Egyesülés beszámolási kötelezettsége

Kérdés:

A cégek egyesülésének beszámolóját eddig pdf-formátumban kellett feltölteni a Céginformáci­ós Szolgálat honlapjára. Jelenleg ezt nem lehet megtenni, mivel nem áll rendelke­zésre a számviteli törvénynek megfelelő, az egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségé­nek sajátosságairól szóló kormányrendelet szerint meghatározott formanyomtatvány. Kérem szíves tájékoztatásukat, hogy mely jogszabály alapján-, valamint milyen közzé­tételi formában kell eleget tenni egyesülé­sünk beszámolási kötelezettségének?

Válasz:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 3. § (1) bekezdésének 2. pontja alapján az egyesülés a számviteli törvény alkalma­zásában vállalkozónak – és nem egyéb szervezetnek – minősül. Így az egyesü­lés beszámoló készítési kötelezettségét a számviteli törvény 9. §-ában meghatáro­zottak szerint teljesíti.

A számviteli beszámoló közzétételének szabályait a számviteli törvény 153-154/B. §-ai, illetve a cégnyilvánosságról, a bíró­sági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiak­ban: Ctv.) 18-19. §-ai, valamint a 11/2009. (IV. 28.) IRM-MehVM-PM együttes rende­let írják elő.

A fentiekre tekintettel az egyesülésnek – mint cégbíróságon bejegyzett jogi sze­mélynek – a számviteli törvény előírásai szerint elkészített beszámolóját – kötele­ző könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgá­lói záradékot vagy a záradék megadásá­nak elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt – elekt­ronikus úton kell a céginformációs szol­gálat részére megküldeni a Ctv. 18. § (1) bekezdés alapján.

[A számviteli törvény 3. § (1) bekezdés 2. pontja, 153-154/B. §-a, a Ctv. 18-19. §-a]

DT