KATÁ-s egyéni vállalkozó számlázása külföldre

Kérdés:

Katás egyéni vállalkozó közvetítő oldalon keresztül szeretne szoftverfejlesztési szolgáltatást eladni külföldre. Alanyi adómentességet választott az áfában. A nagy távolságra való tekintettel a papíralapú számlának az elküldése problémás, de tud elektronikus számlát kiállítani. Van-e valamilyen akadály vagy nehézség, hogy katás egyéni vállalkozóként számlázhassa ezeket a munkákat? Alanyi áfamentesként adhat-e számlát: Európai Unión kívüli országba, illetve Európai Unión belüli országba? A számlára rá kell írni, hogy „kisadózó”, de elég csak idegen nyelven ráírni? Lehet csak angol nyelvű számlát kiállítani?

Válasz:

1./ Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfatv.) 193. § (1) bekezdésének d) pontja szerint az adóalany az alanyi adómentesség időszakában nem járhat el alanyi adómentes minőségében a külföldön teljesített szolgáltatásnyújtása esetében.

Az Áfatv. 195. § (2) bekezdésének d) pontja alapján a 193. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása esetében az adóalany jogosult az alanyi adómentesség időszakában keletkezett, az ehhez kapcsolódó előzetesen felszámított adó levonására.

Az Áfatv. 195. § (3) bekezdésének b) pontja értelmében a (2) bekezdés szerinti jog gyakorlására egyebekben az előzetesen felszámított adó levonására vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a (2) bekezdés d) pontjában említett esetben az adólevonási jog terjedelmére a 121. § a) pontját kell alkalmazni.

Az Áfatv. 121. § a) pontjának alapján az előzetesen felszámított adó levonásának joga megilleti az adóalanyt akkor is, ha a terméket, szolgáltatást olyan termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében használja, egyéb módon hasznosítja, amelynek teljesítési helye külföld, de amelyet, ha belföldön teljesítene, adólevonásra jogosító termékértékesítésének, szolgáltatásnyújtásának minősülne.

Az Áfatv. 37. § (1) bekezdése kimondja, hogy az adóalany részére nyújtott szolgáltatások esetében a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig az a hely, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van.

Az Áfatv. 37. § (2) bekezdése szerint pedig nem adóalany részére nyújtott szolgáltatások esetében a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig az a hely, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van.

Míg azonban a nem adóalany részére nyújtott – jogdíj jellegű bevétellel járó – szolgáltatásnyújtások esetén az Áfatv. 46. § (1) bekezdése valamint (2) bekezdésének a) pontja alapján szellemi alkotásokhoz fűződő jogok, továbbá más, ezekhez hasonló jogok időleges vagy végleges átengedése esetén a teljesítés helye az a hely, ahol ezzel összefüggésben a szolgáltatást igénybevevő nem adóalany letelepedett, letelepedés hiányában pedig, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van, feltéve, hogy ez a Közösség területén kívül van.

A fenti jogszabályi rendelkezéseket értelmezve megállapítható, hogy a KATA-s egyéni vállalkozó jogosult külföldön teljesített szolgáltatásnyújtására azzal, hogy ebben az esetben az Áfatv. hivatkozott rendelkezései értelmében nem járhat el alanyi adómentes minőségében. Az adóalany által teljesített ügyletek adókötelezettségét erre tekintettel annak teljesítési helye fogja meghatározni, ugyanis

- ha adóalany részére nyújt szolgáltatás, akkor a teljesítés helye a szolgáltatást igénybevevő adóalany székhelye szerinti tagállam lesz, amely esetben a KATA-s egyéni vállalkozó felszámított adót nem tartalmazó számla kibocsátására köteles, s az ügyletet terhelő a teljesítési helyének megfelelő hozzáadottérték-adót (ÁFA) a szolgáltatást igénybevevő fél köteles bevallani és megfizetni;

- ha nem adóalany részére nyújt szolgáltatást, akkor a teljesítés helyét a KATA-s egyéni vállalkozó illetősége határozza meg, vagyis az belföld lesz, amely alapján a szolgáltatást igénybevevő adóalany felé ÁFA felszámítása mellett köteles a számláját kibocsátani;

- ha a tényállás szerinti ügylet megfeleltethető az Áfatv. 46. § (1) bekezdése valamint (2) bekezdésének a) pontja szerinti gazdasági eseményeknek, abban az esetben annak ellenére, hogy a szolgáltatás igénybevevője – harmadik országbeli – nem adóalany, a teljesítés helye a szolgáltatást igénybevevő illetősége szerinti állam lesz.

Megjegyzendő, hogy az Áfatv. az alanyi adómentes státusz esetén is speciálisan kezelt külföldre történő szolgáltatásnyújtás esetében lehetővé teszi, hogy az adóalanyi az ezen szolgáltatásnyújtásai kapcsán felmerült beszerzésit terhelő ÁFA összegét levonásba helyezze.

2./ Az Áfatv. 158/A. § (1) bekezdése értelmében a számlára vonatkozó kötelezettségekre - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - annak a tagállamnak a szabályait kell alkalmazni, ahol azt a termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást, amelyre a számla vonatkozik, teljesítik.

Az Áfatv. 158/A. § (2) bekezdése alapján a számlára vonatkozó kötelezettségekre - a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel - annak a tagállamnak a szabályait kell alkalmazni, amelyben a terméket értékesítő vagy a szolgáltatást nyújtó gazdasági tevékenységének székhelye vagy a teljesítéssel legközvetlenebbül érintett állandó telephelye van, vagy ezek hiányában, amelyben állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van, és

a) a terméket értékesítő vagy a szolgáltatást nyújtó nem telepedett le gazdasági céllal a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás teljesítési helye szerinti tagállamban, és az adó fizetésére a terméket beszerző vagy a szolgáltatást igénybevevő kötelezett, vagy

b) a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás teljesítési helye a Közösség területén kívül van.

Az Áfatv. 178. § (2) bekezdése szerint számla magyar nyelven vagy élő idegen nyelven egyaránt kiállítható. E rendelkezés alkalmazásától az (1) bekezdésben említett esetben sem lehet eltérni.

Az Áfatv. 178. § (3) bekezdése alapján idegen nyelven kiállított számla esetében az adóigazgatási eljárás keretében lefolytatott ellenőrzés során a számla kibocsátójától megkövetelhető, hogy saját költségére gondoskodjon a hiteles magyar nyelvű fordításról, feltéve, hogy a tényállás tisztázása másként nem lehetséges.

A fenti rendelkezések értelmében tehát a számlakibocsátás formai szabályait illetően belföldi teljesítési hely esetében, valamint Közösség területén kívülre nyújtott szolgáltatás és Közösségen belüli adóalanynak nyújtott szolgáltatás vonatkozásában a magyar jogszabályok irányadóak. Megjegyzendő, hogy az Áfatv. alkalmazása esetében a számla magyar nyelven vagy élő idegen nyelven egyaránt kiállítható (A „kisadózó” jogállásra angol nyelven – például – az alábbiak szerint utalhat a vállalkozó: In accordance with Act CXLVII of 2012 on the Fixed-rate Tax of Small Taxpayer Enterprises and Small Company Tax.)

 DT