PDF letöltés

Adótudatos magatartás vészhelyzetben

Számos alkalommal kap hangsúlyt az adótudatos magatartás előnyei, de a jelenleg kialakult helyzetben talán még fontosabb odafigyelni, hogy milyen lehetőségek vannak, amelyek segítséget jelenthetnek az adminisztratív és pénzügyi nehézségek áthidalásához.

A koronavírus-járvány miatt kialakult gazdasági helyzet hátrányos következ­ményeinek mérséklésére több új, adókönnyítő jog­szabály is született, amelyek érintik a legkisebbek­től kezdve a veszélyeztetett gazdasági ágazatokban működő vállalkozásokat, csökkentve azok közterheit. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az intézkedésekről bő­vebb tájékoztatást tett közzé a honlapján (https://nav.gov.hu). A „Segítség rend­kívüli helyzetben (COVID–19)” menü­pont alatt található információk folya­matosan frissülnek, amelyekben a teljesítendő be­vallásokkal és a kedvezményeket tar­talmazó jogszabályokkal kapcsolatos legfontosabb információkat ismertetik.

Felhívások bírság nélkül

A bevallásokhoz kapcsolódó kötelezett­ségeket – eltérő rendelkezés hiányában – teljesíteni kell. A bevallási és befizetési kötelezettségek teljesítése azért is fon­tos, mert elmulasztásukhoz olyan hátrá­nyos jogkövetkezmények fűződhetnek, amelyek alól a jogszabályok nem adnak felmentést, például a köztartozásmen­tes adózói adatbázisból való kikerülés.

Annak, aki mégsem tudja határidőben teljesíteni a bevallási kötelezettségét, le­hetősége van a bevallás szankciómen­tes pótlására. A NAV tájékoztathatja az adózót, ha e tekintetben mulasztást ta­pasztal, és/vagy az Art. 221. § (1) be­kezdése alapján 15 napos határidő kitű­zésével felhívja a mulasztó adózót a tel­jesítésre. A járványhelyzettel összefüggő mulasztások esetében a NAV figyelembe veszi, hogy mi okozta az adózói mulasz­tást, és az egyedi ügyeket a méltányos el­járás alapelvének megfelelően értékeli.

A bevallási és befizetési határidők nyomon követéséhez segítséget nyújt a NAV Személyes adónaptár szolgálta­tása (https://nav.gov.hu/nav/szemelyes_ adonaptar), amely a szükséges adatok megadását követően testre szabott in­formációt biztosít a teljesítendő kötele­zettségekről.

Nemcsak csökkentek a veszélyeztetett gazdasági ágazatokban működő vállal­kozások közterhei, hanem 2020. március 24-től változott az érintett adónemek be­vallása is. Az alább felsorolt, kormányrendeletekkel érin­tett bevallások frissített internetes kitöltőprogramja és kitöltés útmutatója elérhető a NAV honlapján:

-       2008 – „Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról”

-        2058 – „Bevallás a kiegészítő tevékeny­séget folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségeiről, valamint a biz­tosított mezőgazdasági őstermelő járulék kötelezettségeiről”

-        2001 – „Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államház­tartással szemben”

-       20KIVA – „Bevallás a kisvállalati adóról és egyéb kötelezett­ségekről”

-       20TFEJLH – Bevallás a tu­rizmusfejlesztési hozzájárulásról”)

 

Az adózóknak a könnyítés érvénye­sítéséhez – az eltérő jogszabályi rendel­kezéssel érintett turizmusfejlesztési hoz­zájárulás bevallására szolgáló nyomtat­vány kivételével – a bevallásokon nyilat­kozniuk kell, hogy tényleges főtevékeny­ségük megfelel a 61/2020. (III. 23.) Kor­mányrendeletben meghatározottaknak.

A 20TFEJLH kivételével valamennyi bevallás esetében érvényesülő alapelv, hogy a könnyítés figyelembevétele nél­kül fizetendő összeget, valamint az új jog­szabályi rendelkezések alapján ténylege­sen teljesítendő kötelezettséget is fel kell tüntetni. Ennek következtében a nyom­tatványokon új mezőket, sorokat alakított ki a NAV. Az eredeti, számított összeget természetesen a NAV azonnal ellentéte­lezi az adózó adószámláján, így befize­tendőként csak a kedvezményre tekintet­tel teljesítendő összeg jelenik meg. Az el­számolásokban ily módon – a bruttó el­számolási elveknek megfelelően – nyo­mon követhető az érvényesített kedvez­mény összege.

A turizmusfejlesztési hozzájárulás meg­fizetésére kötelezetteknek a 47/2020. (III. 18.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése értelmében a 2020. március 1. napjától 2020. június 30. napjáig terjedő időszakra nem kell hozzájárulást fizetniük, és erre az időszakra vonatkozóan bevallást sem kell benyújtaniuk. Ez azt jelenti, hogy havi bevallók esetén a 2020. március, április, május, illetve június hónapra vonatkozó bevallásokat, negyedéves bevallásra kö­telezettek esetén pedig a II. negyedéves bevallást nem kell beadni.

Annak a turizmusfejlesztési hozzájá­rulásra kötelezettnek, amelynek a turiz­musfejlesztési hozzájárulást

  • negyedévente kell bevallania, a 2020. április 20-ig benyújtandó bevallásá­ban a 2020. január 1. és 2020. február 29. közötti,
  • évente kell bevallania, a 2021. feb­ruár 25-ig benyújtandó bevallásában a 2020. január 1. és 2020. február 29. közötti és a 2020. július 1. és 2020. december 31. közötti időszakra vo­natkozó turizmusfejlesztési hozzájá­rulást kell megállapítania, bevallania és megfizetnie.

 

Kedvezmények, lehetőségek a nehézségek áthidalására

Ha az adózó a járványhelyzet következ­ményeiből adódóan, önhibáján kívül el­mulasztott valamilyen bevallási határ­időt, akkor az adóigazgatási rendtartás­ról szóló 2017. évi CLI. törvény 53. §-a alapján igazolási kérelemmel élhet. Alap­esetben az igazolási kérelmet a beval­lási határidő elmulasztása esetén a mu­lasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követő tizenöt na­pon belül, a bevallás pótlásával egyide­jűleg lehet előterjeszteni. A veszélyhely­zet ideje alatt érvényesülő, egyes eljá­rásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Kormányrendelet 1. §-ának rendelkezése ezt annyiban egészíti ki, hogy a veszélyhelyzet ideje alatti mu­lasztás igazolása iránti kérelem előter­jesztésének törvényben meghatározott határidejébe a veszélyhelyzet időtar­tama nem számít bele.

A járványhelyzet következtében fize­tési nehézséggel küzdő vállalkozás él­het az Art. XXV. fejezetében meghatá­rozott lehetőségekkel, így fizetési ha­lasztást, részletfizetést vagy adómérsék­lést kérhet. Az ezzel kapcsolatos részle­tek megtalálhatók a NAV honlapján el­érhető 30.1 (gazdálkodó szervezetek) és 30.2 (magánszemélyek és egyéni vállal­kozók) számú információs füzetekben.

Segítséget jelenthet az adóelőleg-mér­séklés lehetősége is. Az adózó kérheti az általa bevallott adóelőleg módosítá­sát, ha előlegét az előző időszak (év, fél év vagy negyedév) adatai alapján fizeti, és számításai szerint adója nem fogja el­érni az előző időszak adatai alapján fize­tendő adóelőlegek összegét. A társasági adó tekintetében mérséklést az adóelő­leg esedékességének időpontjáig lehet kérelmezni az ELOLEGMOD nyom­tatványon.

A jelenlegi rendkívüli helyzet min­denkitől alkalmazkodást és együttmű­ködést igényel, a NAV a jogszabályi ke­retek között minden támogatást és segít­séget megad az adózóknak a gazdasági nehézségek áthidalásához.