PDF letöltés

Jól nézzen utána kivel alapít céget

2018-tól új jogintézmény jelent meg a magyar adóigazgatásban, az adófizetési biztosíték. Az adóregisztrációs eljáráshoz kapcsolódó, azzal szorosan összefüggő eljárás, amiben az adóhatóság azt vizsgálja, hogy az adóregisztrációs eljárás során adószámot kapó adózók, hordoznak-e mégis olyan kockázatot, amelyre tekintettel az adószám megállapítását követően adófizetési biztosíték letételének van helye.

Az adófizetési biztosíték előírását a következők alapozzák meg:

  • Az adózó vezető tisztségviselője, cégvezetője, képviseletre jogosult tagja vagy korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen működő részvénytársaság esetében az 50 százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal  vagy minősített többségű befolyással rendelkező tagja, részvényese, egyszemélyes gazdasági társaság esetében a tag vagy részvényes (a továbbiakban együttesen: tag, részvényes) olyan más adózó volt vezető tisztségviselője, cégvezetője, tagja vagy részvényese, amely az adószám megállapítása iránti kérelem benyújtásának napját megelőző 5 éven belül az állami adó-és vámhatóságnál nyilvántartott, túlfizetéssel csökkentett, egymillió forintot – a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók esetében  kettőmillió forintot – meghaladó adótartozással jogutód nélkül szűnt meg.
  • További feltétel, hogy a más adózóban fennálló vezető tisztségviselői, cégvezetői, tagi vagy részvényesi jogviszony a felszámolás vagy a kényszertörlési eljárás kezdő napját megelőző 360.napon, illetve az azt követő bármelyik napon fennálljon és az adóregisztrációs eljárás megindításának időpontjáig az adótartozás ne térüljön meg.
  • Az adófizetési biztosíték szükségességét akkor is vizsgálja az adó-és vámhatóság, ha a már működő adózó vezető tisztségviselőinek, minősített többségi befolyással rendelkező tagjainak személyében változás következik be.
  • Előfordulhat, hogy egy adózó esetében egyidejűleg több tényállás is megalapozza az adófizetési biztosíték letételére való kötelezetést. Ilyen helyzet, amikor a biztosíték letételére okot adó körülmény egy időben az adószám megállapítását kezdeményező adózó több tagja, vagy részvényese vonatkozásában fennáll, vagy az adószám megállapítását kezdeményező adózó valamely tagja vagy részvényese vonatkozásában megállapítható, hogy egy időben több olyan vezető tisztségviselője, részvényese, tagja volt, amely megalapozza a biztosíték megállapítását. Ilyenkor, az ún. több tényállásos esetben az adófizetési biztosítékot a legmagasabb adótartozásnak megfelelő összegben kell meghatározni.

 

Az adófizetési biztosíték összege, működése

Az adófizetési biztosíték egy olyan összeg, amely a letételét követő 12 hónapon keresztül folyamatosan biztosítja, hogy ha az adózónak – az adószám megállapítását követően, a tevékenység gyakorlása során – adótartozása keletkezik, az a biztosítékból teljes összegben megtérüljön. A teljes összegű megtérülést biztosítja, az adófizetési biztosíték folyamatos kiegészítési kötelezettsége.

Az adófizetési biztosíték 12 hónapra szól, ennek letételét követően az adóhatóság nem kötelezheti újabb biztosíték nyújtására az adózót, illetve a 12 hónap alatt nem írhat elő ismételten a letételre vonatkozó kötelezettséget.

Az adófizetési biztosíték összege annak az adótartozásnak megfelelő összeg, melyet a jogutód nélkül megszűnt előző cég hátrahagyott. Az adóhatóság határozattal kötelezi az adózót az adóbiztosíték letételére, melyet kétféle módon lehet teljesíteni:

-          az állami adó-és vámhatóság által meghatározott letéti számlára történő egyösszegű befizetéssel és/vagy

-          a kiállítástól számított 12 hónapig érvényes, a biztosíték összegéről szóló, az adóhatóság mint kedvezményezett számára, a törvényben meghatározott intézmények által kiállított garancialevél benyújtásával.

     Az adózónak a biztosíték letételére - a határozat kézbesítésétől számítva - 30 nap áll a rendelkezésére, elmulasztása esetén az adóhatóság határozatban törli az adószámát.

Az adóhatóság rendszeresen felülvizsgálja, hogy az adózó rendelkezik-e az adóhatóságnál nyilvántartott, nettó módon számított adótartozással. Amennyiben igen, akkor nem szólítja fel külön az adózót a tartozás megfizetésére, hanem az adóbiztosíték összegét az adótartozásra elszámolhatja. Ilyenkor értesíti az adózó, hogy feltöltési kötelezettsége keletkezik, és intézkedjen az eredeti biztosítéki összeg erejéig kiegészíteni a letétet. A kiegészítésre az adózónak 15 nap áll rendelkezésére. Amennyiben ez nem történik meg az adóhatóság törli az adózó adószámát. A 12 hónap elteltét követően az adóhatóság a fennmaradó részt 30 napon belül visszafizeti az adózónak azzal, hogy az adózó az összeg után kamatra nem jogosult.

 

Jogorvoslat az eljárásban

Az a vezető tisztségviselő, cégvezető tag vagy részvényes, akire tekintettel az állami adó-és vámhatóság az adófizetési biztosítékot előírta, a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül kimentési kérelmet terjeszthet elő, illetve fellebbezéssel élhet. Az ügy iratanyaga ebben az esetben további 8 napon belül kerül felterjesztésre a felettes szervhez, amely 15 napon belül bírálja el a fellebbezést. Fontos kiemelni azonban, hogy a fellebbezésnek az adófizetési biztosíték letételére nincs halasztó hatálya.