Peresített követelés elszámolása

Kérdés:

Társaságunk tulajdonában lévő ingatlan évekkel ezelőtt bérbeadásra került. A bérleti szerződés alapján kiállított bérleti díjról szóló számlákat rendesen fizette a bérlő, viszont a szerződésben rögzítettek alapján – a bérleti díj fogyasztói árindexhez való kiigazításáról szóló – visszamenőleges számlát vitatta, azok kiegyenlítését megtagadta. Társaságunk az általunk követelésként kimutatott összegre értékvesztést számolt el, illetve pert indítottunk a követelésünk érvényesítése érdekében. A bíróság jogerős ítéletében megállapí­totta, hogy társaságunk a vitatott számlákban szereplő összegek egy kisebb részösszegére jogo­sult, melyről a társaság 2018.év elején, a mérlegkészítést megelőzően szerzett tudomást. Hogyan és melyik időszak te­kintetében kell kimutatnunk a peresített követeléseinket a jogerős bírósági ítélet ismereté­ben?

Válasz:

A számvitelről szóló 2000. évi C. tör­vény (a továbbiakban: számviteli tör­vény) 29. § (1) bekezdése alapján a mér­legben csak a másik fél által elfoga­dott, elismert követelés mutatható ki, az el nem ismert követelést nem lehet kimutatni. A számviteli törvény árbe­vétel elszámolására vonatkozó 72. § (2) bekezdésének a) pontja szintén előírja, hogy árbevételt csak a szerződésben meghatározott feltételek szerinti telje­sítés alapján, a vevő által elismert, el­fogadott számlában rögzített – általá­nos forgalmi adót nem tartalmazó – összegben szabad elszámolni.

A kérdésben leírtak szerint a bérlő a társaság által kiállított számlákat vi­tatta, a teljesítést nem fogadta el, ezért a társaságnál a korábbi üzleti évek­ben azokat a bérlővel szembeni köve­telésként és árbevételként nem lehe­tett volna kimutatni (mivel az el nem ismert követelés nem mutatható ki, így arra értékvesztés elszámolása sem ér­telmezhető). Az el nem ismert teljesí­tésről szóló, korábban kiállított szám­lákat ennek megfelelően sztornírozni kellett volna, a társaságnál hibásan ki­mutatott követelés és árbevétel össze­gét ezek alapján ki kellett volna vezetni a könyvekből.

A kérdés szerint a társaság a követe­lésének érvényesítése érdekében a bér­lővel szemben pert indított. A másod­fokú bíróság jogerős ítéletéről a tár­saság 2018. év elején, a mérlegkészí­tés időpontját megelőzően szerzett tu­domást. A peresített követelésekből a számviteli törvény 29. § (8) bekezdése szerint csak a bíróság által az üzleti év mérlegfordulónapjáig jogerősen megítélt követeléseket lehet az egyéb követelések között kimutatni és így árbevételként is elszámolni. A bíróság által jogerő­sen az üzleti év mérlegfordulónapjáig megítélt követelést a jogerős bírósági döntés időpontjával kell kimutatni, ar­ról a számlát a bírósági határozat jog­erőre emelkedése napjával kell kiállí­tani. Mivel a jogerős bírósági döntés 2018. év elején volt, ezért – az előbb leírtakra tekintettel – a bíróság által megítélt összeget nem lehetett a 2017-es üzleti évre elszámolni, azt a 2018-as üzleti évre kell elszámolni.

DT