Megvásárolt saját üzletrész térítés nélküli átadása

Kérdés:

Egy kft az év elején visszavásárolta saját üzletrészét. Az üzletrészről sorsáról egy éven belül döntenie kell: elidegeníti, térítés nélkül átadja, vagy bevonja. Hogyan, milyen módon, milyen szabályokhoz igazodva teheti meg ezt a társaság?

Válasz:

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 135. § (5) bekezdése alapján a korlátolt felelősségű társaság a megvásárolt saját üzletrészét – amennyiben a társasági szerződés másként nem rendelkezik – a vásárlástól számított egy éven belül köteles elidegeníteni, vagy azt a tagoknak törzsbetétjeik arányában térítés nélkül átadni, illetve a tőkeleszállítás szabályai szerint bevonni.

A Gt. fenti rendelkezése megengedő szabályt tartalmaz, mivel a társasági szerződés a megvásárolt saját üzletrész „sorsára” vonatkozóan a törvényi egy éves határidőtől eltérő – azaz egy évnél korábbi, vagy akár későbbi – időpontot is megjelölhet.

A szabályozás továbbá nem határoz meg sorrendiséget a megvásárolt saját üzletrésztől való megválás vonatkozásában, azaz a társaság taggyűlése szabadon dönthet arról, hogy az üzletrészt elidegeníti, vagy a tagok számára ingyenesen átadja, avagy bevonja.

Ha a társasági szerződés a megvásárolt saját üzletrésztől való megválás módjaként a tag részére történő ingyenes átadást határozza meg, arra alkalmazhatók a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés nd) pontjában leírtak, miszerint nem kell az adózás előtti eredményt megnövelni az adóévben térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékével, ha a végleges eszközátadás jogszabály – jelen esetben a Gt. – előírása alapján történt.

A térítés nélküli átadás révén kapott üzletrész a társaság magánszemély tagjainál a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 77/A. § (1) bekezdésében szabályozott értékpapír formájában megszerzett vagyoni értéknek minősül, melynek adókötelezettségére a 28. § (1) bekezdés g) pontja irányadó. Ez utóbbi rendelkezés alapján a magánszemély tag által a fentiek szerint megszerzett jövedelem összevonás alá eső egyéb jövedelemnek minősül.

További megjegyzésként fontos megemlíteni, lehetőséget kaptak a társaságok arra, hogy a korábbi szigorúan meghatározott egy éves határidőt meghaladó – akár korlátlan – ideig legyen a társaság tulajdonában a saját üzletrész, amennyiben a társasági szerződésben erről határozottan rendelkeztek.

Térítés nélküli átadás vagy a piaci ár alatti értékesítés adókötelezettséget von maga után.

Erre tekintettel különös jelentősége van annak, hogy üzletrész esetében mi tekinthető a szokásos piaci értéknek.

Az Szja tv. 9. § 3. pontja alapján szokásos piaci értéknek azt az ellenértéket kell tekinteni, amelyet független felek összehasonlítható körülmények esetén egymás között érvényesítenek, vagy érvényesítenének.

Mivel a visszavásárlás közel egy éve történt az az ár tekinthető piaci árnak.

(Tao. tv. 8. § (1) bekezdés nd) pont, Szja tv. 28. § (1) bekezdés g) pont)

DT