
Pontosításra került az Szja tv. 3. számú mellékletének V.8. pontjában az is, hogy 20l9. január elsejétől a munkaerőpiaci járulékot az önálló tevékenységet folytató (ide tartozik az őstermelő is) a költségei között nem számolhatja el.