Selejtezett készlet számviteli elszámolása

Kérdés:

Áruforgalmazással és késztermék­gyártással is foglalkozó cégünk a lejárt szavatosságú árukat és késztermékeket jelenlegi gyakorlata szerint selejtezi, megsemmisíti. Év közben a készletekről nem vezetünk folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást, így az áruk beszerzésekor azok beke­rülési értékét a ráfordítások kö­zött, mint eladott áruk beszerzési értéke számoljuk el.

Kérdés az, hogy ez az elszámolás maradhat-e így, vagy egyéb ráfordításként kell azt elszámolni? A számviteli elszámolás ugyanis az iparűzési adó alap­ját is befolyásolja. Amennyiben az egyéb ráfordítások között kell a selejtezést elszámolni – mivel év közben készletnyilvántartást nem vezetünk - így a beszerzett áruknál megfelelő megoldás-e az, ha se­lejtezéskor a selejtezendő tételek visszakerülnek a 2-es számlaosz­tályba árukészletként és onnan kerülnek az egyéb ráfordítások között kivezetésre? Ugyanígy kérdés a saját termelésű készleteink selejtezésének elszámolása is?

Válasz:

A lejárt szavatosságú termékeket - mi­vel azok nem eladhatóak - selejtezni kell. A selejtezett vásárolt és saját termelésű kész­letek könyv szerinti értékét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 81. § (3) bekezdésének e) pontja alapján egyéb ráfordításként kell elszámolni. A számviteli törvény ezen elő­írása nem tesz különbséget abban, hogy a vállalkozó év közben vezet-e vagy sem a készleteiről folyamatosan mennyiségi és értékbeni nyilvántartást. Így akkor is, ha a vállalkozó nem vezet év közben folyamatos nyilvántartást és a beszerzéskor eladott áruk beszerzési értékeként kerül elszámolásra a beszerzett vásárolt készlet, a selejtezett vá­sárolt készlet könyv szerinti értékét át kell vezetni az egyéb ráfordítások közé (a selej­tezendő vásárolt készletek a 2-es számla­osztályba áruként készletrevételre kerülnek az eladott áruk beszerzési értékének csök­kentésével, majd ezek után kerül a készlet az egyéb ráfordítások között kivezetésre). Mivel a selejtezés egyéb ráfordításként ke­rül elszámolásra, ezért a selejtezett készlet könyv szerinti értéke iparűzési adóalapot nem csökkenthet.

Az előállított késztermék selejtezését is – előállítás (közvetlen) önköltségen – egyéb ráfordításként kell elszámolni. A számviteli törvény 76. § (2) bekezdésének az előírása szerint saját előállítású eszközök aktivált értékeként kell kimutatni a számviteli tör­vény előírásai szerint az egyéb ráfordítások között elszámolandó saját előállítású eszkö­zök és saját teljesítmények közvetlen önkölt­ségen számított értékét (ideértve a saját ter­melésű készletek értékvesztését is). A szám­viteli törvény ezen előírása biztosítja, hogy az eredménykimutatásban a saját terme­lésű készletek állományváltozási adata meg­egyezzen a mérleg saját termelésű készletek állományváltozási adatával (tárgyév adata­iból kivonva az előző év adatát). A saját ter­melésű készletekkel kapcsolatos gazdasági eseményeket, amelyek az egyéb ráfordítá­sok között kerülnek elszámolásra, akkor is el kell számolni év közben, ha a vállalkozó nem vezet év közben folyamatos mennyi­ségi és értékbeni nyilvántartást.

DT