Csoportos tao-alany negatív adóalapja

Kérdés:

Ettől az évtől a csoportos társaságiadó-alanyi­ság szabályai szerint adózunk. Egyik csoporttagunk 2019-es eredménye és egyedi társasá­giadó-alapja várhatóan negatív lesz, nem fogja elérni a jövede­lem- (nyereség-) minimumot. Ebben az esetben hogyan kell figyelembe venni az érintett taghoz kapcsolódóan a jövedelem-(nyereség-) minimumot, illetve az elhatárolt veszteséget csoportos társaságiadó-alany 2019-es társaságiadó-alapjában?

Válasz:

A csoportos társaságiadó-alany adóalapja a tagok egyedi adóalapjaiból áll össze. A csoporttagoknak egyedi adóalapjuk meg­határozása során figyelembe kell venniük a jövedelem- (nyereség-) minimumra irányadó rendelkezéseket. Ez alapján, ha a csoporttag adózás előtti eredménye vagy az egyedi adóalapja közül a nagyobb érték nem éri el a jövedelem- (nyereség-) minimumot, vagyis a csoporttag korri­gált összes bevétele 2 százalékát, akkor választási helyzet keletkezik. A csoport­tag egyedi adóalapja tekintetében nyilat­kozhat úgy a csoportképviselő felé, hogy a jövedelem- (nyereség-) minimumot ve­szi figyelembe egyedi adóalapként. Ha a csoporttag a jövedelem- (nyereség-) mi­nimumot tekinti egyedi adóalapjának és nem a többlet adatközlést alkalmazza, ak­kor egyedi adóalapja a jövedelem- (nyere­ség-) minimum összegével lesz egyenlő. A választás tényleges megtétele az adó­bevallásban a csoportos társaságiadó-alany csoportképviselőjének feladata, hiszen ő állítja össze a csoportos társa­ságiadó-alany éves adóbevallását. Eh­hez a csoportképviselő a csoporttagnak az egyedi adóalapjáról szóló nyilatkoza­tát veszi figyelembe.

Ha a csoporttag egyedi adóalapja jö­vedelem- (nyereség-) minimum szerint kerül megállapításra, akkor az adott tag­hoz tartozó, az általános szabályok sze­rint megállapított negatív összegre a cso­portos társaságiadó-alany alkalmazhatja a veszteségelhatárolási szabályokat. Tehát az általános adóalap adó­évi negatív összege beleszámít a csopor­tos társaságiadó-alany adóévi elhatárolt veszteségébe. Ez az összeg már az ak­tuális adóévben (már a 2019. adóévben) is felhasználható a csoportos társaságiadó-alany által, de tovább is vihető, mindkét esetben azon­ban csak akkor, ha a veszteség keletke­zésére, felhasználására, illetve elhatáro­lására vonatkozó sajátos feltételek (Tao.tv. 17.§. (16)-(17) bekezdés) tel­jesülnek.

Amennyiben az érintett csoporttag egyedi adóalapja nem jövedelem- (nye­reség-) minimum szerint kerül megál­lapításra, hanem a bevallást kiegészítő nyilatkozat megtételére kerül sor, akkor a csoporttag egyedi adóalapja az általá­nos szabályok szerint megállapított ne­gatív összeg lesz, amely – az előző eset­hez hasonlóan – beleszámít a csopor­tos társaságiadó-alany adóévi elhatárolt veszteségébe.

 
DT