PDF letöltés

Társasági adó-bevallás a gyakorlatban

A 2017. évben sem kerülték el a változá­sok a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a további­akban: Tao. tv.) rendelkezéseit. A módosítások figyelemmel kísérése és alkalmazása a bevallási és feldolgozási statisztikák alap­ján számos esetben okozott nehézséget. Azonban jó hír, hogy a 2017. adóévről (üzleti évről) az egyszeres, illetve a kettős könyvvitelt vezető adózók által benyújtandó 1729 számú társasági adó bevallás a tavalyi évhez ké­pest nem módosult jelentősen.

Nézzük meg gyakorlati oldalról a társaságiadó-bevallás főbb változásait!

Talán a legfontosabb változás a társasági adó mértékének 2017. január 1-jével 9%-ra való mér­séklése.

A Tao. tv. 29/B. §-a szerint a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény alapján a Kár­rendezési Alap részére a Kárrendezési törvény 11. § (1) bekezdése értelmében befizetést teljesítő adózó által az adóév­ben, a (2) bekezdésre figyelemmel meg­állapított, befizetett összeg csökkenti az adózó által fizetendő társasági adót, a fizetendő pénzügyi szervezetek külön­adóját vagy a fizetendő hitelintézeti kü­lönadót, a fizetendő pénzügyi tranzak­ciós illetéket. A befizetést teljesítő adózó a visszajáró összeget első alkalommal a 2017. évi adókötelezettsége megállapí­tása során – az adókötelezettség csök­kentéseként – veszi figyelembe a felso­rolt adónemekben. A 1729-es bevallás­ban a társaságiadó-kötelezettség és a hi­telintézeti különadó adónemeken lehet a csökkentést érvényesíteni, a társasági adóban a 01-01 lap 14. sor c) mezőjé­nek, hitelintézeti különadó vonatkozá­sában pedig a 01-03 lap 64. sor b) me­zőjének kitöltésével.

 

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek körének változása, megjele­nése a bevallásban:

– A 03-02 lap 21. sorában lehet fel­tüntetni új jogcímként a tárgyi esz­közt nyilvántartó adózó által a műem­lék, illetve a helyi, egyedi védelem alatt álló épület, építmény értékét növelő felújítás költségének kétsze­res összegét. A kedvezmény – a Tao. tv. 7. § (1) bekezdés x) pont szerinti adóalap-csökkentő tétellel együtt – a Tao. tv. 19. § szerinti adókulccsal számított értéke, amely összeg be­ruházásonként nem lehet több 100 millió eurónak megfelelő forint ös­szegnél.

– A 03-03 lap 46. sorában van lehe­tőség beírni új jogcímként a sze­mélyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) szerinti mobilitási célú lak­hatási támogatás adóévben jutta­tott összegét. A kedvezmény kor­látja a Tao. tv. 7. § (1) bekezdés k) pontja szerint az adózás előtti nye­reség összege.

– A 03-03 lap 47. sorában szerepeltet­hető új jogcímként az Szja. tv. sze­rinti munkásszállás bekerülési érté­keként, illetve ennek növekménye­ként kimutatott összeg a beruházás, felújítás befejezésének adóévében. A kedvezmény korlátja a Tao. tv. 7. § (1) bekezdés k) pontja szerint az adózás előtti nyereség összege. 

– A 03-03 lap 48. sorában lehet feltün­tetni új jogcímként a tárgyi eszközt nyilvántartó adózó által a műemléki ingatlan, illetve a helyi, egyedi véde­lem alatt álló épület, építmény kar­bantartásának költségét. A kedvez­mény mértéke legfeljebb az adózás előtti eredmény 50 százaléka lehet. E kedvezmény Tao. tv. 19. § szerinti adókulccsal számított értéke adóéven­ként és adózónként nem lehet több 50 millió eurónak megfelelő forint összegnél.

– A 03-03 lap 49. sorában van lehető­ség beírni új jogcímként – a Tao. tv. 7. § (1) bekezdés x) pontja alapján – a műemlék, illetve helyi egyedi véde­lem alatt álló épület, építmény fel­újításához pénzügyi forrást bizto­sító adózónak a Tao. tv. 7. § (1) be­kezdés ty) és/vagy sz) pontja(i) sze­rinti jogosult által megállapított, de választása szerint nem érvényesített összeget. Az sz) pont tekintetében az érvényesíthető összeg a kapcsolt vál­lalkozás adózás előtti nyereségének az 50 százaléka. Az alkalmazás fel­tétele, hogy az adózó rendelkezzen a kapcsolt vállalkozás meghatározott tartalmú nyilatkozatával. A nyilatko­zatban szereplő adatokról mind a nyi­latkozat kiállítója, mind a kedvez­ményezett a társaságiadó-bevallásá­ban a vonatkozó bevallási lap (1729- 03-04 vagy 1729-03-05) kitöltésével adatszolgáltatásra kötelezett.

– A 03-03 lap 50. sorában szerepel­tethető új jogcímként a korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedés bekerülési értékének az adóévben igénybe vehető része. A kedvezmény négy egyenlő részletben érvényesít­hető, először a részesedés szerzésé­nek adóévében, de adóévenként leg­feljebb 20 millió forint összegben.

– A 03-03 lap 51. sorában lehet feltün­tetni új jogcímként az elektromos töl­tőállomás bekerülési értékét, de leg­feljebb az elektromos töltőállomás be­kerülési értéke és az elektromos töl­tőállomás által a beruházás befejezé­sének adóévét követő 3 éves időszak alatt elért (elérhető), az adózó becs­lése szerinti, az elektromos töltőállo­más pozitív működési eredménye kö­zötti különbözetet. Az adóalap-csök­kentő tétel töltőállomásonként nem le­het több 20 millió eurónak a Tao. tv. 19. § szerinti adókulccsal számított értékének megfelelő forintösszeg­nél. A kedvezmény első alkalommal a 2017. június 30-át követően megkez­dett beruházások tekintetében alkal­mazható, amely a 651/2014/EU álta­lános csoportmentességi rendelet ha­tálya alá tartozó támogatásnak minő­sül.

– Fontos megemlíteni, hogy ha a 03- 01 lap 14. sor a) mezőben a kapcsolt vállalkozással szemben fennálló köve­telés behajthatatlanná vált részére te­kintettel igénybe vett csökkentő tételt, akkor a kapcsolt vállalkozásról a Tao. tv. 7. § (4) bekezdés alapján adatszol­gáltatási kötelezettsége keletkezik az adózónak, amely adatszolgáltatást a (NY-01. lap 23. számú sorában jelölt) 17TAOASZ jelű űrlap benyújtásával kell megtenni.

Az adózás előtti eredményt növelő té­telek körének változása, megjelenése a bevallásban:

– A 04-03 lap 36. sorában kell feltün­tetni új jogcímként a korábban, a kis­vállalati adóalanyiság időszakában tő­kebevonásra (különösen a jegyzett tő­keemelésre) tekintettel, a kisvállalati adóalap megállapítása során alkal­mazott csökkentés összegét a tőke kivonáskor.
– A 04-03 lap 37. sorába kell beírni új jogcímként a korábban a korai fá­zisú vállalkozásokba történő befek­tetés kapcsán kedvezményként elszá­molt összeg kétszeresét a kivezetése évében, amennyiben a kedvezmény érvényesítésére nyitva álló négy adó­éven belül a részesedés részben vagy egészben kivezetésre kerül, ide nem értve az átalakulás, egyesülés vagy szétválás miatti kivezetést.

– A 04-03 lap 38. sorában szerepelte­tendő új jogcímként, amennyiben az adózó alkalmazza a korai fázisú vállal­kozásokba történő befektetések adó­alap-kedvezményét, a szerzett része­sedésre elszámolt értékvesztés ös­szege, de legfeljebb az adóalap-ked­vezményként érvényesített összeg az elszámolás adóévében, kivéve beje­lentett részesedés esetén.

– A 04-03 lap 39. sorában kell feltün­tetni új jogcímként a korábban ko­rai fázisú vállalkozásban szerzett részesedésre igénybe vett kedvez­mény kétszeres összegét, amellyel az adózó a Tao. tv. 8. § (1) bekezdés g) pontja alapján még nem növelte adóalapját, abban az esetben, ha az adózó a szerzés adóévében vagy az azt követő három adóéven belül jog­utód nélküli megszűnik.

Az adókedvezmények tartalmának és körének változása, ezek megjelenése a bevallásban:

– A 05-01 lap 6. sorához kapcsolódóan, a Tao. tv. 22/B. § (1) bekezdése kiegé­szült két új jogcímmel, amely alap­ján az adózó fejlesztési adókedvez­ményt vehet igénybe. Az új jogcímek: a jelenértéken legalább 6 milliárd fo­rint értékű beruházás, valamint a je­lenértéken legalább 3 milliárd forint értékű munkahelyteremtést szolgáló beruházás.

– A 05-01 lap 10. sorában kell feltün­tetni új adókedvezményként az ener­giahatékonysági célokat szolgáló be­ruházás adókedvezménye jogcímen a tárgyévben igénybe vett adóked­vezmény és az adóévben igénybe nem vett, a következő években ér­vényesíthető kedvezmény összegét. Az adókedvezmény mértéke az el­számolható költség legfeljebb 30 százaléka, de legfeljebb jelenér­téken 15 millió eurónak megfelelő forint összeg, amely mértéket a kis­vállalkozás 20, középvállalkozás 10 százalékponttal tovább növelheti. Itt szükséges felhívni a figyelmet, hogy ugyanazon beruházás tekintetében az energiahatékonysági célokat szol­gáló beruházások adókedvezmé­nye és a fejlesztési adókedvezmény együttes alkalmazására nincs lehe­tőség. Amennyiben az energiahatékonysági célokat szolgáló adókedvezmény sort kitöltik, úgy az adatszolgáltatásra vo­natkozó (05-03) lapot is ki kell tölteni. Az energiahatékonysági célokat szol­gáló beruházás adókedvezményé­nek végrehajtási szabályairól szóló 176/2017. (VII. 4.) kormányrendelet alapján a bevallás 05-03-as lapja tar­talmazza a szolgáltatandó adatok kö­rét, és a kitöltés során jelentkező üze­netek hívják fel a figyelmet, hogy mely adóév(ek)ben kell az adatszolgáltatást teljesíteni.

– A 05-01 lap 11. sorába kell beírni új adókedvezményként az adózó által üzemeltetett vendéglátóhelyen meg­valósított élő zenei szolgáltatásra te­kintettel az adóévben elszámolt költ­ség, ráfordítás – általános forgalmi adó nélkül számított – összegének legfeljebb 50 százalékát. Az adó­kedvezmény az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) tá­mogatásnak minősül, ezért ügyelni kell arra, hogy a feltüntetett összeg­nek meg kell egyeznie a 1729-02-02. lap 15. sorának adatával.

A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót készítő adózóknak je­lenthet könnyebbséget, ha a bevallás NY-02 lap 45. sorában lévő kódkoc­kát bejelölik, mert ebben az esetben az eredménykimutatásra vonatkozó 07-01 és 07-02 lapokon csak az összesítő so­rokat kell kitölteniük.

A bevallás kitöltésekor több száz ellenőrző feltétel, függvény működik a háttérben, és ezen összefüggés-vizsgálatok segítik a bevallás helyes kitöltését, elkerülve az esetleges tévesztések, elütések okozta hibákat.